Kannada Learning


Home

Related Links

English-Kannada

I

Nanu

He

Avanu

She

Avalu

You

Neenu

It

Adu

This

Idu

That

Adu

A

vandhu

Mother

Thaayi/amma

Father

Appa/thandhe.

Come(You come)

Baa

Came

Baandha(male) /Banhalu(female)

Will come

Baaruthare

Open

Bhichu

Opened

Bhichidhe

Will open

Bhichabeku

Sit

Kuthko/ Kulithuko

Walk

Nadee

Eat

Thinnu

Drink

Kudee

Win

Gellu

Go

Hogu/Horadu

Run

Odu

I go

Nanu hoguthene

He goes

Avanu hoguthane

He eats an apple

Avanu sebu(apple) thinuthane

He is eating an apple

Avanu sebu thinnuthidhane

He ate an apple

Avanu sebu thindhanu

I saw the film last week

Nanu hodha wara picture/ chalanachitra nodidhanu

She came by bus yesterday

Avalu ninne businalli bandhalu

They went to the mosque

Avaru masidhi/darga ge hodharu

He slept the whole night

Avanu eedi raatri malaghidhanu

He wrote well in the examination

Avanu pariksheyalli chennaghi madidhanu/


Avanu pariksheyalli chennaghi baredhanu

He has eaten

Avanu thindhidhane

He will eat

Avanu thinnuthane

He will go

Avanu hoguthane

He will come

Avanu baruthane

What is your name?

Ninna hesarenu?/ Ninna hesaru yenu?

What

Yenu?

Your

Ninna

Name

Hesaru

What did you do?

Neenu yenu maduthiya?

What should I do?

Nanu yenu madabeku?

What can I do?

Nanu yenu madabhahudhu?/ nanu yenu madaballe

What are the questions?

Yenu prashnegalu?

What were the questions?

Yenu prashnegaliddhavu?

What is the last question?

Koneya prashne yenu?

What is written in the letter?

Pattradhalli/Kaagadhadalli yenu baredhidhe?

What you had been told?

Ninege yenu hellalaghithu?

What will be the answer?

Uttara yenirabhahudhu?

Why did you come?

Neenu yaake bandhe?

Why did you sleep?

Neenu yaake malaghidhe?

Why did you tell him to go?

Neenu avanige yakee hoghalikke hellidhe?

Why did he bring the bag?

Avanu yaake cheela thandhanu?

Why did she pay the money?

Avalu yakee dhuddu kottalu?

Why did they sit there?

Avaru alli yakee kootharu?

Why do you drive the car?

Neenu gaadi yakee biduthiya?/


Neenu yakee gaadi chalayisuthiya?

Why are they late for the meeting?

Avaru meetingige yaake thadavadharu?

How did you come?

Neenu hege bandhe?

How did you sleep?

Neenu hege malaghidhe?

How did you drive?

Neenu hege gaadi chalayisidhe?.

How did you write?

Neenu hege baredhe?

How many apples are there in my hand?

Nanna kaiyalli yestu sebu idde?

How many did you take?

Neenu yestu thagedhukonde?

How much did he pay you?

Avanu ninage yestu hana kottanu?

How much distance to go?

Yestu doora hoghabheku?

How was the journey yesterday?

Ninneya prayana heghithu?

Which way did you come?

Neenu yaava daariyalli bandhe?

Which is your favourite colour?

Ninna istavadha banna yavudhu?/


ninege yava banna ista?

In which room did you sleep?

Neenu yava koneyalli malaghidhe?

Which story did you tell?

Neenu yava khathe helidhe?

Which is the sweetest fruit?

Yallakintha saviyatha hannu yavudhu?

Which is the best newspaper in Hindi?

Hindiya yava patrike sarvashresta?

Which Indian state has the largest population?

Bharatha deshada yava rajyadalli jasti janasankye?

Where did you come from?

Neenu yellindha bandhe?/ ninna ooru yavadhu?

Where did you sleep?

Neenu yelli malaghidhe?

Where is the manager’s cabin?

Managerina kone yavudhu?

Where should I go?

Nanu yellige hogabeku?

Whom should I contact?

Nanu yaranna samparkisabeku?

Is it a book?

Idu pustakava?/ idu pustaka naa?

It is a book

Ide pustaka/ ide pustaka

Is it the answer?

Idu uttarana?

It is the answer

Ide uttara

Will you come with me?

Neenu nanna joteghe baaruthiya?

I shall come with you.

Naanu ninna jotege barythene

Will you give me your pen?

Ninna pennu/ kalam nanage koduthiya?

Yes, of course.

Avashyavaghi koduthene

Do you love me?

Neenu nannannu preethisuthiya?

Yes, I love you.

Hovadhu naanu ninna preethisuthene

Can you give me your pen?

Nanege ninna penana kodabhahudha?/


Ninna kalam nanaghe koduthiya?

Can you lift the box?

Neenu dabbiyanna yethe balliya?/


Ninindha dabbi yathellu sadhyava?

Can you write the exam?

Ninindha parikshe bariyalu sadyana?

Did you have your lunch?

Oota madhidheya?/ oota aayitha?

How are you?

Hegiddhiya?/ Neenu heghiddhiya?

I am fine

Nanu chenagiddene.

Simple Kannada Learning

Kannada Nudi Muttugalu

Kannada KALI