หน้าหลัก

กองทุนจิตสาธารณะเพื่อสังคม

     กองทุนจิตสาธารณะเพื่อสังคม  จัดตั้งขึ้นมาเพื่อระดม รวบรวมความเป็นจิตสาธารณะของแต่ละบุคคล  ร่วมบริจาคเวลาส่วนตัว  เวลาของครอบครัวเฉลี่ยวันละ  ๒ นาที  เดือนละ ประมาณ ๑  ชั่วโมง รวมกันจัดตั้งเป็นกองทุนจิตสาธารณะ เพื่อสละเวลาร่วมทำกิจกรรมดี ๆ เพื่อเยาวชน  ชุมชน  และสังคม   

          วัตถุประสงค์

            ๑. เพื่อสละเวลา  ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม                                     ๒. เพื่อระดม จิตสาธารณะของแต่ละบุคคลร่วมกันดำเนินกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์

          ประกาศ  เชิญผู้ที่มีความสนใจ 

 ๑. บริจาคความเป็นจิตสาธารณะ ส่วนบุคคลมอบให้สังคม
 ๒. บริจาคเวลาส่วนตัว เวลาของครอบครัว  มอบให้สังคมเดือนละ ประมาณ  ๑  ชั่วโมง เฉลี่ยสัปดาห์ ละ ๑๕ นาที หรือเฉลี่ย วันละ ๒ นาที เพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมสำหรับเยาวชน  ชุมชน  และสังคม กับกองทุนจิตสาธารณะเพื่อสังคม ของเรา
 ๓. บริจาคหนังสือ อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้า อุปกรณ์การศึกษา คอมพิวเตอร์มือ ๒ ฯลฯ  สำหรับน้อง ๆ  หรือคนชายขอบ  ด้อยโอกาสในสังคม ประสานงานติดต่อที่ ดร.วรรณภา นิติมงคลชัย เลขานุการกองทุนจิตสาธารณะเพื่อสังคม โทร  043 - 821640
 ๔. รับสมัครสมาชิก ร่วมกิจกรรมได้ที่ ดร.วรรณภา นิติมงคลชัย

กองทุนจิตสาธารณะเพื่อสังคม  เราทำอะไร  ที่ใหนมาบ้างแล้ว.......

 

กองทุนจิตสาธารณะเพื่อสังคม

                         วันที่   ๒๕   กรกฎาคม  ๒๕๕๔    
      โรงเรียนภูปอวิทยา  บ้านป่านกขาบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

     
 
   

กองทุนจิตสาธารณะเพื่อสังคม ทำอะไร ที่ใหนบ้าง
หน้าเว็บย่อย (1): ข้อคิดเห็น