คำอธิบายรายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน

คำอธิบายรายวิชา

                          รายวิชา  22103  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม4      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      จำนวน   1.5   หน่วยกิต    เวลา   60  ชั่วโมง / ภาคเรียน

             

            ศึกษา วิเคราะห์ ปฏิบัติ โครงสร้าง และสาระสังเขปของพระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรม-ปิฎก  พุทธศาสนสุภาษิต  พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ   สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา           การบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฎฐานเน้นอานาปานสติ   การปฏิบัติตนตามหลักธรรม  การเป็นลูกที่ดี ตามหลักทิศเบื้องหน้าในทิศ ๖  มรรยาทชาวพุทธ   ปฏิบัติต่อพระภิกษุ   การทำบุญตักบาตร  การถวายภัตตาหาร   การถวายสังฆทาน   การถวายผ้าอาบน้ำฝน  การกรวดน้ำ  การทอดกฐิน การทอดผ้าป่า  หลักธรรมเบื้องต้นที่          เกี่ยวเนื่องในวันมาฆบูชา  วันวิสาขบูชา  วันอัฏฐมีบูชา   วันอาสาฬหบูชา วันธรรมสวนะและเทศกาลสำคัญ      ศาสนพิธี/พิธีกรรม แนวปฏิบัติของศาสนาอื่น ๆ  สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย   กระบวนการในการตรากฎหมาย   เหตุการณ์ และการเปลี่ยนแปลงสำคัญของระบอบ             การปกครองของไทย  หลักการเลือกข้อมูล ข่าวสาร   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ   ความสำคัญและความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม   ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียวัฒนธรรมเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน    ความสำคัญของการลงทุนและการออมต่อระบบเศรษฐกิจ  การบริหารจัดการเงินออมและการลงทุนภาคครัวเรือน    ปัจจัยของการลงทุนและการออม   ปัญหาของการลงทุนและ การออมในสังคมไทย   หลักการผลิตสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ   หลักการและเป้าหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น    การรักษาและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค     ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ   หลักการและผลกระทบการพึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย   การแข่งขันทางการค้าในประเทศและต่างประเทศ

            โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการทางสังคม  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา

                เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  มีคุณธรรม  จริยธรรม สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต  นำไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว  รักษาสิ่งแวดล้อม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์  สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย    มีจิตสาธารณะ  สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก

 

ตัวชี้วัด

ส.1.1 2/7 ,  2/8 .  2/9 ,  2/10 , 2/11     ส.1.2  2/1 ,  2/2 ,  2/3  ,  2/4 ,  2/5

ส.2.1  2/1 , 2/2 , 2/3 , 2/4                     ส.2.2  2/1 , 2/2

ส.3.1  2/1 , 2/2 ,  2/3 ,  2/4                   ส.3.2  2/1 ,  2/2 ,   2/3 ,  2/4           

                                                                                                                               รวม  24 ตัวชี้วัด