Home

  ****เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด โทร 035-241559****

 กิจกรรมภายในโรงเรียน

 • คณะครูโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยาร่วมพิธีกิจกรรมวันแม่     วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2558 คณะครูโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยาร่วมพิธีงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบามราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 86 พรรษา ...
  Posted Aug 13, 2015, 7:50 PM by jirasart school
 • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยาจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 10 สิงหาคม 2558ภาพกิจกรรม
  Posted Aug 10, 2015, 2:07 AM by jirasart school
 • ค่ายคุณธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต เฉลิมพระเกียรติ 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยาภาพก ...
  Posted Aug 4, 2015, 7:17 PM by jirasart school
 • ต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผล การจัดการศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2558            ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
  Posted Jul 29, 2015, 12:35 AM by jirasart school
 • รับรางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยารับรางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ รุ่นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 จัดโดย องค ...
  Posted Jun 30, 2015, 2:08 AM by jirasart school
Showing posts 1 - 5 of 36. View more »