Home‎ > ‎

privacy beleidPrivacy Policy
Praktijk voor fysiotherapie Kamperman hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.


Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk voor fysiotherapie Kamperman houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:


Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Als praktijk voor fysiotherapie Kamperman zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


Verwerking van persoonsgegevens van patiënten


Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Praktijk voor fysiotherapie Kamperman verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;
 • Rapportages naar de behandelde specialist / arts.


 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • De behandelovereenkomst . 
   De behandelovereenkomst is van kracht door aanmelding.  Hierbij  geeft de patiënt te kennen eventueel behandeld te willen worden door de fysiotherapeut.


  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan  Praktijk voor fysiotherapie Kamperman de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam;
  • Tussenvoegsel;

  • Achternaam;

  • Huisadres

  • Telefoonnummer;

  • E-mailadres;

  • Geslacht;

  • Geboortedatum;

  • Gezondheidsgegevens;

  • Verzekeringsgegevens;

  • BSN-nummer

  • ID of paspoortnummer;


  Uw persoonsgegevens worden door Praktijk voor fysiotherapie Kamperman opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
  • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst.
   15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).


  Verstrekking aan derden


  De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.


  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:


  • Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;
   De persoonsgegevens die hiervoor nodig zijn betreffen alleen het afgeven van het mailadres.
   Dit mailadres wordt alleen met goedkeuring van de patiënt afgegeven.


  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden, maar alleen indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft.


  Binnen de EU


  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


  Minderjarigen


  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. In de praktijk geldt dat bij de eerste behandeling van een minderjarige de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger aanwezig moet zijn. Hiermee wordt te kennen gegeven dat de minderjarige behandeld zal worden door de fysiotherapeut.


  Bewaartermijn


  Praktijk voor fysiotherapie Kamperman bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


  Beveiliging


  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;


  Alle personen die namens Praktijk voor fysiotherapie Kamperman van uw gegevens kennis kunnen nemen, hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

  • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;


  Rechten omtrent uw gegevens


  U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

  Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


  Klachten


  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


  Vragen


  Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!


  Contactgegevens


  Praktijk voor fysiotherapie Kamperman

  Walmolenerf 53

  2807 DD

  Gouda

  fysiotherapie@kampermangouda.nl


   


  Ċ
  y.c.kamperman@xs4all.nl,
  28 mei 2018 08:29
  Comments