หน้าแรก


สถิติการสอบเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่

โรงเรียน

จำนวนคน

1

มหาวชิราวุธสงขลา

38

2

วรนารีเฉลิม

49

3

นวมินทราชูทิศทักษิณสงขลา

6

4

เทศบาล 5

37

5

เทศบาล 4

21

6

สงขลาวิทยาคม

1

7

มอ.วิทยานุสรณ์

1

8

ต่างอำเภอ

 

 

-   โรงเรียนสทิงพระวิทยา อ.สทิงพระ

1

 

- โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

1

 

- โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม

1

 

- โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

2

9

ต่างจังหวัด

 

 

- โรงเรียนอิสลามประสาทวิทยา จ.ปัตตานี

1

 

- โรงเรียนเตชะปัตตนยานุกูล จ.ปัตตานี

1

 

- โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จ.นครศรีธรรมราช

1

 

- โรงเรียนบางละมุง จ.ชลบุรี

1

10

เอกชน

 

 

- โรงเรียนวชิรานุกูล

4

 

- โรงเรียนแจ้งวิทยา

8

 

- โรงเรียนปอเนาะบำรุงศาสตร์

1

 

- โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิบ้านเกาะหมี(หาดใหญ่)

1

11

ประเทศมาเลเซีย

1

 

รวม

177

 
 
 
 วิดีโอ YouTube
กิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคากร

โรงเรียนจุลสมัยร่วมกับคณะครู บุคคากรและเจ้าหน้าที่ในการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคากรในระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2559 เพื่อเตรียมนำมาใช้ในการเรียนการสอนในช่วงเปิดเทอมที่ใกล้จะถึงนี้และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
คลิกดูภาพกิจกรรม  


ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประกอบด้วย นางกนกนภัส  วัฒนไกรกูล/ นางดารา  จันทรพงศ์ / นางมาลี คงหวัง/ นางสาววรัญญา  จิตตะนัง / นางสาวนวลสินี  สุวรรณโณ / นางปิยดา  พูลทัศน์ / นางพวงน้อย  อเปสริยาโย/ นางพัชรินทร์  อุบลจินดา  และรางวัลครูผู้สอนดีเด่น จากคุรุสภา ประกอบด้วย นางปาริชาติ  หน่อสกูล / นางดารา  จันทรพงศ์ / นายสมบูรณ์  กิมาคม  รับรางวัลกิจกรรมวันครู ครั้งที่ ๖๐ พ.ศ.๒๕๕๙ "อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ" ณ โรงเรียนศรีนคร อ.หาดใหญ่ และโรงเรียนมหาวิชราวธุ อ.เมืองสงขลา

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
    โรงเรียนจุลสมัยได้จัดกิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติตรงวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี คือ วันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในด้านภาษาไทย และเพื่อกระตุ้น ให้นักเรียนโรงเรียนจุลสมัย ชาวไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทยต่อไป ในกิจกรรมวันภาษาไทยทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการแสดงมากมายเพื่อให้เหมาะกับงานวันภาษาไทยในครั้งนี้

กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์
ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียนได้พบปะสรา้งสรรค์แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ทัศนคติ ในการอยู่ร่วมกันในโรงเรียนในกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-2 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559

https://www.facebook.com/surachat122/photos/?tab=album&album_id=314134208934824

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
โรงเรียนจุลสมัย คณะครู นักเรียน ร่วมเดินรณรงค์ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง ในการออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ  เพื่อให้ทุกบ้านทุกครัวเรือนได้ไปออกเสียงในการลงมติในครั้งนี้

 
   
   
 
คลิกดูภาพ
https://www.facebook.com/surachat122/photos/?tab=album&album_id=315749785439933

 

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

โรงเรียนจุลสมัย คณะครูผู้รับผิดชอบได้จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กปีนี้ว่า เด็กไทย ใส่ใจศึกษา     พาชาติมั่นคงเพื่อต้องการให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก อีกทั้งต้องการกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตน โดยการปลูกฝังให้มีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ พร้อมทั้งต้องการพัฒนาเด็กให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความพร้อมทั้งด้านจิตใจและร่างกาย เพื่อเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง

โรงเรียนจุลสมัยได้นำบทเพลงเทิดพระเกียรติ ในหลวง รัชกาลที่ ๙มีหลายเพลงด้วยกัน ทั้งเพลงรูปที่มีทุกบ้าน พระราชาผู้ทรงธรรม ของขวัญจากก้อนดิน มาแสดงในงานวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้

 
 
 
 
คลิกดูภาพกิจกรรม

พิธีมอบประกาศนียบัตรความพร้อมนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 และประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 11 มีนาคม 2560  

โรงเรียนจุลสมัยได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ได้รับเกียรติจากนายสันติ   แสงระวี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3  

พิธีมอบประกาศนียบัตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559      นางชยลักษณ์   จันทนินทร ผู้อำนวยการโรงเรียนจุลสมัย ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 
 
 
         
 
 
 
 
คลิกดูภาพกิจกรรม

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560
            โรงเรียนจุลสมัยพร้อมคณะครูได้จัดพิธีไหว้ครู พิธีไหว้ครูถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต
 
 
 
คลิกดูภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
            โรงเรียนจุลสมัย คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ พนักงาน ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 นับเป็นมหามงคลพิเศษเป็นอย่างยิ่งที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลฯ ดังกล่าว และร่วมกันขับร้องเพลงเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา และเพลงสดุดีมหาราชินี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

“สอนให้ลูก เรียนรู้ สู้ปัญหา

พัฒนา ด้วยตน จนเติบใหญ่

เพราะคนแกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล

เพื่อมาเป็น กำลังไทย ให้แข็งแรง”

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
พระราชทาน “คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2560
 
 
  
ค่ายการเรียนรู้วิถีชีวิตบ้านท่าหินตอน"สานต่อที่พ่อทำ" 60
               
                        โรงเรียนจุลสมัยพร้อมคณะครูได้จัดค่ายวิถีชีวิตบ้านท่าหินตอน"สานต่อที่พ่อทำ"ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 เพื่อศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านที่มีชื่อว่า โหนด นา เล ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา

 
 
 
คลิกดูภาพกิจกรรม


การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้วย Google Classroomผู้บริหารโรงเรียน

นางชยลักษณ์  จันทนินทร
ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันเพ็ญ  คณาวุฒิ
ผู้จัดการ

นางสว่างจิตต์  สวยสุวรรณ
ผู้รับใบอนุญาต

นายพชร  มิ่งแก้ว
รองผู้อำนวยการ

นางสาวศรีอนงค์  เหมพัฒน์
รองผู้อำนวยการ 

 

 Link ทางการศึกษา


http://www.moe.go.th/moe/th/home/

http://www.obec.go.th/

http://www.ksp.or.th/ksp2013/home/

http://www.opec.go.th/

http://www.skprivate.go.th/home/

www.ถามครู.com