JINGHPAW  LAIKA


Jinghpaw Wunpawng Sha ni a matu manu dan dik ai Shanhpyi Laika

MADUNG  NPAWT

Manau

Manau ngu ai ga si gaw 'Muq Nau' ngu ai kaw na byin wa sai. 'Muq' ngu ai gaw lamu hpe gadun ai hku tsun lang ai. 'Nau' ngu ai gaw jaw, jau ai (Matsaw nau ningtsa jau nga ma ai). Dai majaw Manau a lachyum madung gaw 'Lamu hpe jaw jau ai' ngu ai re. Karai Kasang hpe jaw jau ai rai nga ai. Manau amyu hpan 13 nga ai.

 Yup Seng Ing "Kraw Dung Salum"

Sumrai Laika

Sumla (2007 ning manau)

Jinghpaw Wunpawng Mungdan N'htoi na manau

 Hkahku Hking

 Manmaw Hking

 Lisu hte Lachyik HkingMiwa mung na Jingpo ni

 Manmaw hking hte Hkahku hking

 Nau Shawng salang ni

Zaiwa Hking

Manmaw Hking

 Lisu Hking

 Dukaba Gauri Zau Seng hte n'ta masha ni

 Du Salang hte Salang jan ni

Sumla (2008 ning manau)

 Shang Lawk Hpyen Du Salang ni

 Yunan na Miwa hpu nau ni

 Lachyik Ah Dwi ni

 Hpyen Du ni

  Lasi Bawk Naw hte Jinghpaw Htoi Lu

 Shan Hpraw ni mung shang lawm kabu

Shadang Brang Lai hte German manang ni

 Salang Paul Tang Gyi hte n'ta masha ni

Shajan pa lap

1) 61 Ning Hpring Jinghpaw Mungdaw Nhtoi Manau Poi