JORDA
 
Byn Gimdalen ligger i ett ostört område med bevarad vildmark och friska vatten som sammanbinds av Gimån – känd för sina fina fiskevatten. Natur- och kulturlandskapet är typiskt jämtländskt skogsland.
 
Odlingsbar yta i byn består idag av cirka 45 hektar och brukas som fodervallar. En mycket liten del mark betas under sommarmånaderna – från barmark till första snön – av ett tjugotal får. Bruksmetod har inte varit en ensidig spannmålsodling, utan ekologiskt växelbruk har varit det gällande sedan mer än 20 år tillbaka. Inom ett par år ska den successiva avveckling av jordbruket, som redan påbörjats, ha nått sin ändpunkt.
 
Vad händer med marken sedan?
 
Det huvudsakliga syftet med projektet är att ta fram ett detaljerat undersökningsmaterial som är av betydelse för att bevara och bibehålla en resurseffektiv och produktiv markanvändning i byn som på sikt kan skapa arbetstillfällen och främja utbildning och medvetenhet om betydelsen av att bevara den biologiska mångfalden. Målsättningen är att jorden fortsatt ska brukas på ett hållbart sätt som tillvaratar och främjar de unika naturvärdena och framhäver de kulturhistoriska intrycken i miljön.

Målet är att arbeta fram en översikt över byns förutsättningar, ekologi, fysiska möjligheter och begränsningar – från helhet till detalj.