JINGHPAW  LAIKA


Jinghpaw Wunpawng Sha ni a matu manu dan dik ai Shanhpyi Laika

MADUNG  NPAWT

Laika Kanu

Ga Htai Laika

Sumrai Laika

Njang Kawng

Sinlum Bum

Putao

Pangwa

Lagwi Sawlaw

Myitkyina

Yangung

Myen Mung

Miwa Mung

Gala Mung

Yodaya Mung

Manau

J.W Hking

Nawku Jawng

Sumtsan nga Jinghpaw ni

Shanglawt

Hpaji Jarik

Ja Hta Pinra

Manam Gawk

Matut Mahkai

 

Jahta Pinra

 

Ga Shagawp Laika 14 : 1

Hpaji rawng ai num gaw, tinang n’ta hpe gap da nga ai. Nyan tang ai num chyawm gaw tinang aq lata hte hpya kau nga ai.

 
 

 

 

Sawk  Tam  Gawk

 

JINGHPAW WEBSAIK:

AKSYU

Alen Zup

FKBC L.A

Gindai Pan

JLH Japan

Kachin

Kachin Association of Australia

Kachin Blog

Kachin Golf

KachinMedia

Kachin Today Radio

Kachin Wun jat

KAONA

KBC

KNO

KNUS Japan

Metta

Mungga Shanan

New Zealand Kachin

N. Seng Hkum

Padang Dawng Hkawn

Prince Of Sharon

TKBC Japan

The Kachin Net

The Kachin News

The Kachin Post 

The Kachin State

Wunpawng Kalang

Ingalik - Jinghpaw Ga Htai Laika (Kachin Dictionary)

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 

zany (n) panhte. mani hpa jau ya.

zeal (n) shaja myit. sharawng shara myit. myit n'gun.

zealous (a) shakut shaja ai, myit n'gun marai rawng ai.

zealot (n) grai sharawng shara n'gun dat ai wa.

zealotry (n) grai sharawng shara n'gun dat ai lam.

zebra (n) gumra shaka, gumra sharaw.

zebra crossing (n) gumra shaka lai lam.

zebu (n) Hindu dumsu.

zenana (n) shayi gawk. nla dap.

zenith (n) pungding. ndung nchyan.

zephyr (n) bungli. bungtsin.

zero (n) kaman.

zero hour (n) majan baw hpang aten.

zest (n) grai sharawng shara re ai myit.

zig zag (n) singgyi singgaw masa. sing gaw.(vt) singgaw daw nna hkawm ai. (adv) singgyi singgaw re ai.

zinc (n) hpri hpraw.

Zionism (n) Yuda mungdan gaw gap masa.

Zionist (n) Yuda mungdan gaw gap hpung masha.

zip (n) sanat pala pyen nsen.

zip fastener (n) zip hkaidang.

zither (n) sumri grai law ai tingse.

zodiac (n) du hkra ladaw masat lawk.

zone (n,vt) ginwang daw.

zoo (p) dusat mare. dusat sun.

zoology (n) dusat hpaji. sup nang majan.

zoological garden (n) dusat mare, sun.

zoom (n,vt) n'bungli ma ja ntsa de lung ai.

zoophyte (n) hpun hte bung ai dusat.

zoosuit (n) labu palawng hkawm ai lawnghkawm. lawnghkawm.

Zulu (n) Afika dan na Zulu amyu masha.

zyme (n) tsa pa.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z