JINGHPAW  LAIKA


Jinghpaw Wunpawng Sha ni a matu manu dan dik ai Shanhpyi Laika

Yangung (Yangon)

Yangung mare gaw Myen mungdan aq mare daju kaba re. Masha yawng hpawn wan 6 jan shanu nga ai hte dut-lu dut-sha hpaga galaw ai daju shara mung re.  Yangung mare gaw Southeast Asia hta Ingalik dum n'ta hting tsip (Colonial buildings) law di htum ai mare mung re.

 Shwedagon hpara

Sumrai Laika

Yangung de lang mi bai - Pyilan La

Sumla

Karawek, Sanhpaw lu-sha seng.

Yangung mare ka-ang hta, Maha Bandung La lam.

Bogyoke Awng San (Scot) gat kaba

Shwedagon hpara

Yangung dakkasu jawng na Judson nawku jawng

Bogyoke Awng San lam

Shajan pa lap

http://www.yjh1979.com/ (Yangung J.W Hkalup Hpung - Sanchaung)

http://www.pbase.com/howardbanwell/yangon (Yangung sumla)

http://www.yangoncity.com.mm/ (Yangung mare websaik)

http://www.myanmar-tourism.com/yangon_map.htm

http://www.yangonair.com/ (Yangung - nbungli dabang)