JINGHPAW  LAIKA


Jinghpaw Wunpawng Sha ni a matu manu dan dik ai Shanhpyi Laika

MADUNG  NPAWT

Laika Kanu

Ga Htai Laika

Sumrai Laika

Njang Kawng

Sinlum Bum

Putao

Pangwa

Lagwi Sawlaw

Myitkyina

Yangung

Myen Mung

Miwa Mung

Gala Mung

Yodaya Mung

Manau

J.W Hking

Nawku Jawng

Sumtsan nga Jinghpaw ni

Shanglawt

Hpaji Jarik

Ja Hta Pinra

Manam Gawk

Matut Mahkai

 

Jahta Pinra

 

Sawk  Tam  Gawk

 Google 

U ni Manau dum sha ai lam

1. Manau ngu ai hpe shawng nnan U amyu ni shawng dum sha ma ai.Manau lamang jum ai     mung U amyu ni re ai.
    Shawng na lang hta manau madu tai ai ni;-
2. U-gaw Hkawngrang manau madu.
3. Manau jaiwa ai U-ra u.
4. Manau nau shawng Sinwa u re ai.

Rai tim U kataw gaw hpyen nau kajai ai majaw, lagat si manau n lu dum sha ai majaw kaga sumtsan mung de     dut kau sai da. Lani mi daram U kataw nnga yang,galang gaw u ni hpe grai rim sha ai majaw, U kataw hpe bai woi wa sai. U kataw hpe ba la ai gaw u byit hta grau kaba ai     majaw,u byit gaw U kataw hpe ba kataw shaja yang she ma-u pyi gale mat sai da.

U kataw du wa ai hte manau dum na hku rai sai, U-gaw Hkawngrang mung u manang hpe     shaga ai gaw re ai rai tim nau jahtau ai majaw, u ni kajawng hprawng ma sai. Dai majaw Hkawngrang mung nau yawn nna, baw nu yawng hkyet mat nna, langa lap hkkan she gumpawm kap mat sai da. U ni bai manau dum sha na matu bawng ban ai gaw;
       (a) Sinwa u manau madu
       (b) Ura u manau jaiwa
       (c) Sinli u manau nau shawng tai nna mapau poi galaw ma ai.

Manau Poi Hta Bungli Ang Ai U ni

1. Chyik-ka la manau chyere
2. Naw hkyeng u gaw ninggaw
3. U poi naw gaw n-chyun kanu chyun ai
4. U yun yu manau manam hti ya ai
5. U gum manau hpa malum bungli galaw ai
6. U ri gaw manau shat mai di lawn ai
7. U gam manau si mai tam ai wa
8. U gaw hka shatmai dagawt jaw ai
9. U ka la manau hkinjawng
10. U chyu manau poi bau dum ai wa
11. U kataw gam shimlam ningbaw
12. U tu gaw manau ngut ai shani e manau shan ngam kadoi jaw ai wa re ai. Dai shaloi U tu gaw di ri gaw di ri da ra gaw da ra, kaji gaw kaji kaba gaw kaba nga ai majaw, kaji htum ai Htingra kai sek u gaw U tu a baw a byen ya ai da. Dai majaw ya du kra U tu a baw hkyeng mat sai, dai majaw myiman n mai lata ai, rap shara myit hkrum ai hte chyawm garan sha ra ai.

Dai majaw hpa galaw tim amyu n lata na myiman n tau na, kaji kaba n lata na, n dai lam hpe mu ai gaw magawng amyu a kaji Ma Dingyau ngu ai wa re.

Hpaumyang Tu Lum

Matsing: N'dai Mau Mwi laika hpe Kachinnet kaw nna la bang da ai.