วิธีชีวิตความเป็นอยู่ของคนภาคกลาง

ลักษณะการดำเนินชีวิตของคนในภูมิภาค  และปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการการตั้งถิ่นฐาน  และการดำเนินชีวิตของคนในภูมิภาค
     
การดำเนินชีวิตของคนไทยในแต่ละภูมิภาคจะมีทั้งความเหมือนและแตกต่างกัน  ลักษณะการดำเนินชีวิตในปัจจุบันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  การปรับตัวให้เข้ากับการดำรงชีวิต  เป็นต้น

     ลักษณะการดำเนินชีวิตของคนในภาคกลาง  ในอดีตและปัจจุบัน
          
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของภาคกลางเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ  มีดินตะกอนที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก  และการที่มีแม่น้ำสำคัญ ๆ ไหลผ่านหลายสาย  เช่น  แม่น้ำเจ้าพระยา  แม่น้ำแม่กลอง  แม่น้ำบางปะกง  แม่น้ำป่าสัก  จึงเป็นที่ตั้งสำคัญของเมืองหลายเมืองมาตั้งแต่อดีต  เช่น  บริเวณที่ราบภาคกลางตอนบนมีเมืองสุโขทัย  ศรีสัชนาลัย  กำแพงเพชร  พิษณุโลก  ส่วนบริเวณที่ราบภาคกลางตอนล่าง  มีเมืองลพบุรี  สุพรรณบุรี  พระนครศรีอยุธยา  ธนบุรี  และกรุงเทพมหานคร
          พื้นที่ราบภาคกลางมีผู้คนเชื้อสายต่าง ๆ อพยพมาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ในอดีต  เช่น  คนไทยเชื้อสายมอญที่จังหวัดปทุมธานี  และนนทบุรี  คนไทยเชื้อสายลาว  เช่น  ลาวพวนที่จังหวัดสระบุรี  ลพบุรี  ลาวโซ่งที่จังหวัดเพชรบุรี  สุพรรณบุรี  และนครปฐม  โดยมีการดำรงชีวิตและวัฒนธรรมที่ต่างกัน  แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข
          บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำภาคกลางถือเป็นแหล่งเพาะปลูกสำคัญของประเทศ  เพราะมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ที่เกิดจากการทับถมกันของดินตะกอนจากแม่น้ำ  ประชาชนจึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก  มีการทำนา  การปลูกพืชสวน  พืชไร่  เช่น  อ้อย  ข้าวโพด  ส่วนจังหวัดที่อยู่ติดทะเลมีการทำประมง  ทำนาเกลือ
          ในอดีต  ประชาชนส่วนใหญ่ในภาคกลางตั้งถิ่นฐานอย่างหนาแน่นบริเวณที่อุดมสมบูรณ์ใกล้แหล่งน้ำ  ใช้เส้นทางน้ำในการคมนาคมขนส่ง  พึ่งพาธรรมชาติในการดำรงชีวิต  มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย  แต่เมื่อมีการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญขึ้น  เช่น  การตัดถนนเข้าไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทำให้เดินทางสะดวกขึ้น  ผู้คนจึงไม่จำเป็นต้องตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้ำ  แต่สามารถตั้งบ้านเรือนกระจายอยู่ตามบริเวณต่าง ๆ มากขึ้น  และสามารถประกอบอาชีพอื่น ๆ ได้
          ในปัจจุบัน  อุตสาหกรรมโรงงานได้เกิดขึ้นจำนวนมาก  โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร  และจังหวัดใกล้เคียง  อุตสาหกรรมที่สำคัญ  เช่น  โรงงานทอผ้า  โรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า  โรงงานประกอบรถยนต์  โรงงานอาหารกระป๋อง  โรงงานเหล็ก  ผู้คนบางส่วนโดยเฉพาะคนรุ่นหนุ่มสาวจึงเลิกประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น  ซึ่งมีส่วนทำให้การดำเนินชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปจากสังคมที่มีลักษณะเป็นครอบครัวใหญ่กลายเป็นครอบครัวเดี่ยว  ผู้คนต่างคนต่างอยู่จึงไม่ค่อยมีการพึ่งพาอาศัยกัน  ประเพณีที่มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตการเกษตรกำลังจะสูญหายไป
          พื้นที่ส่วนใหญ่ในภาคกลางมีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น  โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศ  จึงมีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้น  เช่น  ปัญหามลภาวะเป็นพิษ  ปัญหาน้ำเน่าเสีย  ปัญหาการจราจรติดขัด  ปัญหาการว่างงาน  ปัญหาชุมชนแออัด  ปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในด้านสุขภาพอนามัยาและความมั่นคงในชีวิต  จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องเร่งแก้ไข

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก : 
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . ประวัติศาสตร์ ป.5 . พิมพ์ครั้งที่ 3 . กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์

 

Comments