JINGHPAW  LAIKA


Jinghpaw Wunpawng Sha ni a matu manu dan dik ai Shanhpyi Laika

Jinghpaw Laika a manu

Ngai gaw Jinghpaw laika hpe Kutkai ginwang, Sam Bu jawng kaw na jawng kaji tsang sharin la ai hpang, Loi Hkang jawng kaw tsang lahkawng du hkra matut sharin yu ai wa re. Jinghpaw laika chye hti wa magang sai raitim lachyum n chye na ai majaw tinang a hkum hpe grai nyeng n nawn dum ai she rai yang. Aten galu kaw Jinghpaw laika amyu myu hpe myit galu hte shakut n’na hti wa ai shaloi, angwi ngwi chye na wa ai hpe myit n-gun grai lu dum ai re. Dai hpang tinang ka shaman ai laika hpe tinang nan hti n’na bai gram shaman ai majaw ya na zawn rai loi li chye ka wa ai hpe arawng la n’ngai.

Shawng ningnan daw kaw masha ni ka tawn ai mau mwi kadun, mani hpa, ga shagawp hte dusat du myeng laika ni hpe hti mayu ai re. Dai hpang sumroi sumrai a lam ka tawn ai laika ni hpe hti sharawng wa sai. Laika kaw lang tawn ai ga si ni hte machye machyang lam ni mung tinang hti ai ginlam hte seng n’na sha mu chye wa sai. Amyu htung hking, sut masa, mungmasa hte seng ai laika ni hpe hti na matu gaw, n sharawng ya ai hku re. Dai majaw masha ni dai zawn re ai ginlam hte seng n’na jahta hkat ai hpe n chye na ya ai majaw dai zawn re ai shingwang kaw shang na matu mung n manu dum wa sai.

Tinang gaw laika man 2-3 hta jan ai laika hpe n kam hti ai re. Hpa majaw masha ni gaw laika buk kaba hpe rau ai ten tam la n’na 1-2 ya laman ngut hkra hti n’na, kaga laika buk kaba ni bai matut hti lu ma ai kun! ngu ai hpe mung myit yu wa magang sai. Dai hpang tinang a hkum hpe abawk la hkra rai n’na hti shangun ai shaloi yi ngam loi li sa ai hpe mu lu ai zawn, masha ni hte ganawn ai shaloi tsun shaga hkat ai hta mung loi li chye na wa ai zawn nga wa magang sai.

Hpaji ngu ai gaw laika buk kaw she rawng jawng nga a hka! Hpaji ngu ai gaw masha ni tsun shaga hkat ai kaw na madat la mai a hka! ngu ai ningmu ni mung dan dawng wa nga sai. Tinang hti mayu ai laika kaw na, tinang madat mayu ai wa kaw na hpaji lu la ai zawn, tinang n hti mayu ai laika hpe hti ai majaw, tinang n ra ai wa tsun ai hpe madat hkrup ai majaw lak lai ai hpaji ni mung lu wa mai a hka! ngu ai hpe mung mu wa nga sai re. Dai hta n ga, hpaji rawng ai ni gaw, tinang a hpyen wa ka ai laika ni hpe hti ai lam, tinang a hpyen wa myit ai hte chye ai hpaji hpe manu tawn let, ladat amyu myu hku n’na hka ja la nga ma ai hpe mung maram la lu wa magang sai.

The Kachin Post hku n’na ka shabra dat ai Salang N’hkum Dut a “Langji U” ngu ai laika ngau hpe hti yu yang, shawng ningnan e loi mi n hkau, n hkau, ngu dum ai. Raitim, hpaji hka ja ai hku n’na hkam la let sung sung dinglik yu ai shaloi gaw manu rawng ai ningmu hte hpaji nan rai nga ai hpe mu lu ai. Madung gaw, tinang kam hpa ai wa ka ai laika, shing n rai tinang nju ndawng ai wa ka ai laika ni hpe hti ai shaloi laika ka ai wa a lagaw kaw tsap ya n’na hti ai hte lachyum majing hpe chye na ya n’na hpaji mung lu wa mai ai hpe mu lu nga ai.

Hpu nau Miwa ni gaw gara mungdan kaw shangai kaba wa ai raitim, Miwa ga, Miwa laika hpe manu tawn let chye hkra ladat amyu myu hku n’na sharin la nga ma ai. Dai majaw shanhte gaw mungkan kaw rawt jat ai amyu ni byin tai wa masai. Dai zawn re ai kasi hpe manu tawn let, anhte mung gara mungdan kaw du hkawm wa tim, Jinghpaw ga hte Jinghpaw laika hpe ningpawt ninghpang hku n’na ngang kang hkra jawm shakut sa wa ga ngu n’na hpu nau makyin jinghku ni hpang de lajin dat n’ngai rai.

JJ Lum Dau