JINGHPAW  LAIKA


Jinghpaw Wunpawng Sha ni a matu manu dan dik ai Shanhpyi Laika

MADUNG  NPAWT

 

Ga Shagawp Laika 9 : 8

Nkaw nlaw re ai wa hpe hkum shadum e, shi nang hpe n dawng na ra ai. Hpaji rawng ai wa hpe shadum u, shi nang hpe tsaw ra na ra ai.

 
 

 

 

Sawk  Tam  Gawk

 

JINGHPAW WEBSAIK:

AKSYU

Alen Zup

FKBC L.A

Gindai Pan

JLH Japan

Kachin

Kachin Association of Australia

Kachin Blog

Kachin Golf

KachinMedia

Kachin Today Radio

Kachin Wun jat

KAONA

KBC

KNO

KNUS Japan

Metta

Mungga Shanan

New Zealand Kachin

N. Seng Hkum

Padang Dawng Hkawn

Prince Of Sharon

TKBC Japan

The Kachin Net

The Kachin News

The Kachin Post 

The Kachin State

WunpawngKalang

Yodaya mung (Thailand)

Yodaya/Thai mungdan na Jinghpaw Wunpawng myusha ni gaw Ban Mai nga ai Jinghpaw gahtawng hta nga ai. Ban Mai gaw Chiang Mai ginwang na Chiang Dao ginwang kaji hta na gahtawng langai re.

N'dai Ban Mai gahtawng hpe 1982 ning hta de hpang ai. Jinghpaw Wunpawng myusha ni n'dai Thai mungdan de wa shanu nga ai laning 37 ning jan sai. N'kau Jinghpaw Wunpawng myusha ni gaw Chiang Mai, Chiang Rai hte Bangkok hkan e law malawng nga ai.

J.W ni law law n'dai Chiang Mai night bazaar hta gat seng dut ai.

Sumla

 

 Ban Mai Samaki Jinghpaw mare aq manau poi kaba, 2003.

 Nu num ni grai pyaw let ka manawt lawm

 Nau shawng salang ni

   HRH Thai Hkaw Hkam shadang Bhisadej hpe Jinghpaw Hking ap ya

 Manau wang de shang hpang wa yang

Lisu shayi sha

Rawang hking

Shajan pa lap

1) KWAT - http://www.womenofburma.org/kwat.htm

                      http://www.globalgoodspartners.org/kwat

   Kachin Wunzup Bangkok nu num ni aq atsam madung poi, 2008.