Contact

Address:  M724 Li Ka Shing Tower
                     Hung Hum, Kowloon
                     Hong Kong 

Email:  jingran.zhao@polyu.edu.hk

Office Phone: (852) 2766-7970