หน้าแรก
Focusสุขภาพ-โรงเรียนจุลสมัยเป็นเลิศด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

YouTube Video

 
 
 
 วิดีโอ YouTube
พิธีมอประกาศนียบัตรความพร้อม นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 และ
               พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนจุลสมัย คณะครู บุคคลากร ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรเตรียมความพร้อม นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ได้รับเกียรติจาก นายอาคม  สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา  เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรความพร้อมให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 และพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยนางชยลักษณ์  จันทนินทร ผู้อำนวยการโรงเรียนจุลสมัย เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ประจำปีการศึกษา 2560  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561     ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด อ.เมือง จ.สงขลา


งานนิทรรศการ "จุลสมัย วิชาการสืบสารปณิธานครูของแผ่นดิน" ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 โรงเรียนจุลสมัย ผู้บริหาร คณะครู ได้จัดงานนิทรรศการ “จุลสมัย วิชาการสืบสานปณิธานครูของแผ่นดิน” ประจำปีการศึกษา 2560  ประธานในพิธีเปิดโดยนายอาคม  สุชาติพงษ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา


กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาด
               ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนจุลสมัย คณะครูได้กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาด  ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนจุลสมัย สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อฝึกให้นักเรียนช่วยเหลือตนเองเมื่ออยู่ตามลำพัง นอกเหนือจากการดูแลของผู้ปกครอง 2) เพื่อฝึกระเบียบวินัยให้กับนักเรียน 3) เพื่อให้นักเรียนรู้จักรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 4) เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันและการช่วยเหลือผู้อื่น 5) เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าค่าย มาใช้ในชีวิตประจำวัน
   

 
 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

โรงเรียนจุลสมัยได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 จัดงานวันเด็กเปิดให้เด็ก ๆ ได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมบันเทิงบนเวที ภายใต้คำขวัญวันเด็กว่า ″รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”

 กิจกรรมตลาดนัดย้อนยุค ครั้งที่1
โรงเรียนจุลสมัย สงขลา จัดกิจกรรมตลาดย้อนยุค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันเพ็ญ คณาวุฒิ ผู้จัดการโรงเรียนจุลสมัย สงขลา เป็นประธานเปิดตลาดนัดย้อนยุคครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นแผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปี 2559-2563 ของโรงเรียนจุลสมัย สงขลา เพื่อให้การดำเนินงานสู่การปฏิบัติจริง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทย มารยาทไทย รวมทั้งให้นักเรียนนำหลักการดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของคนไทยในอดีตผ่านการปฏิบัติจริง เพื่อร่วมมือกันอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามด้านอาหาร ขนมไทย การแต่งกายแบบไทย ให้สืบทอดไปสู่ลูกหลานต่อไป
 
   

กิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคากร

โรงเรียนจุลสมัยร่วมกับคณะครู บุคคากรและเจ้าหน้าที่ในการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคากรในระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2559 เพื่อเตรียมนำมาใช้ในการเรียนการสอนในช่วงเปิดเทอมที่ใกล้จะถึงนี้และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
คลิกดูภาพกิจกรรม  


ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประกอบด้วย นางกนกนภัส  วัฒนไกรกูล/ นางดารา  จันทรพงศ์ / นางมาลี คงหวัง/ นางสาววรัญญา  จิตตะนัง / นางสาวนวลสินี  สุวรรณโณ / นางปิยดา  พูลทัศน์ / นางพวงน้อย  อเปสริยาโย/ นางพัชรินทร์  อุบลจินดา  และรางวัลครูผู้สอนดีเด่น จากคุรุสภา ประกอบด้วย นางปาริชาติ  หน่อสกูล / นางดารา  จันทรพงศ์ / นายสมบูรณ์  กิมาคม  รับรางวัลกิจกรรมวันครู ครั้งที่ ๖๐ พ.ศ.๒๕๕๙ "อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ" ณ โรงเรียนศรีนคร อ.หาดใหญ่ และโรงเรียนมหาวิชราวธุ อ.เมืองสงขลา

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
    โรงเรียนจุลสมัยได้จัดกิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติตรงวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี คือ วันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในด้านภาษาไทย และเพื่อกระตุ้น ให้นักเรียนโรงเรียนจุลสมัย ชาวไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทยต่อไป ในกิจกรรมวันภาษาไทยทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการแสดงมากมายเพื่อให้เหมาะกับงานวันภาษาไทยในครั้งนี้

กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์
ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียนได้พบปะสรา้งสรรค์แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ทัศนคติ ในการอยู่ร่วมกันในโรงเรียนในกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-2 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559

https://www.facebook.com/surachat122/photos/?tab=album&album_id=314134208934824

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
โรงเรียนจุลสมัย คณะครู นักเรียน ร่วมเดินรณรงค์ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง ในการออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ  เพื่อให้ทุกบ้านทุกครัวเรือนได้ไปออกเสียงในการลงมติในครั้งนี้

 
   
   
 
คลิกดูภาพ
https://www.facebook.com/surachat122/photos/?tab=album&album_id=315749785439933

 

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

โรงเรียนจุลสมัย คณะครูผู้รับผิดชอบได้จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กปีนี้ว่า เด็กไทย ใส่ใจศึกษา     พาชาติมั่นคงเพื่อต้องการให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก อีกทั้งต้องการกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตน โดยการปลูกฝังให้มีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ พร้อมทั้งต้องการพัฒนาเด็กให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความพร้อมทั้งด้านจิตใจและร่างกาย เพื่อเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง

โรงเรียนจุลสมัยได้นำบทเพลงเทิดพระเกียรติ ในหลวง รัชกาลที่ ๙มีหลายเพลงด้วยกัน ทั้งเพลงรูปที่มีทุกบ้าน พระราชาผู้ทรงธรรม ของขวัญจากก้อนดิน มาแสดงในงานวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้

 
 
 
 
คลิกดูภาพกิจกรรม

พิธีมอบประกาศนียบัตรความพร้อมนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 และประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 11 มีนาคม 2560  

โรงเรียนจุลสมัยได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ได้รับเกียรติจากนายสันติ   แสงระวี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3  

พิธีมอบประกาศนียบัตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559      นางชยลักษณ์   จันทนินทร ผู้อำนวยการโรงเรียนจุลสมัย ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 
 
 
         
 
 
 
 
คลิกดูภาพกิจกรรม

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560
            โรงเรียนจุลสมัยพร้อมคณะครูได้จัดพิธีไหว้ครู พิธีไหว้ครูถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต
 
 
 
คลิกดูภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
            โรงเรียนจุลสมัย คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ พนักงาน ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 นับเป็นมหามงคลพิเศษเป็นอย่างยิ่งที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลฯ ดังกล่าว และร่วมกันขับร้องเพลงเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา และเพลงสดุดีมหาราชินี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

“สอนให้ลูก เรียนรู้ สู้ปัญหา

พัฒนา ด้วยตน จนเติบใหญ่

เพราะคนแกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล

เพื่อมาเป็น กำลังไทย ให้แข็งแรง”

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
พระราชทาน “คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2560
 
 
  
ค่ายการเรียนรู้วิถีชีวิตบ้านท่าหินตอน"สานต่อที่พ่อทำ" 60
               
                        โรงเรียนจุลสมัยพร้อมคณะครูได้จัดค่ายวิถีชีวิตบ้านท่าหินตอน"สานต่อที่พ่อทำ"ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 เพื่อศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านที่มีชื่อว่า โหนด นา เล ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา

 
 
 
คลิกดูภาพกิจกรรม


การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้วย Google Classroomผู้บริหารโรงเรียน

นางชยลักษณ์  จันทนินทร
ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันเพ็ญ  คณาวุฒิ
ผู้จัดการ

นางสว่างจิตต์  สวยสุวรรณ
ผู้รับใบอนุญาต

นายพชร  มิ่งแก้ว
รองผู้อำนวยการ

นางสาวศรีอนงค์  เหมพัฒน์
รองผู้อำนวยการ 
 

 Link ทางการศึกษา


http://www.moe.go.th/moe/th/home/

http://www.obec.go.th/

http://www.ksp.or.th/ksp2013/home/

http://www.opec.go.th/

http://www.skprivate.go.th/home/

www.ถามครู.com