ประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ ๑๕

ถวายงานผ่านภาษา
ประกวดสุนทรพจน์เฉลิมประเกียรติฯ ชิงถ้วยพระราชทาน โดยสมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย