JINGHPAW  LAIKA


Jinghpaw Wunpawng sha ni a matu manu dan dik ai Shanhpyi Laika

MADUNG  NPAWT

Laika Kanu

Ga Htai Laika

Sumrai Laika

Njang Kawng

Sinlum Bum

Putao

Pangwa

Lagwi Sawlaw

Myitkyina

Yangung

Myen Mung

Miwa Mung

Gala Mung

Yodaya Mung

Manau

J.W Hking

Nawku Jawng

Sumtsan nga Jinghpaw ni

Shanglawt

Hpaji Jarik

Ja Hta Pinra

Manam Gawk

Matut Mahkai

 

Jahta  Pinra

 

Ga shagawp Laika 1o: 1

Hpaji rawng ai kasha gaw kawa hpe kabu sha-ngun nga ai. A ngawk ai kasha chyawm gaw kanu hpe yawn sha-ngun nga ai.

 

 

 

JINGHPAW WEBSAIK:

AKSYU

Alen Zup

FKBC L.A

Gindai Pan

JLH Japan

Kachin Association of Australia

Kachin

Kachin Blog

Kachin Golf

Kachin Media

Kachin Today Radio

Kachin Wun jat

KAONA

KBC

KNO

KNUS Japan

Metta

Mungga Shanan

New Zealand Kachin

N. Seng Hkum

Padang Dawng Hkawn

Prince Of Sharon

TKBC Japan

The Kachin Net

The Kachin News

The Kachin Post 

The Kachin State

Wunpawng Kalang


Jinghpaw Laika Kanu

 

A  a          Ă  ă           E  e          Ē  ē           E`è

I  i            O  o           U  u          AI            AU

AW            OI               B           CHY           D

G               GY             H                J                K

KY             HK            HKY             L               M

N              NG              NY            P             HP

HPY          R                 S              SH              T

TS             HT            W               Y               Z

 

 Jinghpaw Laika ka masa 

 

Jinghpaw laika kanu hpe Ingalik hku n'sen shapraw

A=Reads as in America

Ă=Reads as in thug

E=Reads as in set

Ē=Reads as in seed

È=Reads as in say

I=Reads as in genie

O=Reads as in low

U=Reads as in fool

AI=Reads as in island

AU=Reads as in how

AW=Reads as in law saw

OI=Reads as in soil

B=Reads as in back

CHY=Reads as in parachute

D=Reads as in Dog

G=Reads as in God

GY=Reads as in Guinea

H=Reads as in Holland

J=Reads as in Jesus

K=Reads as in King

KY=Reads as in Circuit

HK=Reads as in cook

HKY=Reads as in Queen

L=Reads as in Lord

M=Reads as in Manila

N=Reads as in Now

NG=Reads as in ding

NY=Reads as in New

P=Reads as in Pin-Pong

HP=Reads as in part

HPY=Reads as in Philosophy*

R=Reads as in ring

S=Reads as in Sing

SH=Reads as in smash

T=Reads as in think*

TS=Reads as in ?

HT=Reads as in Town

W=Reads as in wow

Y=Reads as in Yes

Z=Reads as in Zebra 

 

Jinghpaw (Ga san)

1. Hkau hte gaw gărahku shăga ai báw rè kün?

    How will (I) call you, Hkau? (Male to Male).

2. Ning hte gaw gărahku shăga ai báw räi kün?

    How will (I) call you, Ning? (Female to Female).

3. Hkri hte gaw gărahku shăga ai báw rè kün? 

    How will (I) call you, Hkri (Male to Female).

4. Tsä hte gaw gărahku shăga ai báw räi kün?

    How will (I) call you, Tsã (Female to Male).

5. Hkau gaw hpabáw kăsha tä?

    What Kăsha, (whether Lăhtaw, Măríp, Nhkum,

    Măran or Lăhpai) are you, Hkau?

6. Hkau gaw gărakáw nga ai rai tä?

    Where do you live, Hkau? (Male to Male).

7. Ning gaw gărakáw nga ai rai tä?

    Where do you live, Ning? (Female to Female).

8. Hkri/Tsa, Ntä Măsha ni gaw kăja nga má nï?

    How are your Family Members, Hkri/Tsä?

 

Ga hkring, ga sa bang ai lam


 • Ãã = as in take, fake, cake
 

 Gã Shăga (talking), Mănã (fool); compare with Gã Shăká (testament)

 
 
 • Ää = as in spur, slur
 

 Agä! (surprise), Hkáhkü (upstream), shăgä (calling)

 
 
 • Áá = as in Thug, plug, duck
 

 Ndäng-nlá (throes in laden); compare with Ndang-Myi'nla (mind of spirit)

 

 • Ẽ ẽ = as in sphere

 Shăgrẽng (well-prepared)


 
 • Ĩ ĩ = as in seeing
 

 Shămyĩng (Naming, taxonomy)

 

 • Ï ï = as in Ski

 Mănï (yesterday), Ma-ní (the day before yesterday), Mä-ní  (past a few days)


 

 • Í í = as in Skip
 

 Shingníp (shade), shăní (the day)

 

 • Õõ = as in spore, spoke

 Mõ! Htēn mát sai gaw! (Mõ! it's broken!); an  interjection or exclamation!


 
 • Öö = as in Enjoy, boy
   'ninghtöi (date), nhtöi (light)  

 • Óó = as in Shot, dot, got

 Tau-lók, Táwk-lók.
 
 • Ũũ = as in Flu
 

 Mănũ (melt, worm); compare with Mănu (Price), Mănü (appropriate or convenience)

 

 • Üü = as in too

 Mănü (appropriate or convenience); compare with Mănu (Price), Mănũ (melt, worm).


 
 • Úú = as in slope
 

 Mănú-măná (aplenty or as many as),


Wä wă (wa ă) Wa wá wá rē ai.

         My father's teeth are of irregular pattern.

 • Nă (Ná ă) Na nã ná ná wa!

        Your ear takes time to hear.

        (We use the last vowel as a short form "Nă" instead of

        "Ná ă" or "Ná").

 • Nă nä Na nã nít nï.

        Is your ear (able to hear)?

 • Nă nä 'Ján ná mát sai.

        Your girl have lingered around.

 

Jinghpaw, Duleng, Hkáhkü, Hükong hte Sinli ga

 • Nang gărade sa ai räi

        Where are you going? (Common Jinghpáw).

 • Nãng tëngmăgä shä ãi ma

         Where are you going? (Duleng of extreme North).

 • Laika htï nga ai

        I am reading "a book" (Common Jinghpáw).

        I am counting pages (its meaning in Singpho of India).

 • Läika hpãt taw ngä ai

        I am reading a book (Singpho of Arunachal).

        I am murmuring a book (its meaning in Hkáhkü

        of common  Jinghpáw).

        "Ngai laika ru taw nga ai" means I am counting books

        in Common Jinghpáw.

 

Matsing : N'dai laika ni hpe Kachinstate websaik kaw nna labang da ai. Laika ka lajang ai wa - Scientific Advisor (2003)

Shajan pa lap

Jinghpaw laika hte ga ni hpe sharin la ga 

1) Jinghpaw Laika ka masa 

2) English - Kachin Dictionary

3) http://www.kachinstate.com/jinghpaw_laika.html

4) http://www.kachinstate.com/learning2.html

5) http://www.kachinstate.com/learning3.htmls