KWARTALNE  DNI  SKUPIENIA

                                       6 - 8 CZERWCA


"MYŚMY  POZNALI  I  UWIERZYLI  MIŁOŚCI..." ( 1 J 4, 16)


„ W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawiła się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.( 1 J 4, 9-10)

Tak więc wiara chrześcijańska jest wiarą w Miłość pełną, w jej skuteczną moc, w jej zdolność przemieniania świata i wyjaśniania czasu: < Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam>          (1 J 4, 16) W miłości Bożej, objawionej w Jezusie, wiara dostrzega fundament, na którym opiera się rzeczywistość i jej ostateczne przeznaczenie. (Lumen Fidei  15)

Jako chrześcijanie, jesteśmy więc wezwani do dawania świadectwa Chrystusowi. Niekiedy wymaga to od człowieka wielkiej ofiary, którą trzeba składać codziennie, a czasem jest tak, że przez całe życie.       (św. JP II, Bydgoszcz 1999 )

„Proszę Cię, Matko Jasnogórska, Królowo Polski, abyś cały mój Naród ogarnęła Twoim macierzyńskim sercem. (...) Niech wiarą, nadzieją i miłością przekroczy próg trzeciego tysiąclecia i jeszcze mocniej przylgnie do Twojego Syna Jezusa Chrystusa i do Jego Kościoła  zbudowanego na fundamencie Apostołów. (...) prowadź nas, abyśmy mogli dawać świadectwo Chrystusowi – Odkupicielowi każdego człowieka.”                                (św. JP II Jasna Góra 17.06.1999 r.)

            Początek - piątek godz. 18.00, zakończenie -  niedziela, obiad 

         PIĄTEK, SOBOTA  -  KS. PIOTR  PAWLUKIEWICZ
       NIEDZIELA   -   CYKL 8 BŁOGOSŁAWIEŃSTW  (2 i 8) KS. HENRYK BARTUSZEK

            Szczegółowy program otrzymacie Państwo na miejscu.     ____________________________________________________________________________________
                    Stowarzyszenie Chrystusa Króla i Maryi Matki Królowej
                                        zawiadamia,
               że w dniu 1 września 2014 r o godz. 12.00 w Kaniach
               przy ul. Nadarzyńskiej 21, zmarła, po długich i ciężkich            
           cierpieniach, długoletnia członkini i fundatorka Stowarzyszenia
     
                       HALINA  ALDONA  CECYLIA  ORZECHOWSKA

                                                            89 lat
                                             
         

             żołnierz AK, więzień obozu w Ravensbruck, absolwentka KUL,
                                człowiek niezłomnej wiary.
           Msza św. żałobna w kościele parafialnym pw. NMP Matki Kościoła
           w dniu 4 września, o godz. 11.00, pogrzeb o godz. 14.00
                                na cmentarzu w Zakroczymiu.  

                                                                Prosimy o modlitwę.  


------------------------------------------------------------------------------------------------

    Rodzino, Bóg Cię kocha !

     Ośrodek Rekolekcyjny w Kaniach
     im. św. Jana Pawła II

         

           Sesja rekolekcyjno formacyjna dla małżeństw

                                      4 - 6  Marca  2016 r.
  
           

               RODZINO, BÓG  CIĘ                                                                                                                                       

                                                                                KOCHA !

   PIĄTEK 

   1.  Wielki  Post,  Wielkanoc w naszej  rodzinie

   2. Relacja końcowa Synodu  Biskupów - 24. 10. 2015

     Powołanie i misja rodziny w świecie współczesnym"

   3. Przygotowanie do Chrztu Polski - zaangażowanie rodziny

   4. Świadectwa z minionego  okresu.

 

   SOBOTA  RANO - FORMACJA  LUDZKA  

    1. Kierownictwo duchowe podstawą rozwoju duchowego

    2. Modlitwa Słowem Bożym - źródło życia duchowego

    3. Trzy zdjęcia: osobiste, małżeńskie, rodzinne.

 

    SOBOTA  PO  POŁUDNIU:

    1. Relacje rodziców podstawą wychowania, budowania    rodziny."Bogactwem człowieka są jego relacje".

    NIEDZIELA  -  FORMACJA  DUCHOWA

    1. Eucharystia w centrum życia osobistego, małżeńskiego i rodzinnego.

    " Pragnę to eucharystyczne "zdumienie" rozbudzić...."

    "Panie uczyń mnie, nas Eucharystią"

    "Tak więc Eucharystia jawi się jako źródło i jednocześnie szczyt całej ewangelizacji..."EE 22


     UWAGI

     1. Przygotować krótkie świadectwo życia z minionego okresu

     2. Doświadczenie kierownictwa duchowego - świadectwo

     3.   Wasz program na Wielki Post i Wielkanoc - na piśmie  

     4. Będzie cudownie:

         - gdy każdy znajdzie swoje osobiste zdjęcie, najpiękniejsze

         - gdy każde małżeństwo znajdzie swoje ślubne zdjęcie

         - gdy każda rodzina znajdzie swoje rodzinne zdjęcie.

      -------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------------------                       

"Jam jest Pan Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej (...).

Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną!" (por. Wj 20,2-3).

Ośrodek Rekolekcyjny Świętego Jana Pawła II

05-805 Otrębusy, Kanie, ul. Nadarzyńska 21

tel.: 22/758 54 13 lub 661 139 960

e-mail: kanieor@poczta.onet.pl

   serdecznie zaprasza na

KWARTALNE  DNI  SKUPIENIA

11.06.2016 – 12.06.2016

 

(…)  Dekalog - dziedzictwo Starego Przymierza Boga z Izraelem - został potwierdzony w Ewangelii jako moralny fundament Przymierza Nowego we Krwi Chrystusa.

Ten moralny fundament jest od Boga, zakorzenia się w Jego stwórczej, ojcowskiej mądrości i Opatrzności.

Równocześnie ten moralny fundament Przymierza z Bogiem jest dla człowieka, dla jego dobra prawdziwego.  Jeśli człowiek burzy ten fundament, szkodzi sobie: burzy ład życia i współżycia ludzkiego w każdym wymiarze.

                              

        /Jan Paweł II, Homilia - Koszalin 1 czerwca 1991/

₪ ₪ ₪

"Dekalog stanowi organiczną całość. Każde jego "słowo" odsyła do każdego z pozostałych i do wszystkich razem; wszystkie wzajemnie się warunkują. Dwie tablice Dekalogu wyjaśniają się nawzajem;

stanowią one organiczną jedność. Przekroczenie jednego przykazania jest naruszeniem wszystkich pozostałych. (…) Nie da się wielbić Boga, nie miłując wszystkich ludzi, Jego stworzeń.

Dekalog łączy życie teologalne i społeczne człowieka.  

                                                                                              /KKK 2069/

₪ ₪ ₪

„Pierwsze przykazanie wzywa człowieka do wiary w Boga, do pokładania w Nim nadziei i do miłowania Go nade wszystko.

"Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon" (Mt 4, 10).  - Adoracja Boga, zanoszenie do Niego modlitw, oddawanie należnej Mu czci, wypełnianie przyrzeczeń i złożonych Mu ślubów są aktami cnoty religijności, które wchodzą w zakres posłuszeństwa pierwszemu przykazaniu”.

                                                                                                                                                  /KKK 2134 – 2135/

₪ ₪ ₪

 

Ø       Na kim lub na czym najbardziej polegam w życiu? Jakie wartości pochłaniają najwięcej mojego czasu i życiowej energii? Gdzie w tym wszystkim odnajduję Boga?

 

Ø       Jak wyrażam w codzienności moją wiarę, nadzieję i miłość? Jak w nich wzrastam?

Jak wygląda moja modlitwa – czy troszczę się w niej, by oddawać chwałę Bogu? 

 -----------------------------------------------------------------------