Home        Research        Teaching 


Jiangling ZHOU 周蔣玲

B.A., M.A. (BFSU)


Department of Linguistics and Modern Languages
 
G/F, Leung Kau Kui Building,
 
The Chinese University of Hong Kong,
 
Shatin N.T., Hong Kong

 

Tel: (+852) 3943 5529

E-mail: zhoujiangling@link.cuhk.edu.hk