Tallers - Talleres


9:30 h
10:30 h
11:30 h
12 h
13 h
14 h
Aula 1
TALLER 1
Introducción escaneo 3D y Realidad Aumentada
Bernat Llopis
Pepe Martínez

descans
descanso 
TALLER 7
Introducción a la programación de apps con AppInventor i MIOIO
Pepe Martínez
Bernat Llopis

final 
Aula 2
TALLER 2
STEAM, creatividad y robótica en Ed. Infantil
Mertxe J. Badiola

descans
descanso
TALLER 8
STEAM, creatividad y robótica en Ed. Primaria
Mertxe J. Badiola
final
Aula 3
TALLER 3
Crea la teva app educativa amb AppInventor
Roger Rey
descans
descanso
TALLER 9
Treballem amb robòtica en Linkat
Joan de Gracia
Josep Almar

 
final
Aula 4
TALLER 4
Com desenvolupar una activitat de robòtica submarina per a estudiants de secundària

Xavier Cufí
Albert Figueras
 
descans
descanso
TALLER 10
HISTOPAD, reinventar la experiencia del visitante
André de Sá Moreira
final
Aula 5
TALLER 5
(Anulado - Anul·lat)


descans
descanso
TALLER 11
La programació i la robòtica com a eix del treball interdisciplinari
(Editorial TEIDE)
Ramon Martínez
Ernesto Nogueira
Sergi Resa


final
Aula 6
TALLER 6
Dash & Dot, Robots educatius per a ments curioses
(VICENS VIVES)
David Slotemaker de Bruine

descans
descanso

...
final


Taller 1

 
Títol
Introducció escaneig 3D i Realitat Augmentada
Nivells educatius
Tots els nivells
Resum
Escanejat d'objectes o figures tridimensionals. Exportació de models prèviament escanejats. Introducció al programa Aumentaty. Desenvolupament de contingut de realitat augmentada. Construcció d'unes ulleres de RA Cardboard
Objectiu
 • Aprendre a escanejar objectes o figures tridimensionals
 • Comprendre el postprocessament d'objectes 3D per RA
 • Aprendre com s'escanegen objectes en 3D
 • Familiaritzar-se amb diferents tècniques de desenvolupament de realitat augmentada i virtual (DIY)
Requisits
No es requereixen coneixements previs, però si certa experiència en el maneig de l'ordinador.
Portàtil dels participants.
Presentador
Bernat Llopis
Pepe Martínez Uso

Aula: 1
Horari: de 9h30 a 11h30 (2 hores)


Título
Introducción escaneo 3D y Realidad Aumentada
Niveles educativos
Todos los niveles
Resumen
Escaneado de objetos o figuras tridimensionales. Exportación de modelos previamente escaneados. Introducción al programa Aumentaty. Desarrollo de contenido de realidad aumentada. Construcción de unas gafas de RA Cardboard
Objetivo
 • Aprender a escanear objetos o figuras  tridimensionales
 • Comprender el posprocesado de objetos 3D para RA
 • Aprender cómo se escanean objetos en 3D
 • Familiarizarse con diferentes técnicas de desarrollo de realidad aumentada y virtual (DIY)
Requisitos
No se requieren conocimientos previos, pero si cierta experiencia en el manejo del ordenador.
Portàtil dels participants.
Presentador
Bernat Llopis
Pepe Martínez Uso

Aula: 1
Horario: de 9:30h a 11:30h (2 horas)
Taller 2
 

Títol
STEAM, creativitat i robòtica en Ed. Infantil
Nivells educatius
Infantil
Resum
Eixos que anem a explorar
 • Construeix, aprèn i riu
 • Pasta, paper i imaginació.
 • Construïm el nostre món en 3D
 • Traçat de rutes de descoberta i pensament lògic a través d'BeeBot i BlueBoot.
 • La ciència de les emocions i jocs.
 • Metolodogia MoreToMath, LearnToLearn per a activitats STEAM.
 • Construïm les nostres primeres màquines.
Objectiu
Durant aquest taller, els participants elaboraran propostes d'integració d'activitats STEAM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Art i Matemàtiques) adequant-se al nivell d'educació infantil (2a etapa) amb l'objectiu de realitzar una introducció i estimulació primerenca de la ciència, a través de dinàmiques de jocs
Presentador
Mertxe J. Badiola
Aula: 2
Horari: de 9h30 a 11h30 (2 hores)


Título
STEAM, creatividad y robótica en Ed. Infantil
Niveles educativos
Infantil
Resumen
Ejes que vamos a explorar
 • Construye, aprende y ríe
 • Pasta, papel e imaginación.
 • Construimos nuestro mundo en 3D
 • Trazado de rutas de descubrimiento y pensamiento lógico a través de BeeBot y BlueBoot.
 • La ciencia de las emociones y juegos.
 • Metolodogía MoreToMath, LearnToLearn para actividades STEAM.
 • Construimos nuestras primeras máquinas.
Objetivo
Durante este taller, los participantes elaborarán propuestas de integración de actividades STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) adecuándose al nivel de Educación Infantil (2ª etapa) con el objeto de realizar una introducción y estimulación temprana de la ciencia, a través de dinámicas de juegos
Presentador
Mertxe J. Badiola
Aula: 2
Horario: de 9:30h a 11:30h (2 horas)

Taller 3
 
Títol
Crea la teva app educativa amb AppInventor
Nivells educatius
Tots els nivells
Resum
Es tracta d'un taller pràctic d'introducció a la programació i creació d'aplicacions mòbils. La idea és crear els programes amb el portàtil i provar-los en el dispositiu mòbil.
Objectiu
L'objectiu principal del curs és introduir al docent en la creació d'aplicacions mòbils amb App Inventor per tal de  poder crear apps educatives.
Requisits
Cal portar un mòbil o tablet i és recomanable també un portàtil. Presentador
Roger Rey Barbáchano
Aula: 3
Horari: de 9h30 a 11h30 (2 hores)


Título
Crea tu app educativa con AppInventor
Niveles educativos
Todos los niveles
Resumen
Se trata de un taller práctico de Intoducción la programación y creación de aplicaciones móviles. La idea es crear los programas con el portátil y probarlos en el dispositivo móvil.
Objetivo
El objetivo principal del curso es introducir al docente en la creación de aplicaciones móviles con App Inventor para poder crear apps educativas.
Requisitos
Hay que llevar un móvil o tablet y es recomendable también un portátil.
Presentador

Roger Rey Barbáchano
Aula: 3
Horario: de 9:30h a 11:30h (2 horas)


Taller 4Material:

Títol
Com desenvolupar una activitat de robòtica submarina per a estudiants de secundària?
Nivells educatius
Secundària
Resum
Es tracta de la descripció detallada d’una activitat consistent en la construcció d’un vehicle submarí teleoperat utilitzant materials de baix cost. En el transcurs d’aquesta activitat es treballen amb els estudiants els següents aspectes:
 • La correcta utilització de diferents tipus d’eines i la manipulació de diferents materials.
 • Estudi i comprensió de diferents lleis de la Física: Acció i reacció, principi d’Arquímedes, propulsió, etc.
 • Control de motors de corrent continu, i estudi del funcionament d’un Joystick
 • Conceptes d’Enginyeria: emplaçament i distribució dels motors del vehicle, distribució de llast i d’elements suradors, conceptes relacionats amb el disseny del xassís del vehicle, etc.
 • Connexió dels motors de corrent continu del robot submarí a una placa Arduino UNO.
 • Programació en S4A (Scratch for Arduino) pel control dels motors de CC.
Objectiu
Durant aquest taller, els participants podran conèixer com portar a terme un taller d’aquest tipus i quins son els requeriments materials per a poder-los fer interactuant amb els presentadors de la proposta. Com que no és possible fer tot el taller amb els participants (el taller té una durada d’unes 20 h), s’intentarà passar per totes les fases del mateix i comentar tots els detalls per a poder-lo realitzar. Es lliurarà informació a tots els participants.
Requisits
...
Presentador
Xavier Cufí
Albert Figueras
(Equip d'UdiGitalEdu - UdG)

Aula: 4
Horari: de 9h30 a 11h30 (2 hores)


Título
¿Cómo desarrollar una actividad de robótica submarina para estudiantes de secundaria?
Niveles educativos
Secundaria
Resumen
Se trata de la descripción detallada de una actividad consistente en la construcción de un vehículo submarino teleoperado utilizando materiales de bajo coste. En el transcurso de esta actividad se trabajan con los estudiantes los siguientes aspectos:
 • La correcta utilización de diferentes tipos de herramientas y la manipulación de diferentes materiales.
 • Estudio y comprensión de diferentes leyes de la Física: Acción y reacción, principio de Arquímedes, propulsión, etc.
 • Control de motores de corriente continua, y estudio del funcionamiento de un Joystick
 • Conceptos de Ingeniería: emplazamiento y distribución de los motores del vehículo, distribución de lastre y de elementos suradors, conceptos relacionados con el diseño del chasis del vehículo, etc.
 • Conexión de los motores de corriente continua del robot submarino a una placa Arduino UNO.
 • Programación en S4A (Scratch for Arduino) para el control de los motores de CC.
Objetivo
Durante este taller, los participantes podrán conocer cómo llevar a cabo un taller de este tipo y cuales son los requerimientos materiales para poderlos hacer interactuando con los presentadores de la propuesta. Como no es posible hacer todo el taller con los participantes (el taller tiene una duración de unas 20 horas), se intentará pasar por todas las fases del mismo y comentar todos los detalles para poder realizarlo. Se entregará información a todos los participantes.
Requisitos
...
Presentador

Xavier Cifí
Albert Figueras
(Equipo de UdiGitalEdu - UdG)

Aula: 4
Horario: de 9:30h a 11:30h (2 horas)

Taller 6

  
Títol
Dash & Dot, Robots educatius per a ments curioses
Nivells educatius
Primària
Resum
 • Introducció del Dash & Dot
 • La programació i la seva aplicació transversal a l’aula
 • Propostes didàctiques als diferents nivells educatius
 • "Juguem" amb Dash & Dot a classe.
Objectiu
 • Conèixer què és la programació i com podem utilitzar-la a l’aula.
 • Descobrir les estratègies d’aprenentatge que podem utilitzar amb Dash & Dot.
 • Conèixer els continguts curriculars que podem treballar amb Dash & Dot.
 • Posar en pràctica activitats que ens permetin treballar contingut curricular amb l’ajuda de Dash & Dot
Requisits
---
Presentador
David Slotemaker de Bruine (VICENS VIVES)
Aula: 6
Horari: de 9h30 a 11h30 (2 hores)


Título
Dash & Dot, Robots educativos para mentes curiosas
Niveles educativos
Primaria
Resumen
 • Introducción del Dash & Dot
 • La programación y su aplicación transversal en el aula
 • Propuestas didácticas en los diferentes niveles educativos
 • "Jugamos" con Dash & Dot en clase.
Objetivo
 • Conocer qué es la programación y cómo podemos utilizarla en el aula.
 • Descubrir las estrategias de aprendizaje que podemos utilizar con Dash & Dot.
 • Conocer los contenidos curriculares que podemos trabajar con Dash & Dot.
 • Poner en práctica actividades que nos permitan trabajar contenido curricular con la ayuda de Dash & Dot
Requisitos
---
Presentador

David Slotemaker de Bruine (VICENS VIVES)
Aula: 6
Horario: de 9h30 a 11h30 (2 hores)


Taller 7


 
Títol
Introducció a la programació d'apps amb AppInventor i MIOIO
Nivells educatius
Secundària
Resum
Introducció al programa AppInventor. Comunicació amb el dispositiu mòbil. Ús de sensors (giroscopi, pantalla tàctil, acceleròmetre, ...)
Objectiu
 • Familiaritzar-se amb el programa AppInventor.
 • Dissenyar una app senzilla per a mòbil Android
 • Se amb la placa MIOIO
 • Interactuar amb els robots mitjançant dispositiu Android
Requisits
L'activitat està pensada perquè els mateixos alumnes, a partir de Secundària, puguin utilitzar l'aplicació AppInventor.
No cal tenir coneixements de programació.
És recomanable disposar de dispositiu mòbil amb Android (no serveix iOS) per comprovar el resultat de les experiències. També el portàtil dels participants.
Presentador
Pepe Martínez Uso
Bernat Llopis

Aula: 1
Horari: de 12h a 14h (2 hores)


Título
Introducción a la programación de apps con AppInventor i MIOIO
Niveles educativos
Secundaria
Resumen
Introducción al programa App Inventor. Comunicación con el dispositivo móvil. Uso de sensores (giroscopio, pantalla táctil, acelerómetro,...)
Objetivo
 • Familiarizarse con el programa AppInventor.
 • Diseñar una app sencilla para móvil android
 • Familiarizarse con la placa MIOIO
 • Interactuar con los robots mediante dispositivo Android
Requisitos
La actividad está pensada para que los propios alumnos, a partir de Secundaria, puedan utilizar la aplicación AppInventor.
No es necesario tener conocimientos de programación.
Es recomendable disponer de dispositivo móvil con Android (no sirve iOS) para comprobar el resultado de las experiencias. También el portatil de los participantes.
Presentador
Pepe Martínez Uso
Bernat Llopis

Aula: 1
Horario: de 12:00h a 14:00h (2 horas)
Taller 8
Títol
STEAM, creativitat i robòtica en Ed. Primària
Nivells educatius
Primària
Resum
Eixos que anem a explorar
 • Construeix, aprèn i riu
 • Pasta, paper i imaginació.
 • Construïm el nostre món en 3D
 • Traçat de rutes de descoberta i pensament lògic a través d'BeeBot i BlueBoot.
 • La ciència de les emocions i jocs.
 • Metolodogia MoreToMath, LearnToLearn per a activitats STEAM.
 • Construïm les nostres primeres màquines.
Objectiu
Durant aquest taller, els participants elaboraran propostes d'integració d'activitats STEAM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Art i Matemàtiques) adequant-se al nivell d'educació infantil (2a etapa) amb l'objectiu de realitzar una introducció i estimulació primerenca de la ciència, a través de dinàmiques de jocs
Presentador
Mertxe J. Badiola
Aula: 2
Horari: de 12h a 14h (2 hores)


Título
STEAM, creatividad y robótica en Ed. Primaria
Niveles educativos
Primaria
Resumen
Ejes que vamos a explorar
 • Construye, aprende y ríe
 • Pasta, papel e imaginación.
 • Construimos nuestro mundo en 3D
 • Trazado de rutas de descubrimiento y pensamiento lógico a través de BeeBot y BlueBoot.
 • La ciencia de las emociones y juegos.
 • Metolodogía MoreToMath, LearnToLearn para actividades STEAM.
 • Construimos nuestras primeras máquinas.
Objetivo
Durante este taller, los participantes elaborarán propuestas de integración de actividades STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) adecuándose al nivel de Educación Infantil (2ª etapa) con el objeto de realizar una introducción y estimulación temprana de la ciencia, a través de dinámicas de juegos
Presentador
Mertxe J. Badiola
Aula: 2
Horario: de 12:00h a 14:00h (2 horas)

Taller 9
Títol
Treballem amb robòtica en Linkat
Nivells educatius
Tots els nivells
Resum
La xerrada-taller s’organitzarà en dues parts:
- En la primera part es farà una xerrada introductòria al projecte Linkat amb la finalitat de donar a conèixer el projecte al mateix temps que es mostrarà el perfil de tecnologia i robòtica el qual s’ha desenvolupat específicament per facilitar l’ús de la robòtica en entorns GNU/Linux.
- En la segona part del taller es farà ús del perfil de tecnologia i robòtica per fer funcionar els dispositius següents:
Lego WeDo amb Scratch 2.0 online
Arduino amb els entorns Visualino,  IDE Arduino i Snap4Arduino.
Picaxe amb Linaxepad i Scratch 2.0 online
Impressió de models 3D
Objectiu
 • Introduir l’entorn Linkat dins del món de la robòtica.
 • Mostrar les eines per programar els dispositius més utilitzats dins de l’àmbit educatiu.
 • Donar a conèixer el perfil de tecnologia i robòtica com a mitjà per treballar amb robòtica dins dels entorns GNU/Linux.
Requisits
...
Presentador
Joan de Gracia
Josep Almar

Aula: 3
Horari: de 12h a 14h (2 hores)


Título
Trabajemos con robótica en Linkat
Niveles educativos
Todos los niveles
Resumen
La charla-taller se organizará en dos partes:
- En la primera parte se hará una charla introductoria al proyecto Linkat con la finalidad de dar a conocer el proyecto a la vez que se muestra el perfil de tecnología y robótica el que se ha desarrollado específicamente para facilitar el uso de la robótica en entornos GNU/Linux.
- En la segunda parte del taller se hará uso del perfil de tecnología y robótica para hacer funcionar los dispositivos siguientes:
Lego WEDO con Scratch 2.0 online
Arduino con los entornos Visualino, IDE Arduino y Snap4Arduino.
Picaxe con Linaxepad y Scratch 2.0 online
Impresión de modelos 3D
Objectivo
 • Introducir el entorno Linkat dentro del mundo de la robótica.
 • Mostrar las herramientas para programar los dispositivos más utilizados dentro del ámbito educativo.
 • Dar a conocer el perfil de tecnología y robótica como medio para trabajar con robótica dentro de los entornos GNU/Linux.
Requisitos
...
Presentador
Joan de Gracia
Josep Almar

Aula: 3
Horari: de 12h a 14h (2 hores)


Taller 10Títol
HISTOPAD, reinventar l'experiència del visitant
Nivells educatius
Tots els nivells
Resum
La idea és presentar aquesta nova manera de veure museus, en el qual a més de realitat augmentada hi ha lloc per la gamificació i recursos com l’animació, etc. També s'explicaran alguns casos i portarem diversos Histopads per tal que els assistents puguin experimentar.
Objectiu
...
Requisits
...
Presentador
André de Sá Moreira
Arquitecte/escenògraf, especialitzat en museografia multimèdia.
Project manager HISTOVERY (http://www.histovery.com/)
Aula: 4
Horari: de 12h a 14h (2 hores)

ATENCIÓ: Aquesta activitat es farà íntegrament al Museu del Joguet de Catalunya (http://www.mjc.cat/)Título
HISTOPAD, reinventar la experiencia del visitante
Niveles educativos
Todos los niveles
Resumen
La idea es presentar esta nueva manera de ver museos, en el que además de realidad aumentada hay lugar para la gamificación y recursos como la animación, etc. También se explicarán algunos casos y traeremos varios Histopads para que los asistentes puedan experimentar.
Objetivo
...
Requisitos
...
Presentador

André de Sá Moreira
Arquitecto/escenógrafo, especializado en museografia multimedia.
Project manager HISTOVERY (http://www.histovery.com/)
Aula: 4
Horario: de 12:00h a 14:00h (2 horas)

ATENCIÓN: Esta actividad se hará íntegramente en el Museo del Juguete de Cataluña (http://www.mjc.cat/es/)
Taller 11
Títol
La programació i la robòtica com a eix del treball interdisciplinari
Nivells educatius
Professorat de secundària de l'àmbit científic tecnològic
Resum
La programació i la robòtica pot esdevenir una eina d’aprenentatge molt potent, no només dins l’àmbit del pensament computacional i de les tecnologies creatives sinó com a eix per treballar de manera transversal a l’aula (projectes interdisciplinaris).
Utilitzar una placa de control o un robot com una eina per realitzar activitats de llengües, per fer càlculs relacionats amb les competències matemàtiques o científiques fa que els nois/es no fragmentin el seu aprenentatge.
Objectiu
L’objectiu d’aquest taller és que els participants puguin experimentar amb alguns projectes interdisciplinaris ja contrastats amb els alumnes d’ESO. En aquestes dues hores farem servir projectes en que es treballen diverses competències científico tecnològiques (Tecnologia i Física),  matemàtiques, etc. Els participants començaran per programar un robot i a partir del seu funcionament desplegaran un conjunt d’activitats centrades en les matèries esmentades.
Requisits
Portàtil del participant. Hauran de tenir instal·lats els següents programes: moway world, scratch off line i S2P de Picaxe.
A l'aula trobareu els robots i altres materials per treballar.
Presentador
Ramon Martínez
Ernesto Nogueira
Sergi Resa
Aula: 5
Horari: de 12h a 14h (2 hores)
Enllaços:
- MowayWorld: http://moway-robot.com/conoce-moway/software-robot-moway
- Scratch off line: https://scratch.mit.edu/scratch2download/
- S2P de Picaxe: http://www.picaxe.com/Software/Third-Party/Scratch/


Título
La programación y la robótica como eje del trabajo interdisciplinario
Niveles educativos
Profesorado de secundaria del ámbito científico tecnológico
Resumen
La programación y la robótica puede ser una herramienta de aprendizaje muy potente, no sólo en el ámbito del pensamiento computacional y de las tecnologías creativas sino como eje para trabajar de manera transversal en el aula (proyectos interdisciplinarios).
Utilizar una placa de control o un robot como una herramienta para realizar actividades de lenguas, para hacer cálculos relacionados con las competencias matemáticas o científicas hace que los chicos/as no fragmenten su aprendizaje de forma irreal.
Objectivo
El objetivo de este taller es que los participantes puedan experimentar con algunos proyectos interdisciplinarios ya contrastados con los alumnos de ESO. En estas dos horas utilizaremos proyectos en que se trabajan diversas competencias científico tecnológicas (Tecnología y Física), matemáticas, etc. Los participantes comenzarán programando un robot y a partir de su funcionamiento desplegarán un conjunto de actividades centradas en las materias mencionadas.
Requisitos
Portátil del participante. Deberán tener instalados los siguientes programas: moway world, scratch off line y S2P de Picaxe.
En el aula encontraréis los robots y otros materiales para trabajar.
Presentador
Ramon Martínez
Ernesto Nogueira
Sergi Resa

Aula: 5
Horari: de 12h a 14h (2 hores)
Enlaces:
- MowayWorld: http://moway-robot.com/conoce-moway/software-robot-moway
- Scratch off line: https://scratch.mit.edu/scratch2download/
- S2P de Picaxe: http://www.picaxe.com/Software/Third-Party/Scratch/