สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม

                   
     สายด่วนผู้บริหาร 24 ชั่วโมง โทร.088 7855319
                    นายสุพล ปัญญาไว
                     สาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม  
          163 หมู่ที่ 9, ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม 
      จังหวัดลำปาง, 52120   โทร. 054 271 156