หน้าแรก

นักเรียนสามารถทำแบบทดสอบวิชาฐานข้อมูลเบื้องต้นได้ที่ลิงค์นี้
http://goo.gl/forms/zZF9JQMd53
นักเรียนสามารถเข้าทำแบบทดสอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ ม.1 ได้ที่
http://goo.gl/forms/BqxJn3sAan