สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม

                   
            สายด่วนผู้บริหาร 24 ชั่วโมง โทร.084 172 5549          
                                 
                            นายชูชาติ  กาวิละ
                              สาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม  
                    163 หมู่ที่ 9, ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม 
                  จังหวัดลำปาง, 52120   โทร. 054 271 156