ความหมายและความสำคัญของโปรแกรมประมวลผลคำ

ความหมายของการประมวลผลคำ
 
            การประมวลคำ ( word processing )  เป็นการนำคำหลายๆคำมาเรียงกันให้มาอยู่ในรูปแบบที่กำหนด  ซึ่งเราสามารถกำหนดได้ว่าจะให้มีกี่ตัวอักษรต่อหนึ่งบรรทัด  หรือหน้าละกี่บรรทัด  กั้นระยะหน้าหลังเท่าใด  และสมารถแก้ไขเพิ่มเติมได้อย่างสะดวกจนกว่าจะพอใจแล้วจึงสั่งพิมพ์เอกสารนั้นๆ  ออกมากี่ชุดก็ได้  โดยทุกชุดที่ออกมาจากเครื่องพิมพ์จะเหมือนกันทุกประการ  เสมือนกับถ่ายเอกสารหรือการทำสำเนา ( copy )  แต่ความจริงแล้วเอกสารทุกแผ่นจะถูกพิมพ์ออกมาจากเครื่องพิมพ์อย่างสวยงามและประณีต  โดยปราศจากร่องรอยของการขูดลบใดๆ  แลันั่นย่อมหมายถึงการใช้เครื่องคอมพิวเตอรืในการทำงาน  เราจะต้องพิมพ์ข้อมูลต่างๆ ซึ่งอาจเป็นเอกสาร  บทความ  รายงาน  จดหมาย  ฯลฯ  เข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำเครื่องคอมพิวเตอร์  หลังจากนั้นเราสามารถใช้คำสั่งต่างๆ  เข้าไปจัดการแก้ไข  ดัดแปลง  หรือเพิ่มเติมข้อมูลเหล่านั้นได้ตลอดเวลา  โปรแกรม  ( program ) หรือชุดคำสั่งที่ทำให้เราสามารถทำงานกับเอกสารและสั่งงานต่งๆ  นี้ได้  มีชื่อเรียกว่า  โปรแกรมเวิร์ดโพรซสเซอร์  ( word proccessing )  หรือโปรแกรมประมวลผลต่างๆ
            จากความหมายนี้จะเห็นได้ว่า  การประมวลผลคำ  ( word proccessing )  หมายถึง  การพิมพ์เอกสารโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีชื่อว่า  เวิร์ดโพรเซสเซอร์  ( word processer )  ที่มีความสามารถในการสร้าง แก้ไข  เพิ่มเติม  คัดลอก  จัดรูปแบบเอกสาร  ตลอดจนการเก็บบันทึกเอกสารนั้นลงในสื่อบันทึกข้อมูลต่างๆ  เพื่อสามารถเรียกใช้งานภายหลังได้  ซึ่งการกระทำดังกล่าวนี้จะต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หลักในการทำงาน