Ngày 22

Kinh Nguyện Mở Đầu và Kết Thúc Suy Gẫm

I. Kinh Cầu Chúa Thánh Thần  
(Nguyện sau khi rước lễ hay lúc Chầu Thánh Thể)

II. Kinh Cầu Đức Bà

III. Ave Maris Stella - Kính Chào Mẹ là Ngôi Sao Biển / Sao Bắc Đẩu


IV.  Lời Thánh Louis de Montfort Cầu Nguyện với Đức Mẹ

V. Nguyện Chuỗi Kinh Môi Khôi Thương Xót

Suy Niệm Ngày Thứ 22 - Tuần II


Suy Niệm:
(Linh Mục Ma Thêu Kỳ.  Bài Trích Trong Sách Vàng)

7 Ngày trong Tuần Thứ Hai
Xin Ơn Hiểu Biết và Tùy Thuộc Đức Mẹ