บทเรียนบนเว็บ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์


             บทเรียนบนเว็บ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ได้สร้างขึ้นในรูปแบบของเอกสารชุดบทเรียนบนเว็บ   มีจำนวน 8 ชุด ได้แก่

                                                             ชุดที่ 1   การสื่อสารข้อมูล

                                                             ชุดที่ 2   ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (1)

                   ชุดที่ 3   ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (2)

                   ชุดที่ 4   ช่องทางการสื่อสารและอุปกรณ์การสื่อสาร

                                 สำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์

                   ชุดที่ 5   โพรโทคอล

                   ชุดที่ 6   เทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์

                   ชุดที่ 7  ประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่าย           

                                                                           คอมพิวเตอร์

                                                             ชุดที่ 8   การรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย

                                     
Porncharoenwittaya School