วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตัดต่อวีดีโอ


วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6
28, 31 March 2016 

เอกสารประกอบการอบรม 

บรรยากาศการอบรม
บรรยากาศการอบรม
บรรยากาศการอบรม
บรรยากาศการอบรม
บรรยากาศการอบรม
บรรยากาศการอบรม
บรรยากาศการอบรม


Comments