Home

Home page of Jordi Mur-Petit // Pàgina personal de Jordi Mur Petit [Last update / Darrera actualització: 22-06-2018]

I'm a researcher and I'm currently Senior Researcher within the Quantum Systems Engineering group at the University of Oxford
Sóc un investigador. Actualment sóc Investigador Senior en el grup d'Enginyeria de sistemes quàntics de la Universitat d'Oxford

In my free time, I'm also an amateur photographer - check my Google Photos albums here.
En el meu temps lliure, també sóc aficionat a la fotografia - Podeu veure els meus albums de Google Photos aquí.

Research / Recerca

 • Quantum Technologies: Quantum sensing and quantum simulation / Tecnologies quàntiques: Mesures i simulació quàntiques
 • Cold quantum matter (atoms, molecules) / Matèria quàntica freda (àtoms, molècules)
 • Many-body physics / Física de molts cossos
 • Open quantum systems / Sistemes quàntics oberts

Contact / Contacte

Clarendon Laboratory
Parks Road
Oxford
O
X1 3PU
United Kingdom

Email: jordi-dot-murino-at-gmail-dot-com
Get my PGP public key from the link at bottom of the page.
Tel.: (+44/0)-1865-272-266

Professional background / Experiència laboral

Teaching formation and accreditations / Formació i acreditacions docents

 • Acreditació ANECA: Professor Titular, 2018
 • UK Professional Development Framework: Learning, Teaching and Assessing award, SEDA, 2017
 • Acreditacions ANECA: Professor Contratado Doctor (Agregat) i Ayudante Doctor (Lector), 2014
 • Fundamentals of Teaching in Higher Education, UCL (London), 2009

Scientific publications / Publicacions de recerca

 1. Publication metrics at Google Scholar, OrcID, and Thomson-Reuters' ResearcherID A-1328-2012 (may require a subscription)
 2. Recent research outcomes: / Resultats recents de la meva recerca:
  • Quantum probe spectroscopy for cold atomic systems
   A. Usui, B. Buča, J. Mur-Petit
   e-print available at arXiv:1804.09237
  • Ultracold molecules: a platform for quantum simulation
   J. A. Blackmore, L. Caldwell, P. D. Gregory, E. M. Bridge, R. Sawant, J. Aldegunde, J. Mur-Petit, D. Jaksch, J. M. Hutson, B. E. Sauer, M. R. Tarbutt, S. L. Cornish
   e-print available as arXiv:1804.02372
 3. Highlighted publications: / Publicacions destacades:

Outreach activities / Activitats de divulgació

Popularization articles / Articles divulgatius

 • Creació de molècules amb àtoms ultrafreds i làsers ultraràpids
  Jordi Mur, Revista de Física 4, p. 20-25 (2008)
  Brief article in Catalan introducing the interest and challenges of producing ultracold molecules.
  Breu article on descric l'interès i els reptes que presenta la producció de molècules ultrafredes.
 • Aparellaments ultrafreds (Ultracold pairings)
  Jordi Mur, Avui, 12 Març 2005.
  This article in Catalan was awarded the first Prize Joan Oró to the Popularization of scientific research by the Catalan Association of Scientific Communication (ACCC).
  Aquest article va ser guardonat amb el primer Premi Joan Oró a la divulgació de la recerca científica de l'Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC).

Contributions to books / Contribucions en llibres

As an author / Com a autor
 • Physics section of the Yearbook of Enciclopèdia Catalana since 2006.
  Secció de física de l'Anuari d'Enciclopèdia Catalana des de 2006.
 • Translation of Physics. For scientist and engineers by Paul Tipler and Gene Mosca, 6th edition (Ed. Reverté, Barcelona, 2010), chapters 36 and 38-41.
  Traducció de Física para científicos e ingenieros de Paul Tipler y Gene Mosca (Ed. Reverté, Barcelona, 2010), capítols 36 i 38-41.

As a scientific reviewer / Com a revisor científic
 • La sinfonía inacabada de Einstein (Barcelona: Océano, 2002, ISBN: 97-884-755-614-17).
  Spanish translation of Einstein's Unfinished Symphony, by M. Bartusiak (National Academies Press, 2000).
  Traducció al castellà d'Einstein's Unfinished Symphony, de M. Bartusiak.
 • 25 grandes ideas: la ciencia que está cambiando nuestro mundo (Barcelona: Espasa, 2007, ISBN: 97-884-670-241-42).
  Spanish translation of 25 Big Ideas: The Science That's Changing Our World, by R. Matthews (OneWorld Publications, 2005).
  Traducció al castellà de 25 Big Ideas: The Science That's Changing Our World, de R. Matthews.

Talks

 • ¿Qué es la luz? El Año Internacional de la Luz 2015 (20-05-2015)
  (What is Light? The International Year of Light 2015)
  Lecture within Academic Day on Physics organized by Universidad de Alcalá & Ayuntamiento de Guadarrama.
  Conferència invitada en la Jornada Acadèmica sobre Física organitzada per la Universidad de Alcalá i l'Ajuntament de Guadarrama.
 • Física atómica a temperaturas ultrabajas: Computación, simulación y metrología cuánticas (11-04-2014)
  (Atomic Physics at Ultra-low Temperatures: Quantum Computation, Simulation, and Metrology)
  Lecture within "XI Introductory Course on Research on the Structure of Matter" organized by IEM-CSIC.
  Conferència dins del "XI Curs introductori a la recerca en Estructura de la matèria" organitzat per IEM-CSIC.
 • Relatividad sin ecuaciones (12-06-2013)
  Conference at the Academic day on "Advance of Physics in the 20th Century", U. Alcalá and Guadarrama City Hall.
  Xerrada a la Jornada acadèmica "Avances de la Física en el Siglo XX", U. Alcalá i Ayuntamiento de Guadarrama.
 • ¿De qué va la ciencia? De "The Big Bang Theory" al ordenador cuántico (23-04-2013)
  Talk at Príncipe Felipe high school during its Cultural Week, co-organized with FECYT.
  Xerrada a l'IES Príncipe Felipe durant la Setmana Cultural, organitzada conjuntament amb FECYT
 • Encontres amb el Tercer Cicle
  A series of talks by PhD students on their research, at Universitat de Barcelona.
  Una sèrie de xerrades d'estudiants de doctorat sobre la seva recerca, a la Universitat de Barcelona.

ċ
Jordi_Mur_pub.asc
(3k)
Jordi M,
22 Mar 2016, 04:42