Thiên Long - Chế Cổ


STT

Tên SP

Cp SP

Tác dng

Đim TD

Dược liu

Phi liu

1

Thông Linh Trung

Cp 1

Tăng Ni lc

15

B Hoàng

Kỳ Đc V Tuyến

2

Tráng Ct Trung

Cp 1

Tăng Th lc

15

Bch Anh

Kỳ Đc V Tuyến

3

Linh Xo Trung

Cp 1

Tăng Thân pháp

15

B Hoàng

Kỳ Đc V Tuyến

4

Ưng Nhãn Trung

Cp 2

Tăng Chính xác

50

Tỳ Bà

Quái V Nhc

5

Thim T Trung

Cp 3

Tăng Né tránh

50

Tỳ Bà

Tàn Khuyết Ni Đan

6

Bách Mch Trung

Cp 4

Kháng Tu Cm

 

Đ Trng

Hoàn Chnh Ni Đan

7

Cường Thân Trung

Cp 4

Tăng Th lc

30

Trm Hương

Hoàn Chnh Ni Đan

8

Thái Cc Trung

Cp 4

Tăng Ni lc

30

Cu K

Hoàn Chnh Ni Đan

9

Yến Hành Trung

Cp 4

Tăng Thân pháp

30

Cu K

Hoàn Chnh Ni Đan

10

Đóa Thim Trung

Cp 5

Tăng Né tránh

150

Phòng Phong

Phát Quang Ni Đan

11

Thiên Nhãn Trung

Cp 5

Tăng Chính xác

100

Hoàng Liên

Phát Quang Ni Đan

12

Long Tinh Trung

Cp 6

Kháng Tht Minh

 

Quế Tâm

Hoàn M Ni Đan

13

Thn Hành Trung

Cp 7

Tăng Thân pháp

50

Hương Ph

Thim Lượng Ni Đan

14

Thn Nhãn Trung

Cp 8

Tăng Chính xác

200

Long Qui T

Vô Hà Ni Đan

15

H Th Trung

Cp 9

Tăng Th lc

50

Đương Qui

Thim Lượng Ni Đan

16

Thánh Linh Trung

Cp 10

Tăng Ni lc

50

Hương Ph

Thim Lượng Ni Đan

Comments