Home

  ****เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด โทร 035-241559****


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนน O-NET ร้อยคะแนนเต็ม

คณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
เด็กชายชนาธิป      เชิดบารมี  เด็กชายปัณณทัต   ลดโตเด็กชายณัฐพล       ภูมิภาค


เด็กหญิงชวัลญา    พงษ์ไทยภาษาอังกฤษ 100 คะแนนเต็ม

เด็กชายปรมีย์   ทรัพย์มี                


เด็กหญิงพรยมล   ดลธนเสถียร
เด็กชายชัชพิสิฐ   สุพลจิตร

 กิจกรรมภายในโรงเรียน

 • คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสันติรักษ์มาศึกษาดูงาน คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสันติรักษ์ จังหวัดหนองคาย มาศึกษาดูงานเรื่องการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการงาน 4 ฝ่าย คือ งานวิชาการ งานธุรการ งานบริหารงานบ ...
  Posted Apr 1, 2015, 11:44 PM by jirasart school
 • อบรมครูปฐมวัยโรงเรียนเอกชน การอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครูและผู้สอนของสถานศึกษาเอกชนทั้งระบบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมการศึกษาปฐมวัย แบบบูรณาการ (Stem Education) เพาะต้นกล้าด้วยคุณธรรมและค่านิยม 12 ...
  Posted Mar 31, 2015, 9:35 PM by jirasart school
 • อบรมครูปฐมวัย โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูผู้สอนของสถานศึกษาเอกชนทั้งระบบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (กิจกรรมเคลื่อนไหวและศ ...
  Posted Mar 20, 2015, 12:55 AM by jirasart school
 • ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา วันที่ 16 - 18 มีนาคม 2558
  Posted Mar 17, 2015, 7:08 PM by jirasart school
 • บัณฑิตน้อย 58 กิจกรรมบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2557  โดยมีท่านอภิชาติ โตดิลกเวชช์   ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี วันที่ 15 มีนาคม ...
  Posted Mar 15, 2015, 1:47 AM by jirasart school
Showing posts 1 - 5 of 22. View more »