วิทยากรแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ด้านภาษาและวัฒนธรรม

กิจกรรม "การแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ด้านภาษาและวัฒนธรรมในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาประเทศสมาชิกอาเซียน : กรณีศึกษาประเทศไทย ลาว และฟิลิปปินส์" สำหรับนิสิตนักศึกษาปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน (วิชาชีพครู) ในรายวิชา ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับวิชาชีพครู เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้อง 360403 อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
13 July 2015
กิจกรรม "การแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ด้านภาษาและวัฒนธรรมในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาประเทศสมาชิกอาเซียน : กรณีศึกษาประเทศไทย ลาว และฟิลิปปินส์" สำหรับนิสิตนักศึกษาปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน (วิชาชีพครู) 
เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง 360404 
อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
31 Jan 2016Comments