Ilmu Gharib Hadis

Definasi : Iaitu satu ilmu yang menerangkan makna perkataan-perkataan pelik kurang difahami di dalam hadis.

Faedah mempelajari ilmu ini :

 1. Memahami apa yang diriwayatkan.
 2. Menjauhkan daripada menafsirkan perkara yang bukan Rasulullah s.a.w. maksudkan tanpa ilmu.

Karya-karya Dalam Ilmu Gharib Hadis :

 1. 'Gharib al-Hadis' oleh Abu al-Hasan an-Nadhar bin Syumail (w203h).
 2. 'Gharib al-Athar' oleh Mohammad bin al-Mustanir (w206h).
 3. 'Gharib al-Hadis' oleh Abu 'Ubaidah Ma'mar bin al-Muthanna at-Taymi (w210h).
 4. 'Gharib al-Hadis' oleh Abu 'Ubaid al-Qasim bin Sallam (w224h).
 5. 'al-Mushtabah Min al-Hadis wa al-Quran' oleh Ibnu Qotaibah ad-Dainuri (w276h).
 6. 'Gharib al-Hadis' oleh Qasim bin Thabit bin Hazm as-Saraqasti (w302h).
 7. 'Gharib al-Hadis' oleh Ibnu al-Qasim al-Anbari (w328h).
 8. 'Gharib al-Quran wa al-Hadis' oleh Abu 'Ubaid al-Harawi (w401h).
 9. 'Samt at-Thurayya Fi Ma'ani Gharib al-Hadis' oleh al-Bayhaqi (w402h).
 10. 'Majma' al-Gharaib Fi Gharib al-Hadis' oleh Abu al-Hasan 'Abd al-Ghafir al-Farisi (w529h).
 11. 'al-Faiq Fi Gharib al-Hadis' oleh Az-Zamakhsyari (w538h).
 12. 'al-Mughith Fi Gharib al-Quran wa al-Hadis' oleh Abu Musa al-Madini al-Assfahani (w581h).
 13. 'an-Nihayat Fi Gharib al-Hadis wa al-Athar' oleh Ibnu al-Athir (w606h).
 14. 'at-Tadzyil 'Ala an-Nihayah' oleh Safi ad-Din Mahmud bin Abi Bakr al-Armawi (w723h).
 15. 'al-Mukhtasar 'Ala an-Nihayah' oleh al-Muttaqa (w975h).
 16. 'ad-Durr an-Nathir Talkhis Nihayat Ibn Athir' oleh Jalal ad-Din as-Sayuti (w911h).
 17. 'at-Tadzyil 'Ala Nihayat al-Gharib' oleh Jalal ad-Din as-Sayuti (w911h).
 18. 'al-Kifayat fi Nazm an-Nihayah' oleh Abu al-Fidaa al-Ba'labaki al-Hanbali (w785h).
Comments