Home

  ****เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด โทร 035-241559****

 

 ประกาศโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

เรื่อง   การจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

               ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้จัดสรรเงินอุดหนุนให้โรงเรียนเอกชน
จัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
มีความประสงค์จะ ซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์  โดยมีรูปแบบรายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จัดสรรในแบบที่ ๒

(๑ ห้องเรียน) ตามรายการ ดังนี้

                  ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู         (Movable Computer)

  พร้อมติดตั้ง Software                                                                                     จำนวน    เครื่อง

                   ๒. โทรทัศน์สีชนิดจอแบน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๖๐ นิ้ว                   จำนวน    เครื่อง

                   ๓. เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไปสำหรับนักเรียน        จำนวน  ๔๐  เครื่อง

                   ๔. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมติดตั้ง Software                 จำนวน    เครื่อง

                   ๕. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) Type A                           จำนวน    เครื่อง

                   ๖. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ครู                                                              จำนวน    ตัว

                   ๗. เก้าอี้สำหรับโต๊ะคอมพิวเตอร์ครู                                              จำนวน    ตัว

                   ๘. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์นักเรียน                                                   จำนวน  ๔๐  ตัว

                   ๙. เก้าอี้สำหรับโต๊ะคอมพิวเตอร์นักเรียน                                     จำนวน  ๔๐  ตัว

                 ๑๐. ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครือข่าย                                           จำนวน    ห้องเรียน

         ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ต้องการซื้อ

                   ๒. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ

ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                   ๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ณ วันประกาศซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการซื้อครั้งนี้

            กำหนดยื่นเอกสารพร้อมใบเสนอราคา ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

            และกำหนดพิจารณาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ผู้ขายต้องเสนอตามคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์และอุปกรณ์ ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกำหนด โดยผู้ขายนำตัวอย่างครุภัณฑ์และอุปกรณ์ ให้ตรวจสอบและเก็บไว้เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับตรวจสอบครุภัณฑ์และอุปกรณ์ ที่ส่งมอบให้ถูกต้องตามตัวอย่าง ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา            

        ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.jirasart.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข

 ๐๓๕-๒๔๑๕๕๙  ในวันและเวลาราชการ

 

                                                ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

 

                                                                                                (นางสุทธาทิพ  ไชยรัตนะ)

                                                                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

 กิจกรรมภายในโรงเรียน

 • รับรางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยารับรางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ รุ่นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 จัดโดย องค ...
  Posted Jun 30, 2015, 2:08 AM by jirasart school
 • รับเกียรติบัตรวันสุนทรภู่ พิธีรับเกียรติบัตรการประกวดกิจกรรมต่างๆ เนื่องในวันสุนทรภู่ วันที่ 29 มิถุนายน 2558 ภาพกิจกรรม
  Posted Jun 30, 2015, 12:34 AM by jirasart school
 • วันสุนทรภู่ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยาได้จัดกิจกรรมการแสดงละครเนื่องในวันสุนทรภู่ ที่โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วันที่ 26 มิถุนายน 2558   ภาพกิจกรรม
  Posted Jun 25, 2015, 11:32 PM by jirasart school
 • อ่านสารยาเสพติด ท่าน ดร.ปฐมพงศ์  ศุภเลิศ เป็นประธานอ่านสารเนื่องในวันยาเสพติด ที่โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วันที่ 26 มิถุนายน 2558 
  Posted Jun 25, 2015, 11:26 PM by jirasart school
 • พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรอินเตอร์แรคท์ พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรอินเตอร์แรคท์ วันที่ 25 มิถุนายน 2558ภาพกิจกรรม
  Posted Jun 25, 2015, 11:21 PM by jirasart school
Showing posts 1 - 5 of 32. View more »