รูปแบบของการนำเสนองาน

                 การนำเสนอข้อมูลเป็นกระบวนการในการทำงานเพื่อให้ผู้อื่นรู้และเข้าใจในสิ่งที่ผู้นำเสนอข้อมูลต้องการให้ผู้รับข้อมูลรู้  

การนำเสนองานเป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอข้อมูล  ซึ่งนำยมนำเสนอในรูปแบบที่สามารถหรือใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในกระบวนการทำงานนั้น ๆ

 ได้การนำเสนองานสามารถปฏิบัติได้หลายรูปแบบ เช่น  เอกสารสิ่งพิมพ์  มัลติมีเดีย  และเว็บไซต์

·       เอกสารสิ่งพิมพ์

                การนำเสนองานที่มีผู้นิยมใช้มากที่สุด คือ เอกสารสิ่งพิมพ์  เนื่องจากทำง่าย  สัมผัสได้และใช้เป็นหลักฐานในการนำเสนอข้อมูลได้  

ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ส่งเสริมการทำงาน  ด้านเอกสารสิ่งพิมพ์ทั้งในรูปแบบของเอกสารสิ่งพิมพ์บนสื่อต่างๆ 

จนถึงเอกสารีเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับสร้างเอกสารสิ่งพิมพ์ไม่ต้องมีประสิทธิภาพสูงเท่ากับการนำเสนอด้วยมัลติมีเดียและเว็บไซต์

 โดยใช้ฮาร์ดแวร์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ส่วนซอฟต์แวร์ที่ใช้

ได้แก่โปรแกรมด้านการประมวลผลคำหรือโปรแกรมด้านการพิมพ์ ส่วนซอฟต์แวร์ที่ใช้ได้แก่โปรแกรมด้านการประมวลผลคำหรือโปรมแกรมด้านการพิมพ์

                การนำเสนองานที่มีผู้เลือกใช้มากที่สุด เนื่องจากมีข้อดีดังนี้

-                   นำเสนอข้อมูลได้ทั้งรูปแบบตัวอักษรหรือตัวหนังสือ  รูปภาพ  ภาพนิ่ง   แผนภูมิ แผนผัง  และกราฟ

-                   สร้างได้ง่าย  ต้นทุนต่ำ    และใช้เวลาในการสร้างน้อย

-                   สามารถนำเสนอได้ทุกที่  ทุกเวลา

-                   ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีอื่น ๆ ช่วยในการนำเสนอ

-                   เป็นพื้นฐานของการสร้างงานนำเสนอในรูปแบบอื่น

                                        -                    ประยุกต์ใช้กับการนำเสนอในรูปแบบอื่น ๆ ได้หลากหลาย  

                                     


·       มัลติมีเดีย

                       คือ การนำเสนอข้อมูลหลาย  ๆ  รูปแบบพร้อม ๆกัน  เพื่อส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของผู้รับข้อมูล ปัจจุบันมีการพัฒนามัลติมีเดียอย่างต่อเนื่องทำให้มัลติมีเดียมีความสวยงาม สมจริง 

โต้ตอบหรือปฏิสัมพันธ์กับผู้รับข้อมูล มีขนาดไฟล์เล็กลงตอลอดจนสามารถพัฒนาให้ใช้งานบนอินเตอร์เน็ตได้  การสร้างงานนำเสนอประเภทมัลติมีเดีย

 ผู้สร้างจะต้องมีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีเป็นอย่างดี  ฮาร์ดแวร์ที่นำมาใช้ต้องมีคุณภาพมากกว่างานนำเสนอประเภทเอกสารสิ่งพิมพ์ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งฮาร์ดแวร์ที่ส่งเสริมการนำเสนอภาพและเสียงของคอมพิวเตอร์ เช่น  การ์ดจอ  การ์ดเสียง  และลำโพง  

ส่วนซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับสร้างมัลติมีเดียในปัจจุบันมีให้เลือกหลายประเภท  แต่ละซอฟต์แวร์มีจุดดีแตกต่างกัน

 เช่น  IPIX    เป็นซอฟต์แวร์สำหรับสร้างภาพ  ปัจจุบันมีการนำเสนองานในรูปแบบมัลติมีเดียอย่างหลากหลาย เนื่องจากสื่อมัลติมีเดียมีข้อดีดังนี้

-                   นำเสนอข้อมูลได้หลายรูปแบบ เช่น  ตัวหนังสือ  เสียง  ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว

-                   ผู้รับข้อมูลสามารถเลือกรับข้อมูลจากจุดใดก็ได้โดยไม่ต้องเรียงลำดับเนื้อหา เช่น  บทเรียนมัลติมีเดีย

-                   นำไปใช้ร่วมกับการนำเสนอในรูปแบบอื่นๆ ได้ เช่น ภาพยนตร์  เกม  เว็บไซต์

                              ·       เว็บไซต์                             

                คือ การนำเสนอข้อมูลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต  ทำให้สามารถนำเสนอข้อมูลได้ครอบคลุมทั่วโลก  

การสร้างานนำเสนอเว็บไซต์ผู้สร้างงานจะต้องสร้างเว็บเพจหลาย ๆ  หน้าเพื่อนำมาเชื่อมโยงให้เป็นเว็บไซต์เดียวกัน  

โดยฮาร์ดแวร์ที่ต้องใช้กับคอมพิวเตอร์นอกกเหนือจากอุปกรณ์พื้นฐาน เช่น  การ์ดแลน  ลำโพง  วิดดีโอแคม   โมเด็ม  

ส่วนซอฟต์แวร์นอกจากจะต้องใช้โปรแกรมประเภทเว็บเบราว์เซอร์แล้ว  ผู้สร้างจะต้องใช้ซอฟต์แวร์สำหรับสร้างเว็บไซต์ 

เช่น   Mocromefia  Dreamreaver  ด้วย  การนำเสนองานในรูปแบบเว็บไซต์  จัดเป็นการนำเสนองานที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันเนื่องจากเว็บไซต์มีข้อดีดังนี้

-                   นำเสนอข้อมูลได้หลายรูปแบบ เช่น ตัวหนังสือ สียง  ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว

-                   สามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลอื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ตได้

-                   ใช้งานได้ทุกสถานที่  ทุกเวลา  ที่มีคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต

-                   มีการปฏิสัมพันธ์และตอบสนองต่อผู้รับข้อมูล

-                   สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ กับผู้นำเสนอได้ทันที่


                                          

Comments