ยินดีต้อนรับ

กิจกรรมล่าสุดของไซต์

สื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยċ
0-net53.htm
ดาวน์โหลด
ภาษาไทย o-net เสมือน   438 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 8 มี.ค. 2553 22:46 จงชัย เจนหัตถการกิจ
ć การประสมคำ.pptx
ดู ดาวน์โหลด
การประสมคำ  72 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 ก.ค. 2555 19:31 จงชัย เจนหัตถการกิจ
ć การแสดงทรรศนะ.ppt
ดู ดาวน์โหลด
การแสดงทรรศนะ  300 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 ก.ค. 2555 19:39 จงชัย เจนหัตถการกิจ
ć ครูมืออาชีพ.ppt
ดู ดาวน์โหลด
ครูมืออาชีพ  56 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 ก.ค. 2555 19:29 จงชัย เจนหัตถการกิจ
ć คำชนิดต่างๆ.ppt
ดู ดาวน์โหลด
คำชนิดต่างๆ Power Point  241 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 ก.พ. 2552 23:27 จงชัย เจนหัตถการกิจ
ć ตัวสะกด.pptx
ดู ดาวน์โหลด
การสะกดคำให้ถูกต้อง  135 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 ก.ค. 2555 19:32 จงชัย เจนหัตถการกิจ
ĉ ตัวอย่างการเขียน หัวข้อ เรียงความชั้นสูง Extended Essay.docx
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างหัวข้อเรียงความชั้นสูง  14 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ย. 2555 01:33 จงชัย เจนหัตถการกิจ
ć ประโยคเลียนแบบสำนวนต่างประเทศ.pptx
ดู ดาวน์โหลด
ประโยคเลียนสำนวนต่างประเทศ  285 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 ก.ค. 2555 19:31 จงชัย เจนหัตถการกิจ
ć ประโยค.ppt
ดู ดาวน์โหลด
ประโยคชนิดต่างๆ  145 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 ก.ค. 2555 19:30 จงชัย เจนหัตถการกิจ
ć พันธกิจ+ภาษา.pptx
ดู ดาวน์โหลด
พันธกิจของภาษา  784 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 ก.ค. 2555 19:34 จงชัย เจนหัตถการกิจ
ć ร้อยกรอง.pptx
ดู ดาวน์โหลด
ร้อยกรอง  306 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 ก.ค. 2555 19:35 จงชัย เจนหัตถการกิจ
ć ลักษณนาม.pptx
ดู ดาวน์โหลด
ลักษณนาม  124 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 ก.ค. 2555 19:27 จงชัย เจนหัตถการกิจ
ć ลักษณะของโรงเรียนที่ดี.ppt
ดู ดาวน์โหลด
ลักษณะของโรงเรียนที่ดี  41 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 ก.ค. 2555 19:29 จงชัย เจนหัตถการกิจ
ĉ วรรคทอง-ทุนเล่าเรียนหลวง.docx
ดู ดาวน์โหลด
วรรคทอง คำประพันธ์สำหรับการสอบชิงทุน  60 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 ก.ย. 2555 18:00 จงชัย เจนหัตถการกิจ
ć ศัพท์บัญญัติ.ppt
ดู ดาวน์โหลด
ศัพท์บัญญัติ  1726 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 ก.ค. 2555 19:35 จงชัย เจนหัตถการกิจ
ć สุนทรียภาพ.pptx
ดู ดาวน์โหลด
สุนทรียภาพในวรรณคดี  230 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ก.ค. 2552 20:15 จงชัย เจนหัตถการกิจ
Ċ หนังสืออัตลักษณ์.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  2529 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 ก.ค. 2555 00:31 จงชัย เจนหัตถการกิจ
ą
M1.jpg
ดู ดาวน์โหลด
รปหมู่ TU 73 กลุ่ม 1  15962 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 20 ม.ค. 2556 23:05 จงชัย เจนหัตถการกิจ
ą
M1 relax.jpg
ดู ดาวน์โหลด
รูปหมู่ TU 73 Relax กลุ่ม 1  17547 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 20 ม.ค. 2556 23:02 จงชัย เจนหัตถการกิจ
ą
M2.jpg
ดู ดาวน์โหลด
รูปหมู่ TU 73 กลุ่ม 2  5744 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 ม.ค. 2556 00:58 จงชัย เจนหัตถการกิจ
ą
M2 relax.jpg
ดู ดาวน์โหลด
รูปหมู่ TU 73 relax กลุ่ม 2  15948 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 20 ม.ค. 2556 23:08 จงชัย เจนหัตถการกิจ
ć mean1.ppt
ดู ดาวน์โหลด
ความหมายของคำ Power Point  241 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 ก.พ. 2552 23:26 จงชัย เจนหัตถการกิจ
ĉ Presentเฉลย.doc
ดู ดาวน์โหลด
เฉลย ติวทุนKing วิชาภาษาไทย อ.จงชัย เจนหัตถการกิจ  6359 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 4 ต.ค. 2554 21:56 จงชัย เจนหัตถการกิจ
ć smas1.ppt
ดู ดาวน์โหลด
การสมาสและสนธิแบบไทย Power point  868 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 ก.พ. 2552 23:25 จงชัย เจนหัตถการกิจ
ć sprov.ppt
ดู ดาวน์โหลด
สำนวนไทยที่มีความหมายใกล้เคียงกัน Power Point  2030 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 24 ก.พ. 2552 23:29 จงชัย เจนหัตถการกิจ
ć Thaigifted.ppt
ดู ดาวน์โหลด
บุคคลแห่งการเรียนรู้ Power Point  1555 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 ก.พ. 2552 23:31 จงชัย เจนหัตถการกิจ
ć tussciriculum2003.ppt
ดู ดาวน์โหลด
หลักสูตรมาตรฐานสากล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  1641 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 28 ส.ค. 2555 21:28 จงชัย เจนหัตถการกิจ
ć word.ppt
ดู ดาวน์โหลด
ความหมายของคำ  243 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 ก.ค. 2555 19:28 จงชัย เจนหัตถการกิจ
Comments