turhan kaçar yayınlar


 :: ana sayfa   :: cv   :: yayınlar  :: sempozyumlar   :: projeler  :: dersler  :: linkler   :: english

Yayınlar

 

 

I. Kitaplar

 

T. Kaçar, Geç Antikçağ'da Hıristiyanlık, Doğu'da İsa Doktrininin Siyasi ve Entelektüel Tarihi, Arkeoloji ve Sanat Yayınları (Sonbahar 2009).

 

● Excerpta Valesiana, Valesius Seçkileri (çeviri, giriş ve notlar T. Kaçar), (Kabalcı Yayınları Humanitas Serisi 15, İstanbul Şubat 2008).

 

P. Brown, The World of Late Antiquity, (çev. T. Kaçar), Geç Antik Çağda Roma ve Bizans Dünyası (Tarih Vakfı & Yurt Yayınları, İstanbul 2000) 168 s.

 

 

II. Makaleler

 2009

 

 T. Kaçar, "Roma'dan Sonra Akdeniz Dünyası ve Pirenne Tezi" Doğu Batı 50 (yayında).

 T. Kaçar, "Eskiçağ Hıristiyanlığı'nda Yol Ayrımı: Kadıköy Konsili ve Mirası" Doğu Batı 49 (2009), 77-104.

 T. Kaçar, "Arius: Bir 'Sapkın'ın Kısa Hikayesi'" Lucerna Klasik Filoloji Yazıları (editör: E.Özbayoğlu) (Ağustos 2009), s. 7-15.

 T. Kaçar, "IV. Yüzyılda Roma İmparatorluğu'nun Yönetimi ve Bizans'ın Doğuşu" Eskiçağ'dan Günümüze Yönetim Anlayışı ve Kurumlar (Editör F. M. Emecen), s. 11-20, İstanbul 2009.

T. Kaçar, "Konstantinopolis Kilisesinin Kuruluşu: Mitoloji ve Tarih" Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi 14 (2009), 115-137.

T. Kaçar, "Bir Çeviri Faciası: Bizans Tarihi" Toplumsal Tarih 184 (Nisan 2009), 93-95, (Kitap tanıtımı).

T. Kaçar, "Tarsuslu Nectarius'un İlk Constantinopolis Patriği Olarak Seçilmesi" Olba XVII (2009), 179-192. 

T. Kaçar, "Gesta Reipublicae Romanae, Klasik Roma'da Cumhuriyetin Kısa Tarihi" Doğu Batı 47, (2009), 11-35.

 

2008

 

T. Kaçar,"Lucianus Çağında Hıristiyanlık" Uluslararası Samsatlı Lucianus Sempozyumu (17-19 Ekim 2008 Adıyaman), s. 267-278.

T. Kaçar,"İmgenin Transformasyonu: Bizans Dünyasında İkona Tartışması" EskiYeni 11, Sonbahar 2008, 68-75.

 T. Kaçar, "Early Christianity in the Black Sea: An Examination of the Literary Evidence"  Colloquium Anatolicum VII, (2008), 197-215. 

 ● Augustus, Res Gestae, (İngilizce çev. A. Cooley), (Türkçe çev. Turhan Kaçar), şurada: Stephen Mitchell, The Imperial Temple at Ankara and the Res Gestae of the Emperor Augustus / Ankaradaki Roma İmparatorluğu Tapınağı ve İmparator Augustus'un Başarılarının Yazıtı, A Historical Guide / Tarihsel Bir Rehber, (Museum of Anatolian Civilizations & British Institute at Ankara / Anadolu Medeniyetleri Müzesi & Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü: Ankara 2008), s. 58-72.

 T. Kaçar,IV. Yüzyıl Constantinopolis Kilisesi'nde Aryanizm'in Yükselişi ve Düşüşü" Prof. Dr. Işın Demirkent Anısına (In memory of Prof. Dr. Işın Demirkent), ("Globus" Dünya Basımevi, İstanbul 2008), s. 145-159.

T. Kaçar, “Eskiçağ’da Tapınak Tıbbı: Aristides’in Tedavi Yöntemi Olarak Rüyaları” Toplumsal Tarih 170 (Şubat 2008), s. 72-76.

 

 2007

 

T. Kaçar, “Pirenne, Akdeniz Dünyası, Barbarlar ve Müslümanlar: Hz. Muhammed ve Charlemagne” Toplumsal Tarih 162 (Haziran 2007), s. 75-77.

 

T. Kaçar, “Pax Romananın Gölgesinde İkinci Sofistler Dönemi Ve Bir Sofistin Kaleminden Roma İmparatorluğu” Doğu Batı 40 (Nisan 2007), s. 141-153.

 

T. Kaçar, “S. Mitchell & C. Katsari (editörler), Patterns in the Economy of the Roman Asia Minor, [=Roma Dönemi Küçük Asya Ekonomisinde Örüntüler]” Belleten (Kitap Tanıtım yazısı).

 

T. Kaçar,Attila ve Hunlara Yaklaşımlar” Virgül 109,  (Temmuz 2007) s. 20-22, (Kitap Tanıtımı)

 

 

2006

 

T. Kaçar, “Katoliklerle Ortodoksların ayrılığı”  Radikal Gazetesi, 30 Kasım 2006, s. 13.

 

T. Kaçar,  “An Annotated Bibliographical Survey of the Turkish Ancient Literature on the Black Sea”   Vestnik Drevnej Istorii (=Russian Ancient History Journal)  2006/3, s. 195 - 213. 

 

T. Kaçar,  “Erken Bizans Döneminde Doğu: Süryani Monofizitliğinin Doğuşu” I. Uluslar arası Bilim, Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu (28-30 Nisan 2006) Bildirileri, (Harran Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yayınları 2006), s. 107-119.

 

T. Kaçar, Mezopotamya’da Roma-Sasani Çatışmaları:  Nusaybin’in Düşüşü” I. Uluslararası Mardin Tarihi Sempozyumu, (26-28 Mayıs 2006) Bildirileri, (Mardin 2006)

 

● S. Mitchell, “M.Ö. I. Yüzyılda Likya’nın Kuzey Sınırı: M.Ö. 46’da Roma – Likya Anlaşması” (Türkçe çev. T. Kaçar) III. Uluslararası Likya Sempozyumu (7-10 Kasım 2005, Antalya), Sempozyum Bildirileri, (Akmed: Antalya 2006) II. Cilt, s. 471-488.

 

T. Kaçar, “Eskiçağ Tarih Yazıcılığında Barbarların Görünüşü: Ammianus Marcellinus’da Hunlar” XIV. Türk Tarih Kongresi Bildirileri (TTK Ankara 2006), c. 1 s. 83-95.

 

T. Kaçar, “M. Maas (ed.) The Cambridge Companion to the Age of Justinian” Belleten LXX/259, (Aralık 2006), s. 1021-1023.

 

 

2005

 

T. Kaçar, “Church Councils and Their Economic Impact on the Cities in Asia Minor” in Patterns in the Economy of Roman Asia Minor (eds. Prof. S. Mitchell & Dr. C. Katsari), (Classical Press of Wales, Swansea 2005), s. 305-318.

 

T. Kaçar,  “Origo Constantini Imperatoris / İmparator Constantinus’un Yükselişi” (pdf) Ege Üniversitesi Tarih İncelemeleri Dergisi XIX/2 (2005), s. 135-55.

 

T. Kaçar,  “Ortaçağ’ın Dinsel Fermantasyonu: IV. Yüzyıl-Roma İmparatorluğu’nda Doğu, Batı Kiliseleri ve Devlet” Doğu Batı 33 (2005), s. 97-111.

 

T. Kaçar,  “Eskiçağ Akdeniz Dünyasında Siyasal Birliğin Sonu: Romalılar ve Kuzey Komşuları” Doğu Batı 34 (2005), s.203-222.

 

T. Kaçar,  “P. Heather, The Fall of the Roman Empire: A New History, & B. Ward-Perkins, The Fall of Rome and the End of Civilization” Belleten LXIX/256 (Aralık 2005), s. 1057-1060. (Kitap Tanıtımı).

 

 

2004

 

T. Kaçar,  “Chrysopolis (Üsküdar) Savaşı ve Bizans’ın Temelleri”  Üsküdar Sempozyumu I Bildiriler c. 1,  (Üsküdar Belediyesi: İstanbul 2004), s. 21-28.

 

T. Kaçar,  “Eskiçağ Anadolu Hıristiyanlığında Kadın: Montanizm Örneği” Kadın Çalışmalarında Disiplinler Arası Buluşma c. III, (Yedi Tepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi: İstanbul Ağustos 2004), s. 197-2004.

 

● S. Mitchell, “Doğu ve Batı Arasında Anadolu: Hellenistik Çağda Attalos ve Mithridates Krallıklarının Paralel Yaşamları” (Türkçe çeviri ve bibliyografya T. Kaçar), İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Anadolu Araştırmaları XVII/1 (2004), s. 140-153.

 

T. Kaçar,  “Ammianus Marcellinus ve Türkler (Hunlar) Konulu Bir Çalışma Üzerine Bazı Notlar” Tarih İncelemeleri Dergisi XIX/1 (Temmuz 2004) s. 155-57. 

 

● S. Mitchell, “Hellenistik Dönemde Anadolu” (Türkçe çev. T. Kaçar) Toplumsal Tarih 131, (Kasım 2004), s. 36-39.

 

T. Kaçar,  “İznik Konsilinde İmparator ve Piskoposlar” Toplumsal Tarih 132 (Aralık 2004), s. 66-69.

 

 

2003

 

T. Kaçar, “Ioannes Chrysostomus’un Düşüşü: Doğu Roma Başkentinde Din ve Politika”  Belleten LXVII/250, (Aralık 2003),  s. 745 - 770.

 

T. Kaçar,  “Cilician Bishops and Fourth-Century Church Politics” Olba VIII, (2003), s. 109-128.

 

T. Kaçar,  “Ebioniteler’den Arius’a: Eskiçağ Doğu Hıristiyanlığında İsa-Teolojisi Tartışmaları” Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi XLIV/2 (2003), s. 187-206.

 

T. Kaçar,  “Eskiçağ Kaynaklarında M.S. 358 İzmit Depremi” Toplumsal Tarih 109 (Ocak 2003) s. 24-25.

 

T. Kaçar, “The Cambridge Ancient History cilt 13 ve 14” Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih İncelemeleri Dergisi XVIII/2 (2003), s. 141-146. (Kitap Tanıtımı).

 

T. Kaçar,  Geç Antikçağda Roma Dünyasında Hunlar, Hıristiyanlık ve Romalı Entelektüeller” Toplumsal Tarih 120 (Aralık 2003) s. 46-49.

 

 

2002

 

T. Kaçar, “Avrupa Hunları ve Hıristiyanlık”, (Editörler: H.C. Güzel, Prof. Dr. K. Çiçek & Prof. Dr. S. Koca) TÜRKLER  cilt III (Ankara: Yeni Türkiye Yayınları 2002), s. 385-91.

 

T. Kaçar,  “Roma İmparatorluğunda Kilise Konsillerinin Siyasallaşması: İznik Örneği” (pdf)  Anadolu Üniversiesi, Sosyal Bilimler Dergisi,  II/1 (2002) 1-18.

 

T. Kaçar,  “Montanizm: Erken Kilise’de Çatışan Gelenekler” Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih İncelemeleri Dergisi, XVII/1, (Temmuz 2002) s. 39-59.

 

T. Kaçar,  “The Parting of the Ways: The East and the West at the Council of Serdica A.D. 343”Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi Cilt XIX/1 (2002), s. 139-151. 

 

T. Kaçar,  “Eskiçağ İskenderiye Kilisesinde Politik Bir Araç Olarak Şiddet”  Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih İncelemeleri Dergisi Cilt XVII/2 (2002), s. 17-37.

 

T. Kaçar,  “Doğu Roma İmparatorluğunda Kilise ve Saray: Ioannes Chrysostomus’un Yükselişi” Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, E-Dergi 2002/1, s. 37-44.

 

T. Kaçar,  “M. Grant, Roma’dan Bizans’a (çev. Zühre İlkgelen) (İstanbul: Homer Kitabevi 2000)” Tarih İncelemeleri Dergisi XVII/2 (2002), 108-112 (Kitap Tanıtımı).

 

 

2001

 

T. Kaçar,  “İstanbul Piskoposluğunun Doğuşu ve Yükselişi” Akademik Araştırmalar Dergisi 9-10, (Kasım 2000-Nisan 2001) s. 63-85.

 

T. Kaçar,  “Kaybedilmiş Bir Davanın Son Şampiyonu: İmparator Iulianus” Tarih ve Toplum 210, (Mayıs 2001) s. 61-63. (Kitap Tanıtımı).

 

T. Kaçar,  “Aziz Paulus’un Yol Haritası” Toplumsal Tarih (Eylül 2001), s. 59-61. (Kitap Tanıtımı)

 

T. Kaçar,  “Tarih Öncesinden Aziz Pavlos’a: Anadolu Tarihi’ne Bir Katkı” Balıkesir Üniversitesi, Sosyal  Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (Aralık 2001) s. 135-40.  (Kitap Tanıtımı).

 

 

2000

 

● P. Brown, “The World of Late Antiquity Revisited”, Symbolae Osloenses, Norwegian Journal of Grek and Latin Studies 72, (1997), (çev. T. Kaçar), “Geç Antik Çağ Dünyasına Yeniden Bakmak”, Geç Antik Çağda Roma ve Bizans Dünyası (İstanbul 2000), içinde ek olarak basıldı, s. 141-157. 

 

T. Kaçar,  “İskenderiye Kilisesinde Şiddet Gelenegi Ve Hypatia’nin Ölümü” Toplumsal Tarih (Temmuz 2000) s.54-57. (Kitap Tanıtımı).

 

 

1999

 

1998

 

T. Kaçar,  “Arius ve Ariusçuluk, (M. 318-381). Dördüncü Yüzyıl Hırıstiyanlığının İtikâdi Mücadelesinden Bir Episod” Türkiye Günlüğü 53, (1998)  s. 115-126.

 

 

1997

 

T. Kaçar,  “Demokrat Herodotos: Herodotos’un Yöntemi ve Temel Düşüncesi” Toplumsal Tarih 37 (1997) s. 49-53.

 

● R. M. Grant, “Religion and Politics at the Council of Nicaea”, (Türkçe çev. T. Kaçar), “İznik Konsilinde Din ve Siyaset”, Türkiye Günlüğü 47, (1997) s. 130-39.