เเบบฝึกตระกร้อ

                               แบบฝึกพัฒนาทักษะเซปักตะกร้อเล่มที่ 1 เรื่อง การสร้างความคุ้นเคยกับลูกตะกร้อ

  ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา กีฬาไทย กีฬาสากล (เซปักตะกร้อ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนและผู้สนใจ
สามารถลงมือฝึกและปฏิบัติได้ด้วยตัวเอง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

   1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง การสร้างความคุ้นเคยกับลูกตะกร้อ จำนวน 5 ข้อ
   2. เฉลยคำตอบก่อนเรียน เรื่อง การสร้างความคุ้นเคยกับลูกตะกร้อ
   3. ศึกษาแบบฝึกและฝึกตามแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ เรื่อง การสร้างความคุ้นเคยกับลูกตะกร้อ ทุกขั้นตอน
   4. แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง การสร้างความคุ้นเคยกับลูกตะกร้อ จำนวน 5 ข้อ
   5. เฉลยคำตอบหลังเรียน เรื่อง การสร้างความคุ้นเคยกับลูกตะกร้อ
   6. ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดด้วยตัวเองและมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเอง
   7. ขณะศึกษาแบบฝึกปฏิบัติด้วยความตั้งใจ มีความอดทนต่อความยากลำบาก
   8. ห้ามขีดเขียนข้อความใดลงในกระดาษคำถาม
   9. ถ้ามีข้อสงสัยให้ถามครูผู้สอนทันที
Comments