JINGHPAW  LAIKA


Jinghpaw Wunpawng Sha ni a matu manu dan dik ai Shanhpyi Laika

MADUNG  NPAWT

 
 

Ga Shagawp Laika 4 : 6

Hpaji byengya hpe hkum kau da e, shi nang hpe bau sin na ra ai. Shi hpe tsaw ra u, nang hpe makawp maga na ra ai.

 
 
 
 
 
 

Sawk  Tam  Gawk

 

JINGHPAW WEBSAIK:

AKSYU

Alen Zup

FKBC L.A

Gindai Pan

JLH Japan

Kachin

Kachin Association of Australia

Kachin Blog

Kachin Golf

KachinMedia

Kachin Today Radio

Kachin Wun jat

KAONA

KBC

KNO

KNUS Japan

Metta

Mungga Shanan

N. Seng Hkum

New Zealand Kachin

Padang Dawng Hkawn

Prince Of Sharon

TKBC Japan

The Kachin Net

The Kachin News

The Kachin Post 

The Kachin State

WunpawngKalang

Myitkyina

Myitkyina gaw Jinghpaw mungdaw aq mare daju kaba re. Myitkyina mare hta e Jinghpaw hku nna Buga Hpung 16 nga ai. Dai ni gaw (1) Shatapru (2) Manhkrin (3) Shwe Zet (4) Jaw Bum (5) A Lam (6) Du Kahtawng (7) Dap Kawng (8) San Pya (9) Mare Hpung (Myo Thit + Shansu + Kachinsu) (10) Maisak Wang (11) Zi Un (12) Emanuela (13) N-jang Dung (14) Behtela (15) N-jang Kawng (16) Trinity ni rai ma ai.

Yangung mare kaba na dingdung de den 919 jan tsan ai shara kaw nga ai. Myenmung dan hta sha mu dik ai mam n'gu (Khat Cho San) hkai ai shara mung re. Mying gumhkawng ai Ledo lam mung Myitkyina mare hku n'na lai di sa mat ai. Jinghpaw Chyum Jawng , Jaw Bum, Mali Nmai Zup, Karing Naw sara hte KBC  rung kaba ni mung nga ai.

"Myitkyina" L. Doi Wawm+G. Ting Luk+N. Seng Li

Sumla

Myitkyina Dakkasu Jawng

Jahpawt jau jau Shatapru lawk shara mi hta e

 

Gat kaba 2 shawng hta

Mali hka nga

    

Gat langai hte gat lahkawng lapran hta

Mali hka jan shang ten

 Shatapru de shang wa yang na N-jang hka mahkrai

Mali N'mai zup

Jaw Langchyi

Shajan pa lap

1) http://my-myitkyina.com/

2) Myitkyina Hotels

3) http://myitkyina.anglican.org/

4) Realtravel - Kachin State