JINGHPAW  LAIKA


Jinghpaw Wunpawng Sha ni a matu manu dan dik ai Shanhpyi Laika

MADUNG  NPAWT

 
 

Ga Shagawp Laika 7 : 4

Hpaji byengya hpe, nang gaw ngye a kajan. Zai byengya hpe, ngye a nauna ngu nna hkau chyap nga u.

 
 
 

 

 

 

Sawk  Tam  Gawk

 

JINGHPAW WEBSAIK:

AKSYU

Alen Zup

FKBC L.A

Gindai Pan

JLH Japan

Kachin

Kachin Association of Australia

Kachin Blog

Kachin Golf

KachinMedia

Kachin Today Radio

Kachin Wun jat

KAONA

KBC

KNO

KNUS Japan

Metta

Mungga Shanan

New Zealand Kachin

N. Seng Hkum

Padang Dawng Hkawn

Prince Of Sharon

TKBC Japan

The Kachin Net

The Kachin News

The Kachin Post 

The Kachin State

WunpawngKalang

 Miwa mung (China)

Miwa mung na Jingpo ni gaw Yunnan ginwang hta nga ai. Jingpo gaw Miwa mung a amyu bawsang 56 hta mung lawm ai. Jingpo (Zaiwa, Maru, Lashi, Bela) masha yawng hpawn 140,000 daram n'dai Miwa mungdan hta shanu nga ai. Jingpo ni hpe Miwa ni 'Dashan-Bum kaba masha ni' nga nna chye ma ai. Taiwan mung kaw mung Jingpo n-kau mi nga ai.

http://www.jinghpawland.org/

Sumrai Laika

Sumla

Jang Hkawng na Manau shadung

KIA Masat 3 Dap Ba hpung ni

Mung masha Manau

 Miwa gumsan magam Wen Jiabao, Jingpo ni hpe sahkrum

Laika dazik

Shajan pa lap

1) Kachins in communist China enjoy Manau Festival

2) Taiwan mung na Jingpo ni

3) http://www.ethnic-china.com/Jingpo/jingpokachinintro.htm

4) http://www.ethnic-china.com/Jingpo/jingpoindex.htm

5) Miwa mung na Jingpo ni

6) http://www.jinghpawland.org/