โครงการ RMU Ambassador to ASEAN 2015

ชนะเลิศการนำเสนอรูปแบบรายการวิทยุโทรทัศน์ 
โครงการ RMU Ambassador to ASEAN 2015 
29.01.2016 at Auditorime 1 RMUบันทึกภาพร่วมกับอาจารย์ประเสริฐ เจิมจุติธรรม
บันทึกภาพร่วมกับอาจารย์ประเสริฐ เจิมจุติธรรม
อบรมบุคลิกภาพโดยอาจารย์ประเสริฐ เจิมจุติธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกวดสาวงามกว่า 30 ปี
นำเสนอกลุ่ม รูปแบบการจัดรายการทางวิทยุโทรทัศน์
นำเสนอกลุ่ม รูปแบบการจัดรายการทางวิทยุโทรทัศน์
รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่หนึ่งการประกวดรูปแบบการจัดรายการทางวิทยุโทรทัศน์
กล่าวขอบคุณท่านคณะกรรมการ
ประชุมกลุ่มก่อนนำเสนอรูปแบบการจัดรายการทางวิทยุโทรทัศน์

Comments