รอบรั้ว ญ.ว.

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

บรรยากาศภายในโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (Hatyaiwittayalai School) (อักษรย่อ: ญ.ว.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อที่ 14 ไร่ งาน โดยขุนนิพัทธ์จีนนคร ต้นตระกูลจิระนคร เป็นผู้บริจาคที่ดินสร้างโรงเรียน จำนวน 14 ไร่ และ เทศบาลนครหาดใหญ่ บริจาคเพิ่มเติมอีก 2งาน รวมเป็น 14 ไร่ งาน ประกอบด้วยอาคารเรียน หลัง มีห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 40 ห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 54 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 94 ห้องเรียน นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 1,836 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย2,430 คน รวมนักเรียนทั้งหมด 4,266 คน โดยปัจจุบันมี ผู้อำนวยการ ดร.พิมพ์มาส รังสรรค์สฤษดิ์ ผู้อำนวยการ ระดับ 9วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นผู้อำนวยการหญิงท่านแรกของโรงเรียน ซึ่งย้ายมาจาก โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 จังหวัดสงขลา ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ตุลาคม พ.ศ. 2554

  สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
ตราตรีจักร สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

 • ตราประจำโรงเรียน คือ ตรี-จักร
  • ตรี สัญลักษณ์แห่งความเป็น ไทย คือ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  • จักร ความยิ่งใหญ่ ความกล้าหาญ ความคม อันจะปกป้องสถาบันทั้งสาม
 • สีประจำโรงเรียน คือ ฟ้าแดง
  • ฟ้า ความฉลาดอันสูงส่งเป็นเลิศ
  • แดง ความเข้มข้นในความรักชาติ

 

 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน คือ ต้นจามจุรี
 • คติพจน์ประจำโรงเรียน คือ สุวิชาโน ภวํ โหติ (ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ)
 • ปรัชญาของโรงเรียน คือ เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม
 • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน คือ พระพุทธลีลาพิลาศ
 • เทพประจำโรงเรียน คือ พระพิฆเนศวร
  • พระพิฆเนศวร เทพผู้เป็นเลิศทางศิลปวิทยาการทุกแขนง เป็นพระผู้แทนของสถาบันครู ตามสัจจะปฏิญาณที่ว่า "ผู้ใดบูชาครู เป็นมงคลแก่บุคคลนั้น"
 • คำปฏิญาณ
  • เราคนไทย ใจกตัญญู รู้คุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
   เรานักเรียนจะต้องประพฤติตน ให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และผู้อื่นเรานักเรียน จะต้องไม่กระทำตนให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่น


ประวัติ

วิดีโอ YouTube

ประวัติโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ตอนที่ 1

วิดีโอ YouTube

ประวัติโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ตอนที่ 2

เพลงมาร์ช หาดใหญ่วิทยาลัย

วิดีโอ YouTube

เพลงมาร์ช หาดใหญ่วิทยาลัย

Comments