JINGHPAW  LAIKA


Jinghpaw Wunpawng Sha ni a matu manu dan dik ai Shanhpyi Laika

MADUNG  NPAWT

Laika Kanu

Ga Htai Laika

Sumrai Laika

Njang Kawng

Sinlum Bum

Putao

Pangwa

Lagwi Sawlaw

Myitkyina

Yangung

Myen Mung

Miwa Mung

Gala Mung

Yodaya Mung

Manau

J.W Hking

Nawku Jawng

Sumtsan nga Jinghpaw ni

Shanglawt

Hpaji Jarik

Ja Hta Pinra

Manam Gawk

Matut Mahkai

 

Jahta Pinra

 

Sawk  Tam  Gawk

 Google 

Jinghpaw Masha ni law malawng nmu yu ai Jinghpaw Laika hkum ni

Jinghpaw laika hta “F” hte “V” n lang ai, nlawm ai nga nna tsun ai hpe law law lang na yu na ga ai. Lang na, lawm na zawn kaja wa n nawn ai ni mung grai law na ga ai. Teng sha nga yang, Jinghpaw laika hta “F” hte “V” hpe lang ai, lawm ai.

Tinang nan nmu yu ai majaw n lang ai ngu tsun shut ai rai nga ai. Jinghpaw masha ni law malawng galoi mung garai nmu yu ai Jinghpaw laika hkum ni teng sha nga ai. Dai laika hkum hpe Sara Kaba Dr. Ola Hanson ka lajang da ai “ A Dictionary Of Kachin Language” ngu ai laika buk hta mu lu ai. Garai nmu yu shi ai ni tinang a myit hte chyaw, mi npawt na hte hkrak jawm mu la yu ga ngu Sara Kaba Hanson ka lajang da ai “Dictionary” kaw na laika shan hpe hkrang bung sumla dem la nna ndai laika hta bang dat ai rai.

PF

Laika man(561,562) hta rawng ai laika hkum re. Inglish laika hta “F” hte nsen bung ai Jinghpaw laika kanu (alphabet) ni hta na No.21 ngu n consonant(Jinghpaw ga hku garai n shamying shi) re ngu nna Dr. Ola Hanson lajang masat da nga ai hpe mu lu ga ai. Madung dat tsun mayu ai gaw, “F” hpe Jinghpaw laika hta lang da ai ngu ai re.

V

Laika man(700) hta rawng ai laika hkum re ai. Inglish laika hkum hta na “V” hte nen bung ai. Jinghpaw laika kanu ni hta na No.28 ngu na consonant re ngu ai. Ndai “V” hte “F” hpe, “Gauri” ngu ai Jinghpaw lakung ni tsun shaga ai ga hta lang ai. Dai Guuri lakung ni gaw, Manmaw Gingwang, Nmawk Ninghtawn na Pangmu(Sinlum), Lawdan, Kumpyi, Hpakawn, Gadaw, Manda, Prang Hkudung hte layang masawn kahtawng kaji ni hkan nga ai ni rai nhtawm, dai ni n ten e mung Gauri ga (Jinghpaw ga hte bung ai ) naw shaga nga ma ai re.

UI

Jinghpaw laika ka ai shaloi, “dwi, gwi, lwi” zawn re ai hkan e “WI” a malai “UI” hpe lang yang grau mai ai nga nna laika ni hta mu yu ai. Sara Hanson gaw “UI” hpe nchye lang ai ngu hku byin mat ai. “UI” hpe mung Sara Hanson lang (chye) nga ai lam yu yu ga.
(1.) nyui (laika man- 516)
(2.) nui (laika man-519,526)
ni hta, ndai “UI” hpe (“WI” a shara hta) lang da ai hpe mu lu ai. Dai majaw, Jinghpaw laika ka ai lam hta “WI” lang ai shara ni hta “UI” mung mai lang nga ai re.

HKLAWK

Laika man(317) hta rawng ai laika hkum re ai. Wuloi ni hpe gali ya dingsi amyu mi (hpri hte n re ai sha, hpun hpe krawk nna dingsi tum shakap ai baw), myen ga “hkawnglawng” hpe tsun ai ga hkum rai nga ai. Ndai laika hkum a laklai ai lam gaw, consonant lahkawng a lapran e vowel nrawng ai lam rai nga ai.

“HK” hte “L” a lapran e hpa vowel mung n lang ai sha, consonant lahkawng hpe matut “hkl” ka da ai. Kaga laika hkum shagu hta consonant a hpang e vowel / dipthong (a,e,i,o,u,ai,au,oi,ui)langi ngai galoi mung ahkan nga ai. Ndai shara hta, “hkalawk” ngu nna, “hk” a hpang e “a” hkan ra ai raitim, n hkan ai sha ka da ai. Ka shut ai mung n rai nga ai lam hpe, “hkalawk” ngu nna “a” shalawm ai hku mung ka dan da nga ai hpe mu lu ai.

Dai majaw, ndai “hklawk” ngu gaw Inglish laika “ clock” zawn, “c” hte “L” hpe grai lawan nna matut tsun ai nsen rai sam ai. Ndai laika ka ai wa hku nna gaw, “hkalawk” ngu nna “a” shalawm ai hku ka ra ai nsen hpe sha she n yu we ai. “Hklawk” nga ai “a” n shalawm ai hku tsun ai nsen garai n na yu we ai.

Dakkasu Sha Gru

Matsing: N'dai laika ngau hpe La Gintawng Magazine, Manmaw kaw nna la bang da ai.