การงานอาชีพฯ ม.2

ห้องเรียนครูจิรวัฒน์
แบบทดสอบออน์ไลน์
 คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                            สาระการเรียนรู้พื้นฐาน

รหัสวิชา  22102  ชื่อวิชา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  4                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา  40  ชั่วโมง                                                                                            จำนวน  1.0  หน่วยกิต

.............................................................................................................................................................

ศึกษา  วิเคราะห์  หลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรม  จริยธรรม  และการใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน

                โดยใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการปฏิบัติ    เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  สามารถค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรม  จริยธรรมและใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน  เห็นคุณค่าของซื่อสัตย์สุจริต  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง   รักความเป็นไทย  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  มีจิตสารธารณะและมีสัมมาคารวะ

 

รหัสตัวชี้วัด

                3.1        2/1       2/2       2/3       2/4       

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้รายวิชา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  4 (22102)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

เวลา (ชั่วโมง)

น้ำหนัก  คะแนน

1

หลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

3.1  2/1

4

20

2

หลักการและวิธีแก้ปัญหาด้วยแระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.1  2/2

4

20

3

การค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

3.1  2/3

4

20

4

ซอฟต์แวร์ในการทำงาน

3.1  2/4

28

40

รวม

40

100
การสื่อสารข้อมูล

วิดีโอ YouTube


เรื่อง ผังงาน_Computer_kkschool ‎(1)‎หน้าเว็บย่อย (1): การงานอาชีพฯ ม.3
Comments