Visioita Uuteen Ouluun


Kalimenjoki on Oulun ainoa joki, joka...

Kalimenjoki on Oulun ainoa joki, joka sijaitsee kokonaan Oulun alueella. Montako jokea Oulussa laskee mereen? Kalimenjoen lisäksi kainuulaisten Oulujoki ja puttaalaisten Kiiminkijoki. Iijoen uoma osuu entiseen Yli-Iihin ja siellä on myös pala Siuruajokea, mutta ei Iijokea voi Ouluun vaatia. Oulujokeen laskee vielä Sanginjoki, Kiiminkijokeen Martimojoki.Yli neljäkymmentä kilometriä vihereää väylää läpi kaupungin,  Ylikiimingistä Kelloon. Se on valmiina. Muiden jokien ympäristöt on rakennettu.

Viherväylä läpi Uuden Oulun!

Puolisensataa kilometriä rakentamatonta viherväylää, tai kaupunkia kiertävää virkistysaluetta! Tämä on melkein kuin aarteen löytäisi. Vihervyöhyke, joka yhdistäisi seutua etelästä pohjoiseen ja lännestä itään. Vihervyöhykettä suojaa hyvä metsänhoitotapa ja metsälaki. Sitä ei kukaan vaadi metsänhoidon piiriin.

Kalimenjoki on suojattava asutukselta Uuden Oulun yleiskaavalla


Kaavalla voidaan taata, että tämä jokivarsi olisi kaikkien käytössä - toisin kuin Oulujoki, merenrannat ja Sanginjoki. Uuden Kalimenjoen varteen pitää suunnitella uudenlaisia toimintaympäristöjä, ja rakentaa siitä viihtyisä, luonnon palveluja tarjoava mielipaikka ihmisille. Kalimenjokea ei tarvitse suojella niin kuin Naturaan kuuluvaa Kiiminkijokea, vaikka senkin ympäristössä on pieniä Natura- ja suojelualueita, joilla voidaan myös retkeillä.

Patikkareitti Kellosta Ylikiiminkiin

Tämä reitti olisi melkein valmis! Rannoilla on vanhoja polkuja ja metsäteitä. Reitille voisi tulla meren rannalta, Kellosta, Kalimenkylästä, Alakyläntieltä, Sanginjoen virkistysreiteiltä, Kalimeenlammelta aina Ylikiiminkiin Vesaisen patsaalta asti. Reitiltä voisi pistäytyä hiihtomajoille, Uikulan suoluontoon (Natura), Huutilammelle, Hiukkavaaran kankaille, Valkiaiselle. Idea vaatisi reitin luomista ja merkitsemistä maastoon, pysäköintipaikkoja ja leirirasteja. Halpaa! Reitillä olisi tilaa patikoijille, marjastajille ja sienestäjille, ja kalastajille.

Rakennetaan onkistadion

Kalimenjoelle - vaikka Kalimenkyän ja Tuiranhoviin välin suorille suvannoille voisi rakentaa onkistadionin. Se olisi suunniteltu lapsille, sunnuntaionkijoille ja kilpaonkijoille eurooppalaiseen tyyliin. Tasaisesti virtailevat suvannot tarjoaisivat tasavertaisia kalapaikkoja kilpailijoille. Jokivarteen saisi tilaa myös kilpailujen katselijoile. Ideoimaan!

Onkistadion voisi olla kalastuksen kärkihanke. Sen lisäksi joella sopisi harrastaa harjuksen perhostelua  pikku koskilla. Joissakin paikoin voisi olla istutettuakin annoskalaa ja tulistelupaikkoja vanhojen tervahautojen vieressä.

Taimenen kotiuttaminen puroihin

Tähän projektiin olisi jo tiedossa toteuttajakin - Suomen ympäristökeskus on kiinnostunut näyttämään, että taimenelle voidaan rakentaa poikaspuroja myös Kalimenjoelle. Meneillään on projektin suunnittelun ja rahoituksen hankinta. Samassa yhteydessä voidaan suunnitella kutusoraikkoja myös pääuomaan.

Maastopyöräilyä ja melontaa

Kalimenjoen viherreitille sopivat sekä pyöräily että melonta. Pyöräilyreitit voisivat erota patikoijista, sen verran tilaa on. Pyöräilyä voisi ohjata myös Alakyläntien länsipuolisen hiekkaharjun kuopille.

Melojille reitti on myös melkein valmis. Jonkin verran on siistittävä kanootin mentäviä reikiä metsäisille osuuksille, joissa puita on kaatunut ristiin rastiin. Samat puut luovat erämaista tunnelmaa.  Melontareitit voisivat päätyä meren rantaan, Natura-alueitten rajalle täälläkin.

Hautasuolle lintujärvi

Hautasuon turvetuotantoalueen luvan jatkoaika on juuri keväällä 2011 haussa - miten saisimme lupaehtoihin vaatimuksen, että suo on turvetuotannon jäljiltä vesitettävä ja maisemoitava järveksi?! Se sopisi Sanginjoen ulkometsän viereen myös retkikohteeksi. Lintupaikkoja ei alueella juuri ole. Tämäkin asia on sen verran vähäinen, että parhaiten se toteutuisi Oulun kaupungin omistaman Turveruukki Oy:n vapaaehtoisella päätöksellä.

Edellytyksiä: tämän täytyisi tapahtua


Veden laadulle vaatimuksia

 • Happamuutta on laskettava - liiallinen rauta ja ajoittainen punainen väri häviäisivät sen tien
 • Rehevyyttä torjuttava jätevesiratkaisuilla nykyisen lain henkee
 • Virtaamien tasoittaminen: metsäojituksiin hidasteita, turvetuotantoon veden pidätystä

Yhteistyökumppanit yhdessä asialle

 • Kellon kyläyhdistys
 • Jokivarren asukkaat
 • Jäälin asukasyhdistys
 • OAMK
 • ELY-keskus
 • Suomen ympäristökeskus
 • Oulun luonnonsuojeluyhdistys
 • Oulun kaupunki
 • Haukiputaan kunta
 • Kiimingin kunta
 • Uuden Oulun kaavallinen yhteistyö
 • Teollisuus, maankäytön toimijat, liikenne
 • Muut vesistöprojektit: Sanginjoki, Siika- ja Pyhäjoki yms.

Monitavoitteellinen yhteistyökumppanuus

Ihmisillä on erilaisia tavoitteita ja tarpeita, myös Kalimenjoen suhteen. Osapuolten tulisi kunioittaa toistensa tarpeita ja luoda yhteistyössä yhteisiä tavoitteita. Kaikkien ei tarvitse olla luonnonsuojelijoita, mutta betonitehtaan johtajakin käy ongella ja hänen lapsensa uimassa.

Osapuolet ja erilaiset tavoitteet

 • Osapuolten ymmärtäminen ja tavoittaminen, mahdollisten konfliktien ennakointi
 • Erilaisten tavoitteiden vertailu
 • Erilaisten toimintojen vaikutusten arviointi

Imago, arvot  ja yhteistyökumppanuus

 • Kumppanuus ja keskustelu: yhteistyössä asukkaiden, yritysten ja hallinnon janssa, keskustellen ja vertaillen toistensa tavoitteita
 • Yritykset määrittävät itse tavoitteensa tavoittelemalla esimerkiksi ympäristöystävällistä imagoa ja yhteistyötä paikallisten asukkaiden kanssa. Porkkanoita ei tarjota sanellen ulkoapäin.
 • Taloudellisuus: ongelmat olisi ratkottava syntypaikoillaan ja ajoissa.
 • Tasa-arvoisuus - yhteisiä kustannuksia jaetaan yhdessä.
 • Vahingon aiheuttaja kuitenkin vastaa - ympäristölainsäädännön perusperiaate

Koulutusvisiot: Koulutus todellisen elämän projekteissa

Oulun seudun Ammattikorkeakoulun luonnonvarayksikkö on ollut erittäin kiinnostunut ja innostunut toimimaan tämän kaltaisessa todellisessa toimintaympäristössä. Kalimenjoki kuntoon -projekti voi tarjota tulevaisuudessakin monenlaisia selvitys- ja tutkimustehtäviä. Projektin asiantuntijat ja viranomaiset ohjaavat ja neuvovat opiskelijoita ja keskustelevat tuloksista. Työn tulokset tulevat julkisuuteen, ja työt suunnitellaan todelliseen tarpeeseen. Työt ovat olleet kurssikohtaisia tai niissä on ollut mukana pienryhmiä ja yksittäisiä opinnäytetyön tekijöitä. Opiskelijan kannalta apuna oleva ohjausryhmä varmistaa, että työ on mielekäs ja valmistuu.


Comments