KWARTALNE  DNI  SKUPIENIA

                                       6 - 8 CZERWCA


"MYŚMY  POZNALI  I  UWIERZYLI  MIŁOŚCI..." ( 1 J 4, 16)


„ W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawiła się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.( 1 J 4, 9-10)

Tak więc wiara chrześcijańska jest wiarą w Miłość pełną, w jej skuteczną moc, w jej zdolność przemieniania świata i wyjaśniania czasu: < Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam>          (1 J 4, 16) W miłości Bożej, objawionej w Jezusie, wiara dostrzega fundament, na którym opiera się rzeczywistość i jej ostateczne przeznaczenie. (Lumen Fidei  15)

Jako chrześcijanie, jesteśmy więc wezwani do dawania świadectwa Chrystusowi. Niekiedy wymaga to od człowieka wielkiej ofiary, którą trzeba składać codziennie, a czasem jest tak, że przez całe życie.       (św. JP II, Bydgoszcz 1999 )

„Proszę Cię, Matko Jasnogórska, Królowo Polski, abyś cały mój Naród ogarnęła Twoim macierzyńskim sercem. (...) Niech wiarą, nadzieją i miłością przekroczy próg trzeciego tysiąclecia i jeszcze mocniej przylgnie do Twojego Syna Jezusa Chrystusa i do Jego Kościoła  zbudowanego na fundamencie Apostołów. (...) prowadź nas, abyśmy mogli dawać świadectwo Chrystusowi – Odkupicielowi każdego człowieka.”                                (św. JP II Jasna Góra 17.06.1999 r.)

            Początek - piątek godz. 18.00, zakończenie -  niedziela, obiad 

         PIĄTEK, SOBOTA  -  KS. PIOTR  PAWLUKIEWICZ
       NIEDZIELA   -   CYKL 8 BŁOGOSŁAWIEŃSTW  (2 i 8) KS. HENRYK BARTUSZEK

            Szczegółowy program otrzymacie Państwo na miejscu.     ____________________________________________________________________________________
                    Stowarzyszenie Chrystusa Króla i Maryi Matki Królowej
                                        zawiadamia,
               że w dniu 1 września 2014 r o godz. 12.00 w Kaniach
               przy ul. Nadarzyńskiej 21, zmarła, po długich i ciężkich            
           cierpieniach, długoletnia członkini i fundatorka Stowarzyszenia
     
                       HALINA  ALDONA  CECYLIA  ORZECHOWSKA

                                                            89 lat
                                             
         

             żołnierz AK, więzień obozu w Ravensbruck, absolwentka KUL,
                                człowiek niezłomnej wiary.
           Msza św. żałobna w kościele parafialnym pw. NMP Matki Kościoła
           w dniu 4 września, o godz. 11.00, pogrzeb o godz. 14.00
                                na cmentarzu w Zakroczymiu.  

                                                                Prosimy o modlitwę.  


------------------------------------------------------------------------------------------------

    Rodzino, Bóg Cię kocha !

     Ośrodek Rekolekcyjny w Kaniach
     im. św. Jana Pawła II

         

           Sesja rekolekcyjno formacyjna dla małżeństw

                                      4 - 6  Marca  2016 r.
  
           

               RODZINO, BÓG  CIĘ                                                                                                                                       

                                                                                KOCHA !

   PIĄTEK 

   1.  Wielki  Post,  Wielkanoc w naszej  rodzinie

   2. Relacja końcowa Synodu  Biskupów - 24. 10. 2015

     Powołanie i misja rodziny w świecie współczesnym"

   3. Przygotowanie do Chrztu Polski - zaangażowanie rodziny

   4. Świadectwa z minionego  okresu.

 

   SOBOTA  RANO - FORMACJA  LUDZKA  

    1. Kierownictwo duchowe podstawą rozwoju duchowego

    2. Modlitwa Słowem Bożym - źródło życia duchowego

    3. Trzy zdjęcia: osobiste, małżeńskie, rodzinne.

 

    SOBOTA  PO  POŁUDNIU:

    1. Relacje rodziców podstawą wychowania, budowania    rodziny."Bogactwem człowieka są jego relacje".

    NIEDZIELA  -  FORMACJA  DUCHOWA

    1. Eucharystia w centrum życia osobistego, małżeńskiego i rodzinnego.

    " Pragnę to eucharystyczne "zdumienie" rozbudzić...."

    "Panie uczyń mnie, nas Eucharystią"

    "Tak więc Eucharystia jawi się jako źródło i jednocześnie szczyt całej ewangelizacji..."EE 22


     UWAGI

     1. Przygotować krótkie świadectwo życia z minionego okresu

     2. Doświadczenie kierownictwa duchowego - świadectwo

     3.   Wasz program na Wielki Post i Wielkanoc - na piśmie  

     4. Będzie cudownie:

         - gdy każdy znajdzie swoje osobiste zdjęcie, najpiękniejsze

         - gdy każde małżeństwo znajdzie swoje ślubne zdjęcie

         - gdy każda rodzina znajdzie swoje rodzinne zdjęcie.

      -------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------------------                       

"Jam jest Pan Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej (...).

Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną!" (por. Wj 20,2-3).

Ośrodek Rekolekcyjny Świętego Jana Pawła II

05-805 Otrębusy, Kanie, ul. Nadarzyńska 21

tel.: 22/758 54 13 lub 661 139 960

e-mail: kanieor@poczta.onet.pl

   serdecznie zaprasza na

KWARTALNE  DNI  SKUPIENIA

11.06.2016 – 12.06.2016

 

(…)  Dekalog - dziedzictwo Starego Przymierza Boga z Izraelem - został potwierdzony w Ewangelii jako moralny fundament Przymierza Nowego we Krwi Chrystusa.

Ten moralny fundament jest od Boga, zakorzenia się w Jego stwórczej, ojcowskiej mądrości i Opatrzności.

Równocześnie ten moralny fundament Przymierza z Bogiem jest dla człowieka, dla jego dobra prawdziwego.  Jeśli człowiek burzy ten fundament, szkodzi sobie: burzy ład życia i współżycia ludzkiego w każdym wymiarze.

                              

        /Jan Paweł II, Homilia - Koszalin 1 czerwca 1991/

₪ ₪ ₪

"Dekalog stanowi organiczną całość. Każde jego "słowo" odsyła do każdego z pozostałych i do wszystkich razem; wszystkie wzajemnie się warunkują. Dwie tablice Dekalogu wyjaśniają się nawzajem;

stanowią one organiczną jedność. Przekroczenie jednego przykazania jest naruszeniem wszystkich pozostałych. (…) Nie da się wielbić Boga, nie miłując wszystkich ludzi, Jego stworzeń.

Dekalog łączy życie teologalne i społeczne człowieka.  

                                                                                              /KKK 2069/

₪ ₪ ₪

„Pierwsze przykazanie wzywa człowieka do wiary w Boga, do pokładania w Nim nadziei i do miłowania Go nade wszystko.

"Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon" (Mt 4, 10).  - Adoracja Boga, zanoszenie do Niego modlitw, oddawanie należnej Mu czci, wypełnianie przyrzeczeń i złożonych Mu ślubów są aktami cnoty religijności, które wchodzą w zakres posłuszeństwa pierwszemu przykazaniu”.

                                                                                                                                                  /KKK 2134 – 2135/

₪ ₪ ₪

 

Ø       Na kim lub na czym najbardziej polegam w życiu? Jakie wartości pochłaniają najwięcej mojego czasu i życiowej energii? Gdzie w tym wszystkim odnajduję Boga?

 

Ø       Jak wyrażam w codzienności moją wiarę, nadzieję i miłość? Jak w nich wzrastam?

Jak wygląda moja modlitwa – czy troszczę się w niej, by oddawać chwałę Bogu? 

 -----------------------------------------------------------------------

  Ośrodek Rekolekcyjny

 im. św. Jana Pawła II
 w KANIACH

 


                zaprasza:
 

   Wszystkich, którzy pragną pogłębić swoją relację z Bogiem, uczyć się pod opieką Maryi słuchania Słowa Bożego i posłuszeństwa Bogu w każdej sytuacji życia na:
                                                                           REKOLEKCJE :      RÓŻANIEC  DROGĄ  W  WIERZE
 
 

     Rozważać  będziemy:  Tajemnice  Chwalebne.
     
Rekolekcje odbędą się w dniach 2 września - 6 września 2017 r.                w  ośrodku  rekolekcyjnym  w  Kaniach przy ul. Nadarzyńskiej 21.
Rekolekcje poprowadzi
 ks. Leszek Paszkiewicz


Rozpoczęcie rekolekcji 2 września (sobota) o godz.1200. Zakończenie 6 września (środa)                       ok. godz. 1300.  Prosimy o przywiezienie ze sobą Pisma św., zeszytudługopisu.
  Pragniemy wzmacniać naszą wiarę i tym samym przypomnieć, iż: 
" Wiara jest najpierw osobowym przylgnięciem człowieka do Boga; równocześnie
 i w sposób nierozdzielny jest ona dobrowolnym uznaniem całej prawdy, którą Bóg
 objawił. Jako osobowe przylgnięcie człowieka do Boga i uznanie prawdy, którą 
 On objawił, wiara chrześcijańska różni się od wiary w osobę ludzką. Jest więc słuszne i dobre powierzyć się całkowicie Bogu i wierzyć w sposób absolutny w to, co On mówi. Byłoby rzeczą daremną i fałszywą pokładać taką wiarę w stworzeniu."   (KKK p.150)

 
                                  

d r o g ą
   
              
     

                                       w   w i e r z e...
                                                                                                

 
  "Szkoła Maryi okazuje się tym skuteczniejsza, jeśli pomyśleć, że prowadzi ją ta, która uzyskuje dla nas w obfitości dary Ducha Świętego, a zarazem daje nam przykład owej 'pielgrzymki wiary', w której jest niezrównaną mistrzynią."

"
Istotnym znamieniem duchowości chrześcijańskiej jest wysiłek ucznia, aby upodobnić 
się do swojego Mistrza" (Rz 8, 29; Flp 3, 10. 21).


« Kontemplacja oblicza Chrystusa nie może zatrzymać się na wizerunku Ukrzyżowanego. Chrystus jest Zmartwychwstałym! ». Różaniec zawsze wyrażał to doświadczenie wiary, wzywając wierzącego do wyjścia poza ciemność męki, by utkwić wzrok w chwale Chrystusa w zmartwychwstaniu i wniebowstą-pieniu. Kontemplując Zmartwychwstałego, chrześcijanin odkrywa na nowo motywy swojej wiary 
(por. 1 Kor 15, 14) i przeżywa ponownie radość nie tylko tych, którym Chrystus się objawił — Apostołów, Magdaleny, uczniów z Emaus — ale również radość Maryi, która nie mniej intensywnie musiała doświadczyć nowego życia uwielbionego Syna. Do tej chwały, w której od momentu wniebowstąpienia Chrystus zasiada po prawicy Ojca, również Ona zostanie wyniesiona z chwilą wniebowzięcia, by antycypować to, do czego przeznaczeni są wszyscy sprawiedliwi przez zmartwychwstanie ciał. Wreszcie ukoronowana w chwale — jak to widać w ostatniej tajemnicy chwalebnej — jaśnieje Ona jako Królowa aniołów i świętych, antycypacja i szczyt rzeczywistości eschatologicznej Kościoła.

W centrum tej drogi chwały Syna i Matki różaniec stawia w trzeciej tajemnicy chwalebnej Pięćdziesiątnicę, która ukazuje oblicze Kościoła jako rodziny zebranej wraz z Maryją, ożywionej potężnym wylaniem Ducha Świętego, gotowej do misji ewangelizacyjnej. Kontemplowanie tej, jak       i innych tajemnic chwalebnych, winno prowadzić wierzących do coraz żywszego uświadamiania sobie swego nowego życia w Chrystusie, wewnątrz rzeczywistości Kościoła — życia, dla którego scena Pięćdziesiątnicy stanowi wielką 'ikonę'. Tajemnice chwalebne ożywiają zatem w wiernych nadzieję eschatologicznego kresu, ku któremu zdążają jako członkowie Ludu Bożego pielgrzymującego przez historię. Musi ich to pobudzać do odważnego świadczenia o tej « radosnej nowinie », która nadaje sens całemu ich życiu."

                                                                                              (LA Rosarium Virginis Mariae bł. JPII)


PROGRAM  REKOLEKCJI:

  sobota 2.09

1200 - rozpoczęcie rekolekcji, modlitwa do Ducha Św., zawiązanie wspólnoty.
1230 - zapoznanie uczestników z metodą skrutacji
 wprowadzenie do Tajemnicy "Zmartwychwstanie Pana Jezusa" - I konferencja.                        Rozdanie kart do skrutacji.
1330 - obiad
1500 - Koronka do Bożego Miłosierdzia. Skrutacja.
1630 - II Konferencja
1730 - Msza św.
1830 - kolacja
1930 - Różaniec
2030 - Adoracja, Apel jasnogórski.

niedziela 3.09   poniedziałek 4.09   wtorek 5.09

 800 - Jutrznia
 830 - śniadanie
 930 - Msza św.
1100 - I Konferencja - wprowadzenie do Tajemnicy...., rozdanie kart do skrutacji
1200 - Skrutacja
1300 - obiad
1500 - Koronka do Bożego Miłosierdzia i II konferencja
1620 - dzielenie
1700 - film 
1800 - kolacja
1930 - Różaniec
2030 - Adoracja, Apel jasnogórski.

środa 6.09

 800 - Jutrznia
 830 - śniadanie
 930 - Konferencja
1015 - Skrutacja
1130 - podsumowanie i dzielenie
1200 - Msza św. 

1300 -obiad Zakończenie.

   

                                                                                                                            

----------------------------------------------------------------------- 

VIII  SESJA

                                       1.06. – 3.06.2018 r.

Program:

Piątek  1.06.2018 r.

1830   -   Rozpoczęcie sesji, kolacja

1930   -   Przygotowanie do Eucharystii

1945   -   EUCHARYSTIA – wprowadzenie

2100   -   Apel Jasnogórski

Sobota   2.06.2018 r.

730    -   Jutrznia + Medytacja, śniadanie

900    -   Formacja ludzka

             wprowadzenie w temat dialogu małżeńskiego:

            „Ap 2-3 Znam Twoje czyny... mam przeciw tobie”

             Praca w grupach

             Podsumowanie

1145   -   Przygotowanie do Eucharystii

1200  -   EUCHARYSTIA

1300  -   obiad

1500  -   Koronka do Bożego Miłosierdzia

1515  -   Formacja małżeńska

             wprowadzenie w temat dialogu małżeńskiego:

             „Rodzino Bóg Cię kocha - Amoris laetitia"

             Praca w grupach

             Podsumowanie

1830  -   kolacja

1930  -   ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

             Apel Jasnogórski

Niedziela 3.06.2018 r.

730    -   Jutrznia + Medytacja, śniadanie

900    -  powitanie ks. bp. Stanisława Stefanka

                      „Rodzino Bóg Cię kocha - Kaniowski Kongres Małżeństw”

930 – 1030      – konferencja ks. bp. Stanisława Stefanka

1030              – przerwa

1050–1120    – rozmowa uczestników  z Księdzem Biskupem na temat pracy  duchowej w małżeństwie

1130                Eucharystia

1245                obiad

1400 – 1500     spotkanie: „Przeżyjmy to jeszcze raz” – świadectwa  uczestników

1500                Koronka do Miłosierdzia Bożego

                       rozesłanie

Uwaga:

1. Najważniejsza jest nasza osobista modlitwa. Kaplica jest zawsze do dyspozycji.

  2. Bardzo prosimy by każdy miał Pismo Święte.

3. Bardzo pożyteczny i potrzebny będzie notatnik i długopis.

4. Na spotkania z księdzem lub osobą prowadzącą umawiamy się osobiście.       Spotkania te są istotną częścią formacji.

5. Przekazując dzieci pod opiekę prosimy o przedstawienie ich i podanie informacji na co należy zwrócić uwagę przy każdym z dzieci.

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa:

     Ośrodek Rekolekcyjny
     im. św. Jana Pawła II
     Kanie ul. Nadarzyńska 21
     05-805 Otrębusy
     e-mail: kanieor@poczta.onet.pl
     tel. 22 7585413 lub 661139960
     Można też zgłaszać u p. Joanny 662640115
     www.kanie-jp2.pl


=====================================================================================

Rodzino, Bóg Cię kocha! 

 VII  SESJA

                                       2.03. – 4.03.2018 r.

Program:

Piątek  2.03.2018 r.

1830   -   Rozpoczęcie sesji, kolacja

1930   -   Przygotowanie do Eucharystii

1945   -   EUCHARYSTIA – wprowadzenie

2100   -   Apel Jasnogórski

Sobota   3.03.2018 r.

730    -   Jutrznia + Medytacja, śniadanie

900    -   Formacja ludzka

             wprowadzenie w temat dialogu małżeńskiego:

            „Kierownictwo duchowe”

             Praca w grupach

             Podsumowanie

1145   -   Przygotowanie do Eucharystii

1200  -   EUCHARYSTIA

1300  -   obiad

1500  -   Koronka do Bożego Miłosierdzia

1515  -   Formacja małżeńska

             wprowadzenie w temat dialogu małżeńskiego:

             „Relacje międzyludzkie - skarbem każdego człowieka."

             Praca w grupach

             Podsumowanie

1830  -   kolacja

1930  -   ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

             Apel Jasnogórski

Niedziela 4.03.2018 r.

730    -   Jutrznia + Medytacja, śniadanie

900    -   Formacja duchowa

             wprowadzenie w temat dialogu małżeńskiego:

             „Eucharystia nasze uświęcenie.”

             Praca w grupach

             Podsumowanie

1145  -   Przygotowanie do Eucharystii

1200  -   EUCHARYSTIA

1300  -   obiad - zakończenie            

Uwaga:

1. Najważniejsza jest nasza osobista modlitwa. Kaplica jest zawsze do dyspozycji.

  2. Bardzo prosimy by każdy miał Pismo Święte.

3. Bardzo pożyteczny i potrzebny będzie notatnik i długopis.

4. Na spotkania z księdzem lub osobą prowadzącą umawiamy się osobiście.       Spotkania te są istotną częścią formacji.

5. Przekazując dzieci pod opiekę prosimy o przedstawienie ich i podanie informacji na co należy zwrócić uwagę przy każdym z dzieci.

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa:

     Ośrodek Rekolekcyjny
     im. św. Jana Pawła II
     Kanie ul. Nadarzyńska 21
     05-805 Otrębusy
     e-mail: kanieor@poczta.onet.pl
     tel. 22 7585413 lub 661139960
     Można też zgłaszać u p. Joanny 662640115
     www.kanie-jp2.pl

===================================================

Rodzino, Bóg Cię kocha! 

 VI  SESJA

                                       1.12. – 3.12.2017 r.

Program:

Piątek  1.12.2017 r.

1830   -   Rozpoczęcie sesji, kolacja

1930   -   Przygotowanie do Eucharystii

1945   -   EUCHARYSTIA – wprowadzenie

2100   -   Apel Jasnogórski

Sobota   2.12.2017 r.

730    -   Jutrznia + Medytacja, śniadanie

900    -   Formacja ludzka

             wprowadzenie w temat dialogu małżeńskiego:

            „Oczyszczenie pamięci.”

             Praca w grupach

             Podsumowanie

1145   -   Przygotowanie do Eucharystii

1200  -   EUCHARYSTIA

1300  -   obiad

1500  -   Koronka do Bożego Miłosierdzia

1515  -   Formacja małżeńska

             wprowadzenie w temat dialogu małżeńskiego:

             „Miłość rodzicielska, powołani by być matką i ojcem, wychowanie do miłości.”

             Praca w grupach

             Podsumowanie

1830  -   kolacja

1930  -   ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

             Apel Jasnogórski

Niedziela 3.12.2017 r.

730    -   Jutrznia + Medytacja, śniadanie

900    -   Formacja duchowa

             wprowadzenie w temat dialogu małżeńskiego:

             „Sakramenty Święte - Pojednanie i Pokuta.”

             Praca w grupach

             Podsumowanie

1145  -   Przygotowanie do Eucharystii

1200  -   EUCHARYSTIA

1300  -   obiad - zakończenie            

Uwaga:

1. Najważniejsza jest nasza osobista modlitwa. Kaplica jest zawsze do dyspozycji.

  2. Bardzo prosimy by każdy miał Pismo Święte.

3. Bardzo pożyteczny i potrzebny będzie notatnik i długopis.

4. Na spotkania z księdzem lub osobą prowadzącą umawiamy się osobiście.       Spotkania te są istotną częścią formacji.

5. Przekazując dzieci pod opiekę prosimy o przedstawienie ich i podanie informacji na co należy zwrócić uwagę przy każdym z dzieci.

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa:

     Ośrodek Rekolekcyjny
     im. św. Jana Pawła II
     Kanie ul. Nadarzyńska 21
     05-805 Otrębusy
     e-mail: kanieor@poczta.onet.pl
     tel. 22 7585413 lub 661139960
     Można też zgłaszać u p. Joanny 662640115
     www.kanie-jp2.pl


===================================================

Rodzino, Bóg Cię kocha! 

 V  SESJA

                                       8.09. – 10.09.2017 r.

Program:

Piątek  8.09.2017 r.

1830   -   Rozpoczęcie sesji, kolacja

1930   -   Przygotowanie do Eucharystii

1945   -   EUCHARYSTIA – wprowadzenie

2100   -   Apel Jasnogórski

Sobota   9.09.2017 r.

730    -   Jutrznia + Medytacja, śniadanie

900    -   Formacja ludzka

             wprowadzenie w temat dialogu małżeńskiego:

            „Przebaczenie: Bogu, bliźniemu i sobie.”

             Praca w grupach

             Podsumowanie

1145   -   Przygotowanie do Eucharystii

1200  -   EUCHARYSTIA

1300  -   obiad

1500  -   Koronka do Bożego Miłosierdzia

1515  -   Formacja małżeńska

             wprowadzenie w temat dialogu małżeńskiego:

             „Budzenie więzi rodzinnych, dialog rodzinny, wychowanie dzieci.”

             Praca w grupach

             Podsumowanie

1830  -   kolacja

1930  -   ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

             Apel Jasnogórski

Niedziela 10.09.2016 r.

730    -   Jutrznia + Medytacja, śniadanie

900    -   Formacja duchowa

             wprowadzenie w temat dialogu małżeńskiego:

             „Proces rozwoju życia duchowego: oczyszczenie, oświecenie i zjednoczenie.”

             Praca w grupach

             Podsumowanie

1145  -   Przygotowanie do Eucharystii

1200  -   EUCHARYSTIA

1300  -   obiad - zakończenie 

Uwaga:

1.     Najważniejsza jest nasza osobista modlitwa. Kaplica jest zawsze do dyspozycji.

2. Bardzo prosimy by każdy miał Pismo Święte.

3.     Bardzo pożyteczny i potrzebny będzie notatnik i długopis.

4. Na spotkania z księdzem lub osobą prowadzącą umawiamy się osobiście. Spotkania te są istotną częścią formacji.


5.Przekazując dzieci pod opiekę prosimy o przedstawienie ich i podanie informacji na co należy zwrócić uwagę przy każdym z dzieci.

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa:

     Ośrodek Rekolekcyjny
     im. św. Jana Pawła II
     Kanie ul. Nadarzyńska 21
     05-805 Otrębusy
     e-mail: kanieor@poczta.onet.pl
     tel. 22 7585413 lub 661139960
     Można też zgłaszać u p. Joanny 662640115
     www.kanie-jp2.pl


======================================================================================

Rodzino, Bóg Cię kocha! 

I V  SESJA

                                        2.06. – 4.06.2017 r.

Program:

Piątek  2.06.2017 r.

1830   -   Rozpoczęcie sesji, kolacja

1930   -   Przygotowanie do Eucharystii

1945   -   EUCHARYSTIA – wprowadzenie

2100   -   Apel Jasnogórski

Sobota   3.06.2017 r.

730    -   Jutrznia + Medytacja, śniadanie

900    -   Formacja ludzka

             wprowadzenie w temat dialogu małżeńskiego:

            „Moje drugie powołanie: być matką, być ojcem, być matką i ojcem.”

             Praca w grupach

             Podsumowanie

1145   -   Przygotowanie do Eucharystii

1200  -   EUCHARYSTIA

1300  -   obiad

1500  -   Koronka do Bożego Miłosierdzia

1515  -   Formacja małżeńska

             wprowadzenie w temat dialogu małżeńskiego:

             „Dialog małżeński - PBP, porozumienie bez przemocy.”

             Praca w grupach

             Podsumowanie

1830  -   kolacja

1930  -   ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

             Apel Jasnogórski

Niedziela 4.06.2016 r.

730    -   Jutrznia + Medytacja, śniadanie

900    -   Formacja duchowa

             wprowadzenie w temat dialogu małżeńskiego:

             „Nasze oblicze naznaczone i modelowane przez: 10 Przykazań i 8 Błogosławieństw.”

             Praca w grupach

             Podsumowanie

1145  -   Przygotowanie do Eucharystii

1200  -   EUCHARYSTIA

1300  -   obiad - zakończenie 

Uwaga:

1.     Najważniejsza jest nasza osobista modlitwa. Kaplica jest zawsze do dyspozycji.

2. Bardzo prosimy by każdy miał Pismo Święte.

3.     Bardzo pożyteczny i potrzebny będzie notatnik i długopis.

4. Na spotkania z księdzem lub osobą prowadzącą umawiamy się osobiście. Spotkania te są istotną częścią formacji.

5. Przekazując dzieci pod opiekę prosimy o przedstawienie ich i podanie informacji na co należy zwrócić uwagę przy każdym z dzieci.

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa:

     Ośrodek Rekolekcyjny
     im. św. Jana Pawła II
     Kanie ul. Nadarzyńska 21
     05-805 Otrębusy
     e-mail: kanieor@poczta.onet.pl
     tel. 22 7585413 lub 661139960
     Można też zgłaszać u p. Joanny 662640115
     www.kanie-jp2.pl

          
======================================================================

Rodzino, Bóg Cię kocha! 

I I I  SESJA

                             3.03. – 5.03.2017 r.

Program:

Piątek  3.03.2017 r.

1830   -   Rozpoczęcie sesji, kolacja

1930   -   Przygotowanie do Eucharystii

1945   -   EUCHARYSTIA – wprowadzenie

2100   -   Apel Jasnogórski

Sobota   4.03.2017 r.

730    -   Jutrznia + Medytacja, śniadanie

900    -   Formacja ludzka

             wprowadzenie w temat dialogu małżeńskiego:

            „Maluję trzy portrety: swój, swego małżeństwa i rodziny.”

             Praca w grupach

             Podsumowanie

1145   -   Przygotowanie do Eucharystii

1200  -   EUCHARYSTIA

1300  -   obiad

1500  -   Koronka do Bożego Miłosierdzia

1515  -   Formacja małżeńska

             wprowadzenie w temat dialogu małżeńskiego:

             „Akt małżeński - to "świąteczny obiad".”

             Praca w grupach

             Podsumowanie

1830  -   kolacja

1930  -   ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

             Apel Jasnogórski

Niedziela 5.03.2016 r.

730    -   Jutrznia + Medytacja, śniadanie

900    -   Formacja duchowa

             wprowadzenie w temat dialogu małżeńskiego:

             „To czego nauczał Jezus i to co Jezus uczynił.”

             Praca w grupach

             Podsumowanie

1145  -   Przygotowanie do Eucharystii

1200  -   EUCHARYSTIA

1300  -   obiad - zakończenie

Uwaga:

1.     Najważniejsza jest nasza osobista modlitwa. Kaplica jest zawsze do dyspozycji.

2. Bardzo prosimy by każdy miał Pismo Święte.

3.     Bardzo pożyteczny i potrzebny będzie notatnik i długopis.

4. Na spotkania z księdzem lub osobą prowadzącą umawiamy się osobiście.      Spotkania te są istotną częścią formacji.

5.
Przekazując dzieci pod opiekę prosimy o przedstawienie ich i podanie informacji na co należy zwrócić uwagę przy każdym z dzieci.

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa:

     Ośrodek Rekolekcyjny
     im. św. Jana Pawła II
     Kanie ul. Nadarzyńska 21
     05-805 Otrębusy
     e-mail: kanieor@poczta.onet.pl
     tel. 22 7585413 lub 661139960
     Można też zgłaszać u p. Joanny 662640115
     www.kanie-jp2.pl

===================================================


Rodzino, Bóg Cię kocha! 

I I  SESJA

                             9.12. – 11.12.2016 r.

Program:

Piątek  9.12.2016 r.

1830   -   Rozpoczęcie sesji, kolacja

1930   -   Przygotowanie do Eucharystii

1945   -   EUCHARYSTIA – wprowadzenie

2100   -   Apel Jasnogórski

Sobota   10.12.2016 r.

730    -   Jutrznia + Medytacja, śniadanie

900    -   Formacja ludzka

             wprowadzenie w temat dialogu małżeńskiego:

            „Poznaję siebie, by nauczyć się poznawać drugą osobę.”

             Praca w grupach

             Podsumowanie

1145   -   Przygotowanie do Eucharystii

1200  -   EUCHARYSTIA

1300  -   obiad

1500  -   Koronka do Bożego Miłosierdzia

1515  -   Formacja małżeńska

             wprowadzenie w temat dialogu małżeńskiego:

             „Miłość oblubieńcza - akt małżeński.”

             Praca w grupach

             Podsumowanie

1830  -   kolacja

1930  -   ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

             Apel Jasnogórski

Niedziela  11.12.2016 r.

730    -   Jutrznia + Medytacja, śniadanie

900    -   Formacja duchowa

             wprowadzenie w temat dialogu małżeńskiego:

             „Kiedy mówię "wierzę".”

             Praca w grupach

             Podsumowanie

1145  -   Przygotowanie do Eucharystii

1200  -   EUCHARYSTIA

1300  -   obiad - zakończenie            

Uwaga:

1.     Najważniejsza jest nasza osobista modlitwa. Kaplica jest zawsze do dyspozycji.

2. Bardzo prosimy by każdy miał Pismo Święte.

3.     Bardzo pożyteczny i potrzebny będzie notatnik i długopis.

4. Na spotkania z księdzem lub osobą prowadzącą umawiamy się osobiście.      Spotkania te są istotną częścią formacji.

5.
Przekazując dzieci pod opiekę prosimy o przedstawienie ich i podanie informacji na co należy zwrócić uwagę przy każdym z dzieci.

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa:

     Ośrodek Rekolekcyjny
     im. św. Jana Pawła II
     Kanie ul. Nadarzyńska 21
     05-805 Otrębusy
     e-mail: kanieor@poczta.onet.pl
     tel. 22 7585413 lub 661139960
     Można też zgłaszać u p. Joanny 662640115
     www.kanie-jp2.pl
===================================================

           

Rodzino, Bóg Cię kocha! 

 

I  SESJA

                             30.09. – 2.10.2016 r.

 

Program:

Piątek  30.09.2016 r.

1830   -   Rozpoczęcie sesji, kolacja

1930   -   Przygotowanie do Eucharystii

1945   -   EUCHARYSTIA – wprowadzenie

2100   -   Apel Jasnogórski

Sobota   1.10.2016 r.

730    -   Jutrznia + Medytacja, śniadanie

900    -   Formacja ludzka

             wprowadzenie w temat dialogu małżeńskiego:

            „Kim jestem? Skąd idę?  Dokąd idę? Poznać siebie i poznać Chrystusa.”

             Praca w grupach

             Podsumowanie

1145   -   Przygotowanie do Eucharystii

1200  -   EUCHARYSTIA

1300  -   obiad

1500  -   Koronka do Bożego Miłosierdzia

1515  -   Formacja małżeńska

             wprowadzenie w temat dialogu małżeńskiego:

             „Powołani do miłości. Ślubuję Ci miłość, wierność...”

             Praca w grupach

             Podsumowanie

1830  -   kolacja

1930  -   ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

             Apel Jasnogórski

Niedziela  2.10.2016 r.

730    -   Jutrznia + Medytacja, śniadanie

900    -   Formacja duchowa

             wprowadzenie w temat dialogu małżeńskiego:

             „Moja wiara”

             Praca w grupach

             Podsumowanie

1145  -   Przygotowanie do Eucharystii

1200  -   EUCHARYSTIA

1300  -   obiad - zakończenie            

 

Uwaga:

1.     Bardzo prosimy by każdy miał Pismo Święte.

2.     Bardzo pożyteczny i potrzebny będzie notatnik i długopis.

Na spotkania z księdzem lub osobą prowadzącą umawiamy się osobiście. Spotkania te są istotną częścią formacji.
                             
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa:

Ośrodek Rekolekcyjny
     im. św. Jana Pawła II
     Kanie ul. Nadarzyńska 21
     05-805 Otrębusy
     e-mail: kanieor@poczta.onet.pl
     tel. 22 7585413 lub 661139960
     Można też zgłaszać u p. Joanny 662640115
     www.kanie-jp2.pl
----------------------------------------------------------------------------------------------

   Ośrodek Rekolekcyjny w Kaniach zaprasza do udziału

w dniu skupienia wszystkich uczestników

I i II cyklu sesji rekolekcyjno – formacyjnych 

dla małżeństw

 

"Przygotowanie do przeżycia Tajemnicy Wcielenia"


w sobotę 17 grudnia 2016 r.

Prowadzi ks. Henryk Kazaniecki SAC

Rozpoczęcie o godz. 900, zakończenie ok. godz. 1530.

 

W programie:

900 -    Konferencja: Nasze języki i nasze sekrety miłości.

           Adoracja Najświętszego Sakramentu

1200 – Eucharystia

1300 – obiad

1400 – Konferencja: Narodziny Jezusa  w naszej rodzinie. "Idźcie i głoście"

1500 – Koronka do Bożego MiłosierdziaProsimy o wcześniejsze telefoniczne lub mailowe zgłoszenie chętnych do uczestnictwa     w tym dniu skupienia.

Tel. 661 139 960 lub 22 7585413

Można też zgłaszać u p. Joanny tel. 662640115

e-mail: kanieor@poczta.onet.pl

www.kanie-jp2.pl

====================================================   Ośrodek Rekolekcyjny w Kaniach zaprasza do udziału

w dniu skupienia wszystkich uczestników

I i II cyklu sesji rekolekcyjno – formacyjnych 

dla małżeństw

 


 "Najpiękniejsze pasmo gór - Biblia, Ewangelie".

  Przeżyć z Jezusem  Wielki Tydzień

w sobotę 1 kwietnia 2017 r.

Prowadzi ks. Henryk Kazaniecki SAC

Rozpoczęcie o godz. 900, zakończenie ok. godz. 1530.

 

W programie:

900 -    Konferencja

           Adoracja Najświętszego Sakramentu

1200 – Eucharystia

1300 – obiad

1400 – Konferencja

1500 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne lub mailowe zgłoszenie chętnych do uczestnictwa     w tym dniu skupienia.

Tel. 661 139 960 lub 22 7585413

Można też zgłaszać u p. Joanny tel. 662640115

e-mail: kanieor@poczta.onet.pl

www.kanie-jp2.pl

====================================================     Ośrodek Rekolekcyjny w Kaniach zaprasza do udziału

w dniu skupienia wszystkich uczestników

I i II cyklu sesji rekolekcyjno – formacyjnych  

dla małżeństw

 


"Przebaczenie  w życiu małżeńskim i rodzinnym"

w sobotę 18 listopada 2017 r.

Prowadzi ks. Henryk Kazaniecki SAC

Rozpoczęcie o godz. 900, zakończenie ok. godz. 1530.

 

W programie:

900 -    Konferencja 

           Adoracja Najświętszego Sakramentu

1200 – Eucharystia

1300 – obiad

1400 – Konferencja

1500 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne lub mailowe zgłoszenie chętnych do uczestnictwa     w tym dniu skupienia.

Tel. 661 139 960 lub 22 7585413

Można też zgłaszać u p. Joanny tel. 662640115

e-mail: kanieor@poczta.onet.pl

www.kanie-jp2.pl 

====================================================    

Ośrodek Rekolekcyjny w Kaniach zaprasza do udziału

w dniu skupienia wszystkich uczestników

I i II cyklu sesji rekolekcyjno – formacyjnych  

dla małżeństw

 


" Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym"

w sobotę 10 marca 2018 r.

Prowadzi ks. Henryk Kazaniecki SAC

Rozpoczęcie o godz. 900, zakończenie ok. godz. 1530.

 

W programie:

900 -    Konferencja 

           Adoracja Najświętszego Sakramentu

1200 – Eucharystia

1300 – obiad

1400 – Konferencja

1500 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne lub mailowe zgłoszenie chętnych do uczestnictwa     w tym dniu skupienia.

Tel. 661 139 960 lub 22 7585413

Można też zgłaszać u p. Joanny tel. 662640115

e-mail: kanieor@poczta.onet.pl

www.kanie-jp2.pl    

 ----------------------------------------------------------------------


„Nie będziesz pożądał żony twego bliźniego.

I nie będziesz chciwie pragnął domu twego bliźniego,

jego pola i jego niewolnika, (…) i żadnej rzeczy,

która jest własnością twego bliźniego”.

                                /Pwt 5,21/

 

Ośrodek Rekolekcyjny Świętego Jana Pawła II

05-805 Otrębusy, Kanie, ul. Nadarzyńska 21

www.kanie-jp2.pl; e-mail: kanieor@poczta.onet.pl

tel.: 22/758 54 13 lub 661 139 960  

 


serdecznie zaprasza na

 

KWARTALNE  DNI  SKUPIENIA

 

9 – 10 czerwca 2018

 

„W sensie etymologicznym pojęcie "pożądanie" może oznaczać każdą gwałtowną postać pragnienia ludzkiego. (…) Pożądanie jest konsekwencją nieposłuszeństwa grzechu pierworodnego Wywołuje ono nieporządek we władzach moralnych człowieka i nie będąc samo w sobie grzechem, skłania człowieka do popełniania grzechów”.  / Katechizmu Kościoła Katolickiego Nr 2515/

 

₪ ₪ ₪

 

„Pożądanie” jest tym, czym żyje ludzkie serce. (…) Pożądanie rzeczy opanowuje ludzkie serca tak, że nie ma już w nim niejako miejsca na dobra wyższe, duchowe. Człowiek staje się poniekąd niewolnikiem  posiadania i użytkowania, nie bacząc nawet na własną godność, nie bacząc

na bliźniego, na dobro społeczeństwa, na samego Boga. (…)

Pieniądz, bogactwo i różne wygody tego świata przemijają, a zatem nie mogą być dobrem ostatecznym. Osoba ludzka jest ważniejsza niż rzeczy, a dusza jest ważniejsza niż ciało.

Toteż nigdy i nikomu nie wolno dążyć do dóbr materialnych z pogwałceniem prawa moralnego,

z pogwałceniem praw drugiego człowieka”.  /Jan Paweł II, Homilia w Płocku, 7 czerwca 1991r./

 

₪ ₪ ₪

 

Ø  Jak często podejmuję refleksję nad swoimi pragnieniami, rozeznając

dokąd mnie prowadzą? Czy rozmawiam o nich z Bogiem?

 

Ø  W czym wyraża się moja troska o czystość spojrzenia, myśli, pragnień?

Czy pielęgnuję wdzięczną pamięć o własnym obdarowaniu, by nie ulegać zazdrości i chciwości w spojrzeniach na bliźnich?

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 Program


sobota  -  9.06.2018

 

-   8.00  - JUTRZNIA

-   8.30  - śniadanie

-   9.40  - przygotowanie do Mszy świętej

-   10.00  - KONFERENCJA – ks. Henryk Bartuszek

                - ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU  ( w ciszy )

-12.00  - EUCHARYSTIA

-13.00 -  obiad

- 15.15 – KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

-15.30 -  KONFERENCJA: „DZIEWIĄTE I DZIESIĄTE  PRZYKAZANIE W UJĘCIU BIBLIJNYM” - Maria

            - czas na własną refleksję

             - dzielenie w grupie

-18.00 -  kolacja

-19.15 – wspólna MODLITWA W KAPLICY – Maria

 

niedziela  -  10.06.2018

 

-    7.30  - JUTRZNIA

-    8.00  - EUCHARYSTIA

-    9.00 - śniadanie

-  10.15 -  KONFERENCJA: Marysia

                        

               Dzielenie się we wspólnocie

 

-11.45 - MODLITWA W KAPLICY

 

ZAPRASZAMY NA MODLITWĘ I REFLEKSJĘ

 

W ramach Dni Skupienia:

- Eucharystia, możliwość skorzystania z Sakramentu Pojednania, czas na modlitwę;

- Konferencje, spotkania w grupach dzielenia;

 

Dojazd: kolejką WKD z Dworca Śródmieście w Warszawie

Początek: sobota 9. 06. 2018 - godz. 8.00

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa mailowo lub telefonicznie do  4. 06. 2018.

 


_______________________________________________________________
<< Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. >>

                                                                                                    (Wj 20,16)


 


Ośrodek Rekolekcyjny Świętego Jana Pawła II

05-805 Otrębusy, Kanie, ul. Nadarzyńska 21

www.kanie-jp2.pl; e-mail: kanieor@poczta.onet.pl

tel.: 22/758 54 13 lub 661 139 960  


 

            serdecznie zaprasza na

 

KWARTALNE  DNI  SKUPIENIA

 

      17 – 18 marca 2018

 

„Ósme przykazanie Deka­logu w szczególny sposób wiąże się z prawdą, która obowiązuje

czło­wieka w obcowaniu z innymi ludźmi i w całym życiu społecznym. (…)

Tym przykazaniem Bóg Przymierza szczególnie daje poznać, że człowiek jest stworzony

na Jego obraz i podobieństwo. Dlatego właśnie całe ludzkie postępowanie poddane jest wymogom praw­dy. Prawda jest dobrem, a kłamstwo, fałsz, zakłamanie jest złem. (…)
Niewiele daje wolność mówienia, jeśli słowo wypowiadane nie jest wolne; jeśli jest spętane egocentryzmem, kłamstwem, podstępem, może nawet nienawiścią lub pogardą dla innych…”.

 /Papież Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy Św. na stadionie „Stomilu” w Olsztynie, 6 czerwca 1991r./

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

₪ ₪ ₪

 

Każda osoba jest powołana do szczerości i prawdomówności w swoim działaniu i mówieniu. Każdy ma obowiązek poszukiwania prawdy i przylgnięcia do niej oraz podporządkowania swego życia wymaganiom prawdy. W Jezusie Chrystusie prawda Boża objawiła się w pełni:

On jest Prawdą. Kto idzie za Jezusem, żyje Duchem Prawdy i wystrzega się dwulicowości, udawania i obłudy”.

                        / Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego Nr 521/

 

₪ ₪ ₪

 

Ø  W czym wyraża się moje dążenie do prawdy?

 

Ø  Czy biorę odpowiedzialność za wypowiadane przez siebie słowa,

     pamiętając, że mogą one budować lub niszczyć, ranić lub leczyć?

 

Ø  Czy potrafię jasno wyrazić swe poparcie dla słusznej sprawy?

Ø  Czy wspieram bliźniego pochwałą, pocieszeniem i życzliwym napomnieniem?


PROGRAM

sobota  -  17.03.2018

-   8.00  - JUTRZNIA

-   8.30  - śniadanie

-   9.40  - przygotowanie do Mszy świętej

-   10.00  - KONFERENCJA – ks. Tadeusz Aleksandrowicz

                - ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU  ( w ciszy )

-12.00  - EUCHARYSTIA

-13.00 -  obiad

- 15.15 – KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

-15.30 -  KONFERENCJA: „ÓSME PRZYKAZANIE W KONTEKŚCIE BIBLIJNYM” - Maria

            - czas na własną refleksję

             - dzielenie w grupie

-18.00 -  kolacja

-19.15 – wspólna MODLITWA W KAPLICY – Maria

niedziela  -  18.09.2018

-    7.30  - JUTRZNIA

-    8.00  -  EUCHARYSTIA

-    9.00 - śniadanie

-  10.15 -  KONFERENCJA: „DAR SŁOWA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIE” -  Maria    

               dzielenie się we wspólnocie

-11.45 - MODLITWA W KAPLICY

-12.30 -   obiad / zakończenie


ZAPRASZAMY NA MODLITWĘ I REFLEKSJĘ

 

W ramach Dni Skupienia:

- Eucharystia, możliwość Sakramentu Pojednania, czas na modlitwę;

- Konferencje, spotkania w grupach dzielenia;

 

Dojazd: kolejką WKD z Dworca Śródmieście w Warszawie

Początek: sobota 17. 03. 2018 - godz. 8.00

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa mailowo lub telefonicznie do  11. 03. 2018.

 

 

  
_______________________________________________________________

                                                                     

Jezus powiedział do swoich uczniów: " Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobra kto wam powierzy?"

                                                                                                                /Łk 16, 11/

 

Ośrodek Rekolekcyjny im. Świętego Jana Pawła II

05-805 Otrębusy, Kanie, ul. Nadarzyńska 21

www.kanie-jp2.pl; e-mail: kanieor@poczta.onet.pl

tel.: 22/758 54 13 lub 661 139 960  

 

serdecznie zaprasza na

 

KWARTALNE  DNI  SKUPIENIA

 

9 – 10 grudnia 2017

 

Człowiek, używając dóbr, powinien uważać rzeczy zewnętrzne, które posiada, nie tylko za własne, ale za wspólne w tym znaczeniu, by nie tylko jemu, ale i innym przynosiły pożytek.

Posiadanie jakiegoś dobra czyni jego posiadacza zarządcą Opatrzności; (…)

Dobra produkcyjne - materialne lub niematerialne - jak ziemie czy fabryki, wiedza czy zdolności wymagają troski ze strony ich posiadaczy, by przynosiły pożytek jak największej liczbie ludzi. Posiadacze dóbr użytkowych i konsumpcyjnych powinni ich używać z umiarkowaniem, zachowując najlepszą cząstkę dla gościa, chorego, ubogiego”.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      / Katechizm Kościoła Katolickiego Nr 2404 - 2405/

 

₪ ₪ ₪

 

Siódme przykazanie zabrania zabierania lub zatrzymywania niesłusznie dobra bliźniego i wyrządzania bliźniemu krzywdy w jakikolwiek sposób dotyczącej

jego dóbr. Nakazuje sprawiedliwość i miłość w zarządzaniu dobrami materialnymi i owocami pracy ludzkiej. Z uwagi na wspólne dobro wymaga ono

 powszechnego poszanowania przeznaczenia dóbr i prawa do własności prywatnej. Życie chrześcijańskie stara się dobra tego świata ukierunkować na Boga i miłość braterską".

                                                         / Katechizm Kościoła Katolickiego Nr2401/

 

₪ ₪ ₪

Ø    Czy troska o dobra doczesne, nie przesłania mi wartości duchowych?

Czy dla chwilowych korzyści nie godzę się na jakieś formy nieuczciwości?

 

Ø    Jak zarządzam tymi dobrami, które zostały mi udzielone? Jak dzielę się moimi pieniędzmi, umiejętnościami, czasem, z ludźmi, którzy mają mniej ode mnie?
                    PROGRAM

sobota  -  9.12.2017

-    8.00  – JUTRZNIA

-    8.30 – śniadanie

-    9.30  – KONFERENCJA – ks. Tadeusz Aleksandrowicz

-   10.00  – EUCHARYSTIA

-   11.45  – KONFERENCJA: Zarządzanie posiadanymi dobrami zgodnie z Bożym zamysłem  ( cz. 1) – Maria     

                                                                                                                                                

-    12.30 –  obiad

-    15.00 – KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

             - ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU  ( w ciszy )

- 17.00 – dzielenie w grupie   

-18.00 -  kolacja

-19.15 – wspólna MODLITWA W KAPLICY – Maria

niedziela  -  10.12.2017

-    7.30  - JUTRZNIA

-    8.00  -  EUCHARYSTIA

-    9.00 - śniadanie

-  10.15 -  KONFERENCJA: Zarządzanie posiadanymi dobrami zgodnie z Bożym zamysłem  ( cz. 2)   -  Maria    

                                                                                                                         

               dzielenie się we wspólnocie

-11.45 - MODLITWA W KAPLICY

-12.30 -   obiad / zakończenie

 

ZAPRASZAMY NA MODLITWĘ I REFLEKSJĘ

 

W ramach Dni Skupienia:

- Eucharystia, możliwość Sakramentu Pojednania, czas na modlitwę

- Konferencje, spotkania w grupach dzielenia

 

Dojazd: kolejką WKD z Dworca Śródmieście w Warszawie

Początek: sobota 9. 12. 2017 - godz. 8.00

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa mailowo lub telefonicznie do  4. 12. 2017.

 


___________________________________________________________________________TYLKO DLA MĘŻCZYZN!

"Kim jestem:

człowiekiem, mężczyzną, mężem i ojcem"


   Ośrodek Rekolekcyjny w Kaniach zaprasza

na dzień skupienia dla mężczyzn:


"Mężczyzna człowiek miłosierdzia"


Prowadzi ks. Henryk Kazaniecki SAC


9 grudzień 2017r.

Rozpoczęcie o godz. 9.00, zakończenie godz. 15.30.


Program:

900   - zawiązanie wspólnoty

930   - Konferencja

       - Warsztaty

1200 – Eucharystia

1300 – obiad

1400 – Konferencja

1500 – Koronka do Bożego Miłosierdzia


Zapraszamy wszystkich dotychczasowych uczestników, a także waszych przyjaciół i znajomych.

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne lub mailowe zgłoszenie chętnych do uczestnictwa w tym dniu skupienia.

Tel. 661 139 960 lub 22 7585413

Można też zgłaszać u p. Joanny tel. 662640115

e-mail: kanieor@poczta.onet.pl

www.kanie-jp2.pl