Chương Một: Tông Đồ của Thời Đại

Phần Hai
Phương Pháp Tận Hiến

Chương Một: Tông Đồ của Thời Đại

L.m. Ma Thêu Kỳ