KWARTALNE  DNI  SKUPIENIA

                                       6 - 8 CZERWCA


"MYŚMY  POZNALI  I  UWIERZYLI  MIŁOŚCI..." ( 1 J 4, 16)


„ W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawiła się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.( 1 J 4, 9-10)

Tak więc wiara chrześcijańska jest wiarą w Miłość pełną, w jej skuteczną moc, w jej zdolność przemieniania świata i wyjaśniania czasu: < Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam>          (1 J 4, 16) W miłości Bożej, objawionej w Jezusie, wiara dostrzega fundament, na którym opiera się rzeczywistość i jej ostateczne przeznaczenie. (Lumen Fidei  15)

Jako chrześcijanie, jesteśmy więc wezwani do dawania świadectwa Chrystusowi. Niekiedy wymaga to od człowieka wielkiej ofiary, którą trzeba składać codziennie, a czasem jest tak, że przez całe życie.       (św. JP II, Bydgoszcz 1999 )

„Proszę Cię, Matko Jasnogórska, Królowo Polski, abyś cały mój Naród ogarnęła Twoim macierzyńskim sercem. (...) Niech wiarą, nadzieją i miłością przekroczy próg trzeciego tysiąclecia i jeszcze mocniej przylgnie do Twojego Syna Jezusa Chrystusa i do Jego Kościoła  zbudowanego na fundamencie Apostołów. (...) prowadź nas, abyśmy mogli dawać świadectwo Chrystusowi – Odkupicielowi każdego człowieka.”                                (św. JP II Jasna Góra 17.06.1999 r.)

            Początek - piątek godz. 18.00, zakończenie -  niedziela, obiad 

         PIĄTEK, SOBOTA  -  KS. PIOTR  PAWLUKIEWICZ
       NIEDZIELA   -   CYKL 8 BŁOGOSŁAWIEŃSTW  (2 i 8) KS. HENRYK BARTUSZEK

            Szczegółowy program otrzymacie Państwo na miejscu.     ____________________________________________________________________________________
                    Stowarzyszenie Chrystusa Króla i Maryi Matki Królowej
                                        zawiadamia,
               że w dniu 1 września 2014 r o godz. 12.00 w Kaniach
               przy ul. Nadarzyńskiej 21, zmarła, po długich i ciężkich            
           cierpieniach, długoletnia członkini i fundatorka Stowarzyszenia
     
                       HALINA  ALDONA  CECYLIA  ORZECHOWSKA

                                                            89 lat
                                             
         

             żołnierz AK, więzień obozu w Ravensbruck, absolwentka KUL,
                                człowiek niezłomnej wiary.
           Msza św. żałobna w kościele parafialnym pw. NMP Matki Kościoła
           w dniu 4 września, o godz. 11.00, pogrzeb o godz. 14.00
                                na cmentarzu w Zakroczymiu.  

                                                                Prosimy o modlitwę.  


------------------------------------------------------------------------------------------------

    Rodzino, Bóg Cię kocha !

     Ośrodek Rekolekcyjny w Kaniach
     im. św. Jana Pawła II

         

           Sesja rekolekcyjno formacyjna dla małżeństw

                                      4 - 6  Marca  2016 r.
  
           

               RODZINO, BÓG  CIĘ                                                                                                                                       

                                                                                KOCHA !

   PIĄTEK 

   1.  Wielki  Post,  Wielkanoc w naszej  rodzinie

   2. Relacja końcowa Synodu  Biskupów - 24. 10. 2015

     Powołanie i misja rodziny w świecie współczesnym"

   3. Przygotowanie do Chrztu Polski - zaangażowanie rodziny

   4. Świadectwa z minionego  okresu.

 

   SOBOTA  RANO - FORMACJA  LUDZKA  

    1. Kierownictwo duchowe podstawą rozwoju duchowego

    2. Modlitwa Słowem Bożym - źródło życia duchowego

    3. Trzy zdjęcia: osobiste, małżeńskie, rodzinne.

 

    SOBOTA  PO  POŁUDNIU:

    1. Relacje rodziców podstawą wychowania, budowania    rodziny."Bogactwem człowieka są jego relacje".

    NIEDZIELA  -  FORMACJA  DUCHOWA

    1. Eucharystia w centrum życia osobistego, małżeńskiego i rodzinnego.

    " Pragnę to eucharystyczne "zdumienie" rozbudzić...."

    "Panie uczyń mnie, nas Eucharystią"

    "Tak więc Eucharystia jawi się jako źródło i jednocześnie szczyt całej ewangelizacji..."EE 22


     UWAGI

     1. Przygotować krótkie świadectwo życia z minionego okresu

     2. Doświadczenie kierownictwa duchowego - świadectwo

     3.   Wasz program na Wielki Post i Wielkanoc - na piśmie  

     4. Będzie cudownie:

         - gdy każdy znajdzie swoje osobiste zdjęcie, najpiękniejsze

         - gdy każde małżeństwo znajdzie swoje ślubne zdjęcie

         - gdy każda rodzina znajdzie swoje rodzinne zdjęcie.

      -------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------------------                       

"Jam jest Pan Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej (...).

Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną!" (por. Wj 20,2-3).

Ośrodek Rekolekcyjny Świętego Jana Pawła II

05-805 Otrębusy, Kanie, ul. Nadarzyńska 21

tel.: 22/758 54 13 lub 661 139 960

e-mail: kanieor@poczta.onet.pl

   serdecznie zaprasza na

KWARTALNE  DNI  SKUPIENIA

11.06.2016 – 12.06.2016

 

(…)  Dekalog - dziedzictwo Starego Przymierza Boga z Izraelem - został potwierdzony w Ewangelii jako moralny fundament Przymierza Nowego we Krwi Chrystusa.

Ten moralny fundament jest od Boga, zakorzenia się w Jego stwórczej, ojcowskiej mądrości i Opatrzności.

Równocześnie ten moralny fundament Przymierza z Bogiem jest dla człowieka, dla jego dobra prawdziwego.  Jeśli człowiek burzy ten fundament, szkodzi sobie: burzy ład życia i współżycia ludzkiego w każdym wymiarze.

                              

        /Jan Paweł II, Homilia - Koszalin 1 czerwca 1991/

₪ ₪ ₪

"Dekalog stanowi organiczną całość. Każde jego "słowo" odsyła do każdego z pozostałych i do wszystkich razem; wszystkie wzajemnie się warunkują. Dwie tablice Dekalogu wyjaśniają się nawzajem;

stanowią one organiczną jedność. Przekroczenie jednego przykazania jest naruszeniem wszystkich pozostałych. (…) Nie da się wielbić Boga, nie miłując wszystkich ludzi, Jego stworzeń.

Dekalog łączy życie teologalne i społeczne człowieka.  

                                                                                              /KKK 2069/

₪ ₪ ₪

„Pierwsze przykazanie wzywa człowieka do wiary w Boga, do pokładania w Nim nadziei i do miłowania Go nade wszystko.

"Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon" (Mt 4, 10).  - Adoracja Boga, zanoszenie do Niego modlitw, oddawanie należnej Mu czci, wypełnianie przyrzeczeń i złożonych Mu ślubów są aktami cnoty religijności, które wchodzą w zakres posłuszeństwa pierwszemu przykazaniu”.

                                                                                                                                                  /KKK 2134 – 2135/

₪ ₪ ₪

 

Ø       Na kim lub na czym najbardziej polegam w życiu? Jakie wartości pochłaniają najwięcej mojego czasu i życiowej energii? Gdzie w tym wszystkim odnajduję Boga?

 

Ø       Jak wyrażam w codzienności moją wiarę, nadzieję i miłość? Jak w nich wzrastam?

Jak wygląda moja modlitwa – czy troszczę się w niej, by oddawać chwałę Bogu? 

 -----------------------------------------------------------------------

  Ośrodek Rekolekcyjny

 im. św. Jana Pawła II
 w KANIACH

 


                zaprasza:
 

   Wszystkich, którzy pragną pogłębić swoją relację z Bogiem, uczyć się pod opieką Maryi słuchania Słowa Bożego i posłuszeństwa Bogu w każdej sytuacji życia na:
                                                                           REKOLEKCJE :      RÓŻANIEC  DROGĄ  W  WIERZE
 
 

     Rozważać  będziemy:  Tajemnice  Chwalebne.
     
Rekolekcje odbędą się w dniach 2 września - 6 września 2017 r.                w  ośrodku  rekolekcyjnym  w  Kaniach przy ul. Nadarzyńskiej 21.
Rekolekcje poprowadzi
 ks. Leszek Paszkiewicz


Rozpoczęcie rekolekcji 2 września (sobota) o godz.1200. Zakończenie 6 września (środa)                       ok. godz. 1300.  Prosimy o przywiezienie ze sobą Pisma św., zeszytudługopisu.
  Pragniemy wzmacniać naszą wiarę i tym samym przypomnieć, iż: 
" Wiara jest najpierw osobowym przylgnięciem człowieka do Boga; równocześnie
 i w sposób nierozdzielny jest ona dobrowolnym uznaniem całej prawdy, którą Bóg
 objawił. Jako osobowe przylgnięcie człowieka do Boga i uznanie prawdy, którą 
 On objawił, wiara chrześcijańska różni się od wiary w osobę ludzką. Jest więc słuszne i dobre powierzyć się całkowicie Bogu i wierzyć w sposób absolutny w to, co On mówi. Byłoby rzeczą daremną i fałszywą pokładać taką wiarę w stworzeniu."   (KKK p.150)

 
                                  

d r o g ą
   
              
     

                                       w   w i e r z e...
                                                                                                

 
  "Szkoła Maryi okazuje się tym skuteczniejsza, jeśli pomyśleć, że prowadzi ją ta, która uzyskuje dla nas w obfitości dary Ducha Świętego, a zarazem daje nam przykład owej 'pielgrzymki wiary', w której jest niezrównaną mistrzynią."

"
Istotnym znamieniem duchowości chrześcijańskiej jest wysiłek ucznia, aby upodobnić 
się do swojego Mistrza" (Rz 8, 29; Flp 3, 10. 21).


« Kontemplacja oblicza Chrystusa nie może zatrzymać się na wizerunku Ukrzyżowanego. Chrystus jest Zmartwychwstałym! ». Różaniec zawsze wyrażał to doświadczenie wiary, wzywając wierzącego do wyjścia poza ciemność męki, by utkwić wzrok w chwale Chrystusa w zmartwychwstaniu i wniebowstą-pieniu. Kontemplując Zmartwychwstałego, chrześcijanin odkrywa na nowo motywy swojej wiary 
(por. 1 Kor 15, 14) i przeżywa ponownie radość nie tylko tych, którym Chrystus się objawił — Apostołów, Magdaleny, uczniów z Emaus — ale również radość Maryi, która nie mniej intensywnie musiała doświadczyć nowego życia uwielbionego Syna. Do tej chwały, w której od momentu wniebowstąpienia Chrystus zasiada po prawicy Ojca, również Ona zostanie wyniesiona z chwilą wniebowzięcia, by antycypować to, do czego przeznaczeni są wszyscy sprawiedliwi przez zmartwychwstanie ciał. Wreszcie ukoronowana w chwale — jak to widać w ostatniej tajemnicy chwalebnej — jaśnieje Ona jako Królowa aniołów i świętych, antycypacja i szczyt rzeczywistości eschatologicznej Kościoła.

W centrum tej drogi chwały Syna i Matki różaniec stawia w trzeciej tajemnicy chwalebnej Pięćdziesiątnicę, która ukazuje oblicze Kościoła jako rodziny zebranej wraz z Maryją, ożywionej potężnym wylaniem Ducha Świętego, gotowej do misji ewangelizacyjnej. Kontemplowanie tej, jak       i innych tajemnic chwalebnych, winno prowadzić wierzących do coraz żywszego uświadamiania sobie swego nowego życia w Chrystusie, wewnątrz rzeczywistości Kościoła — życia, dla którego scena Pięćdziesiątnicy stanowi wielką 'ikonę'. Tajemnice chwalebne ożywiają zatem w wiernych nadzieję eschatologicznego kresu, ku któremu zdążają jako członkowie Ludu Bożego pielgrzymującego przez historię. Musi ich to pobudzać do odważnego świadczenia o tej « radosnej nowinie », która nadaje sens całemu ich życiu."

                                                                                              (LA Rosarium Virginis Mariae bł. JPII)


PROGRAM  REKOLEKCJI:

  sobota 2.09

1200 - rozpoczęcie rekolekcji, modlitwa do Ducha Św., zawiązanie wspólnoty.
1230 - zapoznanie uczestników z metodą skrutacji
 wprowadzenie do Tajemnicy "Zmartwychwstanie Pana Jezusa" - I konferencja.                        Rozdanie kart do skrutacji.
1330 - obiad
1500 - Koronka do Bożego Miłosierdzia. Skrutacja.
1630 - II Konferencja
1730 - Msza św.
1830 - kolacja
1930 - Różaniec
2030 - Adoracja, Apel jasnogórski.

niedziela 3.09   poniedziałek 4.09   wtorek 5.09

 800 - Jutrznia
 830 - śniadanie
 930 - Msza św.
1100 - I Konferencja - wprowadzenie do Tajemnicy...., rozdanie kart do skrutacji
1200 - Skrutacja
1300 - obiad
1500 - Koronka do Bożego Miłosierdzia i II konferencja
1620 - dzielenie
1700 - film 
1800 - kolacja
1930 - Różaniec
2030 - Adoracja, Apel jasnogórski.

środa 6.09

 800 - Jutrznia
 830 - śniadanie
 930 - Konferencja
1015 - Skrutacja
1130 - podsumowanie i dzielenie
1200 - Msza św. 

1300 -obiad Zakończenie.