กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ


   

Visits

 
วารสารแพทย์นาวี ได้ผ่านการพิจารณารับรองคุณภาพวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI  กลุ่มที่ 1


ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารแพทย์นาวี ดังนี้


วารสารราย ๔ เดือน ปีที่ ๔๑ 
ฉบับที่ ๑  มกราคม   -   เมษายน ๒๕๕๗       ดาวน์โหลด pdf File       หรือ    อ่าน e-book  
ฉบับที่ ๒  พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๕๗       ดาวน์โหลด pdf File       หรือ   อ่าน e-book
ฉบับที่ ๓ กันยายน   -   ธันวาคม ๒๕๕๗        ดาวน์โหลด pdf File       หรือ   อ่าน e-book
 
วารสารราย ๔ เดือน ปีที่ ๔๒ 
ฉบับที่ ๑  มกราคม  -    เมษายน ๒๕๕๘       ดาวน์โหลด pdf File        หรือ    อ่าน e-book
ฉบับที่ ๒  พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๕๘       ดาวน์โหลด pdf File        หรือ    อ่าน e-book
ฉบับที่ ๓ กันยายน   -   ธันวาคม ๒๕๕๘        ดาวน์โหลด pdf File       หรือ    อ่าน e-book
 
วารสารราย ๔ เดือน ปีที่ ๔๓ 
ฉบับที่ ๑  มกราคม  -    เมษายน ๒๕๕๙       ดาวน์โหลด pdf File        หรือ    อ่าน e-book
ฉบับที่ ๒  พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๕๙       ดาวน์โหลด pdf File        หรือ    อ่าน e-book
ฉบับที่ ๓ กันยายน   -   ธันวาคม ๒๕๕๙       ดาวน์โหลด pdf File        หรือ    อ่าน e-book

วารสารราย ๔ เดือน ปีที่ ๔๔ 
ฉบับที่ ๑  มกราคม  -    เมษายน ๒๕๖๐      ดาวน์โหลด pdf File        หรือ    อ่าน e-book
ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๐       ดาวน์โหลด pdf File        หรือ    อ่าน e-book
ฉบับที่ ๓ กันยายน   -   ธันวาคม ๒๕๖๐       ดาวน์โหลด pdf File        หรือ    อ่าน e-book
 
 วารสารราย ๔ เดือน ปีที่ ๔๕ 
ฉบับที่ ๑  มกราคม  -    เมษายน ๒๕๖๑      ดาวน์โหลด pdf File        หรือ    อ่าน e-book
ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๑       ดาวน์โหลด pdf File        หรือ    อ่าน e-book
ฉบับที่ ๓ กันยายน   -   ธันวาคม ๒๕๖๑       ดาวน์โหลด pdf File        หรือ    อ่าน e-book