• ใบงานที่ 1 วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น >>>Click<<<
  • เฉลยใบงานวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น >>>Click<<<
  • ระเบียบ
  • ผลคะแนนสอบกลางภาควิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น >>>Click<<<
  • แบบสอบถามความพึงพอใจวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น >>>Click<<<
  • link ส่ง e-portfolio  ผู้เรียน              >>>Click<<<
www.vec.co.th
http://www.ksp.or.th/ksp2013/