มาตราตัวสะกดแม่กก

 

         มาตราแม่กก คือ คำที่มีตัว ก ข ค คร ฆ เป็นตัวสะกด อ่านออกเสียง ก สะกด เช่น
           -->  ก ซอก ฉีก ฉุก ชอกช้ำ ทุกข์ พวกพ้อง จวัก จารึก เทือกเขา ปากกา สกปรก
           --> ข เครื่องคิดเลข  โทรเลข มุข ความสุข สุขสันต์  
           --> ค เทคโนโลยี เชื้อโรค ยุคใหม่ โชคชัย โชคดี วรรค บุคคล นาค
           --> คร สมัคร สมัครใจ     
           --> ฆ เมฆ เฆมฝน ก้อนเมฆ เมฆหมอก
 
 
Comments