ประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ ๑๖

ถวายงานผ่านภาษา
ประกวดสุนทรพจน์เฉลิมประเกียรติฯ ชิงถ้วยพระราชทาน โดยสมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ประกวดสุนทรพจน์เฉลิมประเกียรติฯ ชิงถ้วยพระราชทาน

กล่าวสุนทรพจน์

ถ้วยพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จับฉลากเลือกลำดับการกล่าวสุนทรพจน์

บันทึกภาพร่วมกับ ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฯ 
สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

Comments