ประเภทของฝนที่ตกในประเทศไทย

ฝนที่ตกในประเทศไทยมีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามสาเหตุที่เกิด ดังต่อไปนี้ คือ

             1.ฝนพาความร้อน (Convectional Rain) คือฝนที่เกิดจากกลุ่มอากาศร้อนลอยตัวสูงขึ้นจนถึงจุดไอน้ำกลั่นตัวลงมาเป็นฝนในตอนเย็น

และกลางคืน ลักษณะ ฝนที่ตกเป็น แบบฝนโปรย (Rain - Shower) หรือเกิดฝนตกหนักมากเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ในขณะที่ฝนตกอาจจะมีพายุพัด

รุนแรง มีลูกเห็บตก และฟ้าคะนองรุนแรง การเกิดฝนชนิดนี้จะปรากฏในเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน

              2.ฝนปะทะภูเขา (Orographic Rain) คือฝนที่เกิดจากลมที่มีความชื้นพัดไปปะทะภูเขา โดยเฉพาะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ลมนี้จะพัด

สูงขึ้นและ อุณหภูมÔจะลดต่ำลงจนถึงจุดทีไอน้ำกลั่นตัวตกลงมาเป็นฝน ฝนชนิดนี้เป็นในที่ตกมากและตกบ่อยครั้ง จะเริ่มตกตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2 ของ

เดือนพฤษภาคมและสิ้นสุด ในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายน ตามปกติมักในช่วงตอนบ่ายหรือตอนกลางคืน

              3.ฝนพายุหมุน (Cyclonic Rain) ประเทศไทยตั้งอยู่ในทางผ่านของพายุหมุนซึ่งก่อตัวขึ้นในทะเลจีนใต้ แล้วเคลื่อนตัวมาทางตะวันตก

เข้าสู่ชายฝั่งทะเล เวียดนาม เลยเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พายุที่พัดเข้ามาในประเทศไทยมักจะอ่อนกำลังลงเป็นดีเปรสชั่น

หรือหางพายุ นอกจากนี้ฝนพายุหมุนยังเกิด จากการ ปะทะของอากาศหลายกระแส ซึ่งพัดมาจากทิศทางต่าง ๆ เช่น ประเทศจีนตอนใต้ ฝนชนิดนี้

จะพบในเดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม

              4.ฝนแนวปะทะ (Frontal Rain) เป็นฝนที่เกิดจากมวลอากาศร้อนและอากาศเย็นมาพบกัน อากาศเย็นจะหนุนอากาศร้อนลอยตัวขึ้น

บน อุณหภูมิของอากาศ จะลดลงจน กลั่นตัวตกลงเป็นฝน ฝนชนิดนี้จะเกิดในช่วงเดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน และช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - 

เดือนเมษายน

             5.ฝนมรสุม (Monsoon) เป็นฝนที่ตกในฤดูมรสุมและฝนที่ตกต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน มีปริมาณน้ำฝนมากในเมื่อร่องมรสุมพัดผ่าน

              6.ฝนชะช่อมะม่วง (Mango Shower) เป็นฝนขนาดเบา เกิดจากคลื่นในกระแสลมตะวันออกพัดผ่านเข้ามาสู่ผืนแผ่นดิน จะตกในเดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์

              7.ฝนฟ้าคะนอง (Thundery Rain) เป็นฝนที่ตกเป็นครั้งคราวมีฟ้าแลบ

              8.ฝนซู่ฟ้าคะนอง (thundery Shower) เป็นหยาดน้ำฟ้า ที่ตกลงมามีลูกเห็บเกิดขึ้นด้วย

              9.พายุฝนฟ้าคะนอง (Thunderstorm) เกิดขึ้นพร้อมกับฟ้าแลบ ฟ้าร้อง มีลูกเห็บตกด้วย

              10.ฝนตกเป็นครั้งคราว (Occasional Rain) เป็นฝนที่ตกไม่ต่อเนื่องกัน หยุดนาน แล้วก็ตก ท้องฟ้าครึ้มฝนมีเมฆหนา

              11.ฝนตกเป็นระยะ (Intermittent Rain) เป็นฝนที่ตกแล้วหยุด หยุดแล้วตก

              12.ฝนตกต่อเนื่องกัน (Continous Rain) บางครั้งเรียกว่า "ฝนพรำ" หรืออื่น ๆ ได้แก่ ฝนเฉพาะแห่ง ฝนเป็นแห่ง และฝนกระจายเป็นบริเวณกว้าง

              13.ฝนโคลน (Mud Rain) เป็นฝนที่มีละอองของดินทราย ผงฝุ่น ผสมอยู่ทำให้ฝนที่ตกลงมามีสีคล้ายน้ำโคลน

              14.ฝนเลือด (Blood Rain) เป็นฝนที่มีฝุ่นสีแดงผสมอยู่มาก

              15.ฝนสีเหลือง (Sulphur Rain) เป็นฝนที่มีละอองของฝุ่นสีเหลืองอยู่มาก