วิชาผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 รหัส 2102-2008

ภาพประกอบงานผลิต

ċ
ชิ้นที่ 1.ipt
(134k)
kannawich jitchoochuen,
8 พ.ย. 2561 23:22
ċ
ชิ้นที่ 2.ipt
(105k)
kannawich jitchoochuen,
8 พ.ย. 2561 23:22
ċ
ชิ้นที่ 3.ipt
(114k)
kannawich jitchoochuen,
8 พ.ย. 2561 23:22
ċ
ชิ้นที่ 4.ipt
(98k)
kannawich jitchoochuen,
8 พ.ย. 2561 23:23
ċ
ชิ้นที่ 5.ipt
(104k)
kannawich jitchoochuen,
8 พ.ย. 2561 23:23
ċ
ชิ้นที่ 6.ipt
(80k)
kannawich jitchoochuen,
8 พ.ย. 2561 23:23
ċ
ชิ้นที่ 7.ipt
(99k)
kannawich jitchoochuen,
8 พ.ย. 2561 23:23
ċ
ชิ้นที่ 8.ipt
(96k)
kannawich jitchoochuen,
8 พ.ย. 2561 23:23
ċ
ชิ้นที่ 9.ipt
(77k)
kannawich jitchoochuen,
8 พ.ย. 2561 23:23
ċ
ภาพประกอบถอดโซ่.iam
(167k)
kannawich jitchoochuen,
8 พ.ย. 2561 23:23
Comments