JINGHPAW  LAIKA


Jinghpaw Wunpawng Sha ni a matu manu dan dik ai Shanhpyi Laika

MADUNG  NPAWT

 

Ga shagawp Laika 2 : 6

Kaning rai n'me law, Yehowa gaw hpaji byengya jaw nga ai. Shi a n'gup na chyechang ai hte zai byengya pru nga ai.

 
 

 

 

Sawk  Tam  Gawk

 

JINGHPAW WEBSAIK:

AKSYU

Alen Zup

FKBC L.A

Gindai Pan

JLH Japan

Kachin

Kachin Association of Australia

Kachin Blog

Kachin Golf

KachinMedia

Kachin Today Radio

Kachin Wun jat

KAONA

KBC

KNO

KNUS Japan

Metta

Mungga Shanan

New Zealand Kachin

N. Seng Hkum

Padang Dawng Hkawn

Prince Of Sharon

TKBC Japan

The Kachin Net

The Kachin News

The Kachin Post 

The Kachin State

WunpawngKalang

Putao

Putao gaw Myitkyina mare na sinna dingdung  de den 218 jan tsan ai shara kaw nga ai. Putao gawWorld War II British Fort Hertz daju ai shara mung rai sai. Mawdaw hte gaw ginhtawng ta hta sha mai sa n'na, n-bungli hte gaw Myitkyina kaw n'na galoi mung mai sa ai shara re.

Putao gaw Wamalai pan (orchids), hkyen bum (Hkakabo Razi) ni hte mying gumhkawng ai shara mung re. Mying grai gumhkawng ai Wamalai Chyang (Black orchid- Paphiopedilum Wardii) hpe mung hkyen bum mayan hta mu tam lu ai.

Sumla ni

  Putao mare na lam matsun shadaw

Hpunggan Razi bum mayan

Hkyen bum lung nga yang

Awng Awng

Maigan Myusha ni Putao ginwang hta n'dai zawn sa chyai hkawm

 Ba Pa Htu Sha Nga Yang

 Ri Da Da Nga Yang

 Lisu Kachyi Ni

 Tsawm la ai n'lung Payin ni

 Tsawm Shayi hte Tsawm Shadang

'Lisu ka' ka Nga Yang

 Lisu mahkawn hte jawm mahkawn nang

Wamalai Chyang (Paphiopedilum wardii)

Wamalai pan

Shajan pa lap

1) http://www.putaotrekkinghouse.com/

2) http://www.putaotrekkinghouse.com/surviving_tarongs.html

3) http://www.putaotrekkinghouse.com/national_park.html

4) http://www.pbase.com/howardbanwell/kachin

5) Putao residents told to sell rice to Burmese Army

6) Putao residents are not allowed to use timber

7) http://therawangs.net/ 

 

 

Rawang hkrang shala sumla hkrung mahkawn

Hpunggan Razi bum n'tsa hta, 2007 ning.