JINGHPAW  LAIKA


Jinghpaw Wunpawng Sha ni a matu manu dan dik ai Shanhpyi Laika

 

... Yawng Hpe Kabu Gara Let Hkap Tau La Ga Ai ... Ndai Jinghpaw Laika websaik hta 'Jinghpaw Laika Kanu, Ga Htai Laika (English-Kachin Dictionary), Chyum Laika (Kachin Bible), Manau, Jinghpaw Wunpawng Buhpun PalawngNawku Jawng Hkringdat hte Mungdan shara shagu na sumla' ni hpe mu tam yu mai ai ...

Laika Kanu

Ga Htai Laika

Sumrai Laika

Njang Kawng

Sinlum Bum

Putao

Pangwa

Lagwi_Sawlaw

Myitkyina

Yangung

Myen Mung

Miwa Mung

Gala Mung

Yodaya_Mung

Manau

J.W Hking

Nawku_Jawng

Sumtsan nga Jinghpaw ni

Shanglawt

Hpaji Jarik

Ja Hta Pinra

Manam_Gawk

Matut_Mahkai

Jahta Pinra

 

Ga Shagawp Laika 8 : 11

Hpaji byengya gaw lung seng hta grau hpu nga ai. Ra mara hpa rai timung dai hte shadawn lu ai n'rai. 

 
 jGoogle 

De,                                                                                        

Dr  Ola Hanson

Sumsing Htingnu Gawk 16

Sumsing Mungdan

 

Hkawp sara kaba, hkungga myit dum let shana dat ai. Ma Ma mung hkam kaja nga na hpe kam ai. Sara kaba galaw da ya ai Jinghpaw laika hte laika lu ka ai majaw grai kabu chyeju dum ai.

 

Shana mayu ai gaw, sara kaba grai shakut nna galaw da ya ai Jinghpaw laika hpe lam shagu law law a majaw nlu lang wa sai. Lang ai myusha ni mung moi gaw ju sha, ya gaw gayau sha na hku she maw wa sai. Raitim ya na myusha ni hpe woi awn nga ai ningbaw ningla ni kaw na sharai shading mat wa na re ngu kam nga ga ai.

 

Tut myitdum let,

Njang Kawng Ramma ni

 

Dr Ola Hanson

                                                 (1864 - 1929)

Sara kaba Dr Ola Hanson gaw Jinghpaw ga hpe Jinghpaw hti hkum laika de gale ya ai sara kaba re. Jinghpaw Chyum laika hpe mung, ga gale ya ai wa re n'htawm Jinghpaw Chyum laika hpe Jinghpaw Wunpawng ni hpang de 1927 ning hta ap ya sai. Jinghpaw hti hkum laika hpe Ingalik Mung-up Magam hku nna 1895 ning hta tara shang mungkan laika hku nna hkap la sai. matut hti ga...

Ngai Gadai Re Kun?

 

Jinghpaw Laika Kanu

  

A  a          Ă  ă           E  e          Ē  ē           E`è

I  i            O  o           U  u          AI            AU

AW            OI               B           CHY           D

G               GY             H                J                K

KY             HK            HKY             L               M

N              NG              NY            P             HP

HPY          R                 S              SH              T

TS             HT            W               Y               Z

Sawk  Tam  Gawk

 

Ga Htai Laika

Kachin Dictionary

 

Chyum Laika 

Kachin Bible

 

Manau

Manau Dance

 

J.W Hking

Kachin Dress

 

Shanglawt

K I A / K I O

 

Amyu Sha Hpung

 K A A - Australia

 

Nawku Jawng

 Kachin Churches

 

    Hpaji Jarik Scholarship

Home | Facebook | Guestbook | Forum | Search | Contact

Jinghpaw Laika © 2008 - 2009  Free counter and web stats